Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výrazné zlepšenie prevádzkovej ziskovosti v druhej polovici roka ukazuje prvé pozitívne dopady prijatých akcií v súvislosti s rokom, ktorý silne ovplyvnila pandémia COVID-19. Výsledky za druhú polovicu roka 2020 (prevádzková marža Skupiny na úrovni 3,5 % a kladný prevádzkový voľný peňažný tok z automobilového priemyslu) je prvým krokom k oživeniu Skupiny.

Vďaka strategickému plánu Renaulution a implementácii novej komerčnej politiky sme dosiahli 60 % z 2 miliárd plánovaných úspor hneď na začiatku roka (v porovnaní s 30 % oznámených).

Avšak fiškálny rok 2020 zostáva silne ovplyvnený pandémiou COVID-19.

 • 2,95 milióna predaných vozidiel, čo je pokles o 21,3 % (-6,8 % v H2).
 • Výnosy Skupiny poklesli celkovo o 21,7 % na 43,5 miliárd EUR (-18,2 % pri konštantných výmenných kurzoch). Výnosy Skupiny klesli o 8,9 % v H2.
 • Prevádzková marža Skupiny klesla o -337 miliónov EUR (-0,8 % z výnosov).
 • Prevádzkový príjem Skupiny vo výške 1 999 miliónov EUR (+ 8 miliónov EUR v H2). Berie sa do úvahy zvyšovanie poplatkov súvisiacich so zlepšením konkurencieschopnosti (náklady na reštrukturalizáciu a znehodnotenia) za takmer miliardu EUR.
 • Čistý príjem: -8 046 miliónov EUR, (-660 miliónov v H2) v porovnaní s 19 mil. EUR v roku 2019.
 • Negatívny prevádzkový voľný peňažný tok automobilového priemyslu: -4 551 miliónov po kladnej hodnote 1 824 miliónov EUR v H2.
 • Skupina Renault dosiahla svoje ciele v oblasti CAFE (PC+LCV) v Európe, kde si naďalej udržuje vedúce postavenie v oblasti elektromobilov.
 • Nedostatok čipov ovplyvňuje celý automobilový priemysel nie len Skupinu Renault. Tá je pripravená v maximálnej možnej miere zamedziť vplyv na výrobu. Nedostatok sa prejaví najmä v druhom štvrťroku.
 • V súlade s plánom Renaulution bude Skupina pokračovať v implementácii opatrení, ktoré sú zamerané na zotavenie trhu a potvrdzuje oznámené ciele do roku 2023, ktoré sa prezentovali.

„Po prvej polovici roka, ktorú zasiahla pandémia v súvislosti s ochorením COVID-19, Skupina značne otočila svoj výkon v druhej polovici roka. Toto číslo je výsledkom snaženia sa všetkých našich zamestnancov, ktorí úspešne pracovali na zrýchlení nášho plánu znižovania fixných nákladov a zlepšení cenovej politiky. Priorita je ziskovosť a tvorba hotovosti ako sme už oznámili počas prezentácie nášho strategického plánu „Renaulution“. Rok 2021 bude jedna veľká neznáma vzhľadom na pretrvávajúcu zdravotnú krízu a nedostatok elektronických komponentov. Spoločne budeme čeliť týmto výzvam a zachováme si hybnú silu smerom k oživeniu, ktorému sa úspešne venujeme od minulého leta,“ uviedol CEO Skupiny Renault, Luca de Meo.

Tržby Skupiny Renault dosiahli v roku 2020 43 474 miliónov EUR. (-21,7% vs 2019). Pri konštantných výmenných kurzoch bol pokles približne 18,2 %. Automobilový priemysel bez tržieb Spoločnosti AVTOVAZ dosiahol 37 736 miliónov EUR, čo predstavuje pokles o 23,0 %.

Objemový efekt bol -19,2 bodu. Vyplýva to predovšetkým zo zdravotnej krízy a v menšej miere z  obchodnej politiky Skupiny, ktorá uprednostňuje zisk pred objemom. Predaj partnerov poklesol o 5,1 bodu a je zapríčinený zdravotnou krízou a zastavením výroby Nissan Rogue.

Dopad na devízový trh bol negatívny -2,8 bodu a súvisel s devalváciou argentínskeho pesa, brazílskeho realu, tureckej líry a v menšej miere ruského rubľu. Cenový efekt vzrástol o 3,9 bodu a súvisí s ambicióznou cenovou politikou a opatreniami na zmiernenie devalvácie.

Produktový mix ovplyvnil nárast predaja ZOE o 1,1 bodu. Efekt „others“ je -1 bod najmä kvôli menšiemu príspevku z náhradných dielov činnosti, ktorá je do značnej miery ovplyvnená opatreniami v prvej polovici roka.

Prevádzková marža Skupiny predstavovala -337 miliónov EUR a -0,8 % z výnosov (4,8 % v roku 2019) vďaka výraznému zlepšeniu v druhej polovici roka (3,5 % výnosov).

