Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Orange už dvadsať rokov inšpiruje, verí v dobré konce a pomáha tým, ktorí sami pomáhajú.

Prostredníctvom svojich aktivít sa snaží formovať zodpovednú a ohľaduplnú spoločnosť, podporuje aktívnych ľudí a mení Slovensko na lepšie miesto spolu s neziskovými organizáciami, ktoré majú rovnaký cieľ. A práve tým vzdáva už desať rokov poctu jedinečným ocenením  – Cenou Nadácie Orange. Tento rok, pri príležitosti desiateho jubilea, ocenila desať výnimočných neziskových organizácií, ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo podieľajú na zlepšení podmienok života v našej krajine v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja.

Jubilejný ročník Ceny Nadácie Orange vzdáva poctu mimovládnym neziskovým organizáciám za ich odvahu, líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, dlhodobý spoločenský prínos, zviditeľňovanie náročných tém a scitlivovanie spoločnosti voči nim.

Do 10. ročníka Ceny Nadácie Orange bolo predložených 60 nominácií mimovládnych organizácií. Nominácie predkladal Nominačný výbor zložený z doterajších laureátov ocenenia. Na základe odporúčaní Hodnotiacej komisie postúpilo do druhého kola hodnotenia 30 finalistov. V ďalšom kole hodnotiaceho procesu vybrala rovnaká komisia 10 laureátov, ktorí okrem významného uznania získajú aj finančnú odmenu. Tých predstavila na slávnostnom odovzdávaní Ceny Nadácie Orange 30. mája 2019 v bratislavskej Starej tržnici.

Večerom za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, predstaviteľov Nadácie Orange, Vedenia spoločnosti Orange Slovensko, zástupcov médií a pozvaných hostí, sprevádzala herečka a stand-up komička Lujza Garajová-Schrameková a spisovateľ a publicista Michal Hvorecký. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Svojou prítomnosťou si tak uctil záslužnú činnosť aktívnych ľudí a ich významných projektov, ktoré dlhodobo zlepšujú podmienky života na Slovensku. Ocenené organizácie získali spolu s finančnou podporou na ďalší rozvoj činnosti v hodnote 5 000 eur aj umelecký artefakt od šperkárky Andrei Ďurianovej.

Zoznam hodnotiacej komisie a desiatich ocenených neziskových organizácií nájdete v prílohe k tlačovej správe. Detailné informácie o Nadácii Orange získate na stránke www.nadaciaorange.sk.

Ceny Nadácie Orange – Laureáti

Centrum komunitného organizovania

Občianske združenie, ocenené za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe systematickej práce v školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania ľudí k hodnotám demokracie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o ľudských právach. Od roku 1999 podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania.

Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Bzovík, Dobrá Niva a Jelšava.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Občianske združenie, ocenené za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme sociálnej inklúzie rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania spoločnosti v týchto témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín ako na mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak aj na legislatívnej. Od roku 2005 svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami v oblasti integrácie menšín, prispieva k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Bratislava, naprieč regiónmi Slovenska

Centrum Slniečko

Nezisková organizácia, ocenené za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie, ochrany a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v krízových situáciách a za aktívne podieľanie sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia. Od roku 2000 nastavuje a presadzuje systémové zmeny zamerané na účinnú ochranu detí pred násilím a poskytuje odbornú pomoc, podporu a ochranu obetiam domáceho násilia.

Nitra

Liga za ľudské práva

Občianske združenie, ocenené za dlhodobú prácu a prínos v oblasti advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej ochrany a začleňovaní sa azylantov a cudzincov do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky. Od roku 2005 presadzuje transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snaží sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov.

Bratislava

Návrat

Občianske združenie, ocenené za dlhodobú prácu v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách alebo v náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem starostlivosti o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou. Od roku 1995

presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.

Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Prešov, Žilina

PDCS

Občianske združenie, ocenené za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a posilňovanie kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu a predchádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos v rozvoji občianskej spoločnosti. Od roku 1997 poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.

Bratislava

Proti prúdu

Občianske združenie, ocenené za dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu v prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a odstraňovanie predsudkov naprieč spoločnosťou. Od roku 2001 pomáha ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, približuje tematiku bezdomovectva širokej verejnosti a obhajuje práva ľudí bez domova na systémovej úrovni.