Automobilový priemysel bez prevádzkovej marže Spoločnosti AVTOVAZ klesol z -2 734 miliónov EUR na -1 450 miliónov EUR čo predstavuje o -3,8 % z výnosov menej v porovnaní s +2,6 % v roku 2019. V druhej polovici roka boli na úrovni 198 miliónov EUR (0,9 % výnosov).

Zmena sa dá vysvetliť nasledovne:

 • Volume effect mal negatívny dopad -2 556 miliónov EUR vrátane predaja partnerom.
 • Mix/price/enrichment effect bol pozitívny +172 miliónov EUR napriek obohateniu o nové produkty a regulačný obsah.
 • Monozukuri effect bol pozitívny o +36 miliónov EUR po zohľadnení záporného čísla -479 miliónov EUR v dôsledku zvýšenia odpisov a amortizácie nižšej mieri kapitalizácie výskumu a vývoja.
 • Suroviny prispeli -131 miliónmi EUR najmä z dôvodu vyšších cien drahých kovov.
 • Zlepšenie výdavkov na G&A o +172 miliónov EUR vyplýva z dopadu menšej činnosti v prvom polroku, ale aj zo snahy Spoločnosti obmedziť svoje náklady podľa plánu 2o22.

Príspevok na prevádzkovú maržu AVTOVAZ dosiahol 141 miliónov EUR v porovnaní so 155 miliónmi EUR v roku 2019, čo zdôrazňuje odolnosť Spoločnosti AVTOVAZ kontexte pandémie COVID-19.

Príspevok Spoločnosti Mobility Services k prevádzkovej marži Skupiny dosiahol -35 miliónov EUR v roku 2020. Ostatné prevádzkové výnosy a náklady dosiahli -1 662 miliónov EUR (v porovnaní s -557 miliónmi EUR v roku 2019), ktoré pochádzali z výrazne vyšších nákladov na reštrukturalizáciu a poškodenia.

Prevádzkový príjem Skupiny dosiahol -1 999 miliónov EUR v porovnaní s 2 105 miliónmi v roku 2019 berúc do úvahy silný nárast poplatkov, ktoré súvisia so zlepšením konkurencieschopnosti.

Čistý finančný príjem a výdavky dosiahli -482 miliónov EUR v porovnaní s -442 miliónmi EUR v roku 2019 kvôli vyššej miere zadlženosti. Príspevok asociovaných spoločností dosiahol -5 145 miliónov EUR v porovnaní so 190 miliónmi v roku 2019.

Príspevok Spoločnosti Nissan bol záporný vo výške -4 970 miliónov EUR. Splatná a odložená daň predstavovala poplatok -420 miliónov EUR v porovnaní s poplatkom vo výške -1 454 miliónov EUR v roku 2019.

Čistý príjem dosiahol -8 046 miliónov EUR a čistý príjem Skupiny -8 008 milióna EUR (-29,51 EUR na akciu v porovnaní s 0,52 EUR na akciu v roku 2019).

Prevádzkový peňažný tok vrátane AVTOVAZ bol záporný vo výške -4 551 miliónov EUR. Berie do úvahy pokles prevádzkovej marže, zmenu požiadaviek pracovného kapitálu a absenciu dividend prijatých od RCI v nadväznosti na rozhodnutie Európskej centrálnej banky. V druhom polroku bol hotovostný tok kladný vo výške 1 824 miliónov EUR. V dôsledku riadenia investícií a zvrátenia zmeny v požiadavke na prevádzkový kapitál, bez vyrovnania zmeny v prvej polovici roka. Čistá hotovostná pozícia v automobilovom priemysle bola k 31. decembru 2020 záporná vo výške -3 579 miliónov EUR. v porovnaní s pozitívnou pozíciou 1 734 miliónov EUR k 31. decembru 2019.

Aktivita v automobilovom priemysle k 31. decembru 2020 obsahovala +16,4 miliardy EUR likvidných rezerv. K 31. decembru 2020 predstavovali celkové zásoby (vrátane nezávislých predajcov) 486 000 vozidiel, pokles o viac ako 100 000 kusov (-19%), čo predstavuje 61 dní predaja v porovnaní so 68 dňami predaja na konci decembra 2019. Predstavenstvo predloží návrh na výročnom valnom zhromaždení akcionárov 23. apríla 2021 nevyplatiť dividendy za rok 2020.

VÝHĽAD

Skupina Renault potvrdzuje ciele do roku 2023, ktoré komunikovala v strategickom pláne Renaulution:

 • prevádzková marža Skupiny nad 3 % do roku 2023,
 • kumulatívny prevádzkový peňažný tok (2021-2023 asi 3 miliardy EUR),
 • investície  (R&D + CAPEX) do roku 2023 vo výške približne 8 % výnosov.

Ďalšie informácie

Konsolidovaná účtovná uzávierka Skupiny Renault a účtovná uzávierka Renault SA sa k 31. decembru 2020 schválila predstavenstvom 18. februára 2021.

Štatutárni audítori vykonali audit finančných výkazov a ich správa bude čoskoro vydaná. Správu o príjmoch s kompletnou analýzou v roku 2020 nájdete na stránke https://group.renault.com/ v sekcii Financie.