Bratislava

Truc sphérique

Občianske združenie, ocenené za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou. Od roku 1998 poskytuje priestor, kde sa rodí nové umenie, diskutuje, vzdeláva a stretáva, miesto pre prezentáciu nových myšlienok a inšpirujúcich nápadov.

Žilina

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Občianske združenie, ocenené za dlhodobú aktívnu a vysoko profesionálnu prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto cieľovej skupiny do bežného života s dôrazom na ich sebaobhajovanie. Od roku 1992 ovplyvňuje systémové nastavenia vo vzdelávaní či sociálnych službách, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva.

Bratislava, naprieč regiónmi Slovenska

Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy

Občianske združenie, ocenené za inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k všímavosti a líderstvu, a za aktivity rozvoja zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva. Za nasadenie, ktoré po dlhých rokoch prináša ovocie. Od roku 2000 prináša inšpiratívne príklady v oblasti vzdelávania a ekoporadenstva, prepája a systematicky podporuje ľudí usilujúcich sa o zmenu školstva zdola.

Bratislava, Zvolen, Zaježová

Ceny Nadácie Orange – Hodnotiaca komisia

Zora Bútorová          

Zora Bútorová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred novembrom 1989 pôsobila vo viacerých výskumných tímoch, ktoré nastavovali kritické zrkadlo problémom spoločnosti. Od jari 1990 sa zaoberá výskumom verejnej mienky. Analyzuje zmeny v živote žien a v rodových vzťahoch po páde komunizmu. V posledných rokoch sa venuje sociologickým aspektom starnutia. Je autorkou početných časopiseckých i knižných štúdií doma i v zahraničí, editorkou a spoluautorkou mnohých publikácií. V roku 1997 stála pri zrode Inštitútu pre verejné otázky, v ktorom pôsobí dodnes. Prednáša na Katedre sociológie Trnavskej univerzity.

Andrea Cocherová  

Andrea Cocherová pôsobila 16 rokov v spoločnosti Orange Slovensko, z toho osem rokov ako riaditeľka Úseku komunikácie a značky. Stála pri vzniku Nadácie Orange, od roku 2009 je jej správkyňou. Bola prvou predsedníčkou Asociácie firemných nadácii, participovala na viacerých iniciatívach rozvíjajúcich neziskový sektor. Od roku 2010 sa ako riaditeľka Plesu v opere podieľa na napĺňaní jeho dobročinného poslania. Je viceprezidentkou Rady pre reklamu a dlhoročnou členkou jej arbitrážnej komisie. Za svoje pôsobenie v oblasti komunikácie získala v roku 2007 ocenenie Žena roka, v roku 20015 sa stala Slovenkou roka v kategórii Charita.

Ingrid Doležalová    

Ingrid Doležalová vyštudovala odbor Sociálna práca v rómskej komunite na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 1998 sa venuje problematike zraniteľných cieľových skupín priamo v teréne, ale aktívne pôsobí aj v ďalších oblastiach ako dobrovoľníčka, konzultantka, školiteľka v oblasti projektového manažmentu či komunitného rozvoja. V minulosti pracovala pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a na Odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. V súčasnosti pôsobí v občianskom združení Sekčov – Topľa a spolupracuje s ďalšími organizáciami. Ako hlavná koordinátorka sa podieľa na rozvoji webového portálu a občianskeho združenia Sociálny Prešov. V roku 2014 získala mimoriadne ocenenie Krajské srdce na dlani za dobrovoľnícku prácu a v roku 2017 bola medzi finalistkami ankety Slovenka roka v kategórii Charita. Nájdete ju aj na mape Sociálnych inovátorov v oblasti Sociálnej inklúzie.

Ondrej Gallo 

Ondrej Gallo pôsobí v neziskovom sektore od roku 2006. Pracoval ako riaditeľ Rady mládeže Slovensko a programový manažér Nadácie Pontis. Aktuálne pôsobí ako správca Nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia organizácie venuje aj oblasti ochrany detských práv a podpore inkluzívneho vzdelávania. Ako expert sa podieľal na vypracovaní viacerých odborných analýz zameraných najmä na systém ochrany detí pred násilím a rovnako participoval na tvorbe viacerých verejných politík, ktoré boli zamerané na ochranu práv detí, ako sú napríklad Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.

Pavel Hrica   

Pavel Hrica pôsobil 10 rokov v Nadácii Pontis ako jej programový riaditeľ. Zastrešoval činnosť niekoľkých desiatok firemných nadačných fondov, firemných nadácií a darcovských programov. Spolurozbiehal programy, ako je Naše mesto, Dobrá krajina, Fond pre transparentné Slovensko či Generácia 3.0. V súčasnosti je riaditeľom občianskeho združenia Cesta von. Okrem toho sa v Nadácii Pontis stále venuje pomoci nepočujúcim. V minulosti pôsobil 9 rokov ako programový šéf Slovenského skautingu, vytváral jeho výchovný program a napísal viacero výchovných kníh. Popri tom spoluzakladal Rómsky skauting.

Laco Oravec 

Laco Oravec je občiansky aktivista na voľnej nohe. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Civilnú službu absolvoval vo feministickom združení žien Fenestra, ktoré sa venuje obetiam násilia páchaného na ženách a deťoch. Neskôr 15 rokov pôsobil v Nadácii Milana Šimečku, prevažne ako programový riaditeľ. Dnes spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami a iniciatívami. Venuje sa ľudským a menšinovým právam, multikulturalizmu, rozvoju občianskej spoločnosti a verejným politikám. Je členom Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Alena Pániková        

Alena Pániková pôsobí aktívne v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku od roku 1993. Do roku 2014 viedla Nadáciu otvorenej spoločnosti. Patrí k zakladajúcim členom Fóra donorov na Slovensku. Zapájala sa do početných pracovných skupín zameraných na budovanie silného a nezávislého mimovládneho sektora a rozvoj filantropie na Slovensku. V súčasnosti externe vyučuje na Katedre divadelného manažmentu VŠMU  a pracuje v správnych radách neziskovej organizácie Škola dokorán a Nadácie Centrum súčasného umenia. V roku 2013 bola ocenená za mimoriadny prínos pri dodržiavaní a ochrane ľudských práv. Od roku 2018 je predsedníčkou Tlačovo-digitálnej rady SR.

Zora Pauliniová       

Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave a postgraduálne štúdiá v tréningu, vzdelávaní a rozvoji na London Metropolitan University a Thames Valley University vo Veľkej Británii. Dlhodobo sa venuje participatívnym procesom na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni a má rozsiahle skúsenosti s dizajnom a facilitáciou procesov a stretnutí rôznych typov. Svoju profesiu architektky a konzultantky využíva v témach, ktoré sa týkajú rozvoja miest, udržateľnej mobility, participatívnej tvorby verejných politík či komunitného rozvoja. Svojimi aktivitami  sa snaží, aby sa stali naše mestá príjemnými, otvorenými a prístupnými pre všetkých. V súčasnosti pracuje pre hlavné mesto Bratislava, kde sa venuje participácii verejnosti a ako členka Cyklokoalície denne jazdí mestom bicyklom.

Juraj Rizman

Juraj Rizman v súčasnosti pôsobí v občianskom združení Via Iuris, kde má na starosti koordináciu kampaní a komunikácie. V minulosti pôsobil ako hovorca viacerých mimovládnych neziskových organizácií, koordinoval environmentálne kampane, napríklad proti plánovanej ťažbe uránu, či za prijatie zákona o tzv. environmentálnych záťažiach. Dlhodobo pôsobil v riadiacich štruktúrach Greenpeace na Slovensku aj v stredoeurópskom regióne. V roku 2008 získal ocenenie Hovorca roka v kategórii verejný a neziskový sektor. Od roku 2012 je členom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Filip Vagač   

Filip Vagač bol jedným zo zvolených lídrov vysokoškolských študentov počas Nežnej revolúcie v roku 1989. Stál pri zrode Vysokoškolskej únie, ktorá bola prvým občianskym združením po páde komunistického režimu. V rokoch 1991 – 1996 bol predsedom Rady mládeže Slovenska. Neskôr pôsobil ako Splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť a bol aj spoluzakladateľom a riaditeľom Nadácie pre deti Slovenska. V rokoch 2003 – 2008 pôsobil ako riaditeľ Ashoka pre strednú a východnú Európu. V rokoch 2000 – 2003 bol prvým tajomníkom na ambasáde SR vo Washingtone. Rozbehol projekt Hodina deťom a v súčasnosti pracuje na príprave projektu Charitatívnej lotérie v SR.

Značky: