Celá životná cesta výrobku od výrobcu až po konečného zákazníka je zvyčajne pokrytá rúškom tajomstva, pravdupovediac pre každého z účastníkov dodávateľského reťazca.

Výrobca sa spolieha na prepravcu, že tovar bezpečne a včas doručí do cieľa. Prepravca využíva viac dopravcov na rôznych lodných, vlakových či cestných trasách, no nedokáže vždy sledovať nimi využívané trasy prepravy. Musí sa zároveň spoliehať, že informácie od ostatných účastníkov reťazca sú správne. Často býva zvykom, že dopravcovia využívajú zastaralé technológie alebo používajú vlastné, iným zväčša neprístupné spôsoby evidencie trasy tovaru. Kadiaľ tovar vlastne prechádza a ako dlho sa kde zdržal?

Súčasné riešenia sa pokúšajú do celého procesu zapojiť výrobcu. Ponúkajú mu efektívnejšie spôsoby prepravy za účelom šetrenia nákladov a skrátenia času doručenia. Problémom je, že sa zabúda na to, že je tovar určený pre zákazníkov. Práve tí by mali byť centrom záujmu a oni by mali byť tiež oboznámení s tým, čo sa s tovarom deje. A práve to je cieľom implementácie nášho riešenia.

Ciele nášho riešenia

V našom projekte S-chain sme stanovili niekoľko vlastností súčasných systémov, ktoré vychádzajú z absentujúcich alebo nedostatočných vlastností v moderných riešeniach. Tieto vylepšenia sme následne implementovali a vytvorili sme tým základ pre jednu spoločnú platformu pre všetky spomenuté zúčastnené strany – výrobcov, dopravcov a dokonca aj zákazníkov.

Prvou prioritou, ktorú sme identifikovali ako chýbajúcu, je dôraz na transparentnosť údajov. V našich cieľoch sme si vytýčili využiť blockchain technológiu na to, aby si každá zúčastnená strana bola istá, že všetky poskytnuté údaje sú dôveryhodné. Našim plánom je decentralizovať blockchain na všetky zúčastnené strany výrobcov a dopravcov. To zaisťuje, že údaje je možné meniť iba spôsobom, na ktorom sa dohodne najmenej polovica zúčastnených strán. V blockchaine sa tento princíp nazýva konsenzus. Práve dôvera v dáta je podstatou nami navrhovaného systému.

S-Chain

Ukážka úvodnej obrazovky

Dôležitým atribútom nášho systému je zapojenie zákazníka do procesu dodávateľského reťazca. S-Chain poskytuje prehľad o tom, čo sa s tovarom počas jeho výroby a doručovania dialo. Pre zákazníka je teda možné pomocou našej mobilnej alebo webovej aplikácie skenovať QR kódy výrobkov a pozerať si (prípadne aj ukladať) ich históriu a rozličné zmeny. Okrem výrobkov samotných sú používatelia schopní sledovať ich vnútorné komponenty. Napríklad v prípade počítača by to znamenalo vidieť aj históriu procesora, ktorý sa často vyvíja ako samostatný výrobok inou spoločnosťou. Všetky tieto informácie poskytujú pridanú hodnotu nielen zákazníkovi, ale v konečnom dôsledku aj výrobcom a dopravcom, ktorí tiež môžu tento prehľad využiť.

Ďalšou našou prioritou bola unifikácia procesov a zúčastnených strán dodávateľského reťazca. Poskytnutím jednej platformy s ohľadom na transparentnosť údajov vytvárame priestor na zjednotenie všetkých zúčastnených strán dodávateľského reťazca. Týmto sa zužuje rozdiel medzi jednotlivými spoločnosťami a v konečnom dôsledku začnú pôsobiť ako jeden funkčný celok narozdiel od samostatných kooperujúcich častí. Naše riešenie poskytuje priestor pre fungovanie výrobcom, dopravcom a zákazníkom súčasne, pričom každej strane ponúkame prehľadné používateľské prostredie vytvorené pre potreby konkrétnej strany vďaka konzultáciám s partnermi priamo z biznisu.

S-Chain

Odsledovanie produktu

 

O nás

Projekt vyvíjame ako tím študentov inžinierskeho štúdia Fakulty Informatiky a Informačných Technológií STU. Menovite Tomáš Babjak, Matej Holý, Adrián Libiak, Kamil Macek, Daniel Minárik, Matej Petráš a Andrej Šulavík. Projekt vyvíjame pod pedagogickým vedením Dr. Rastislava Bencela a v spolupráci so spoločnosťami Oltis[https://www.oltis.cz/] a BDO[https://www.bdoslovakia.com/]. Náš projekt je dostupný na webovej stránke https://s-chain.tech/.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

Značky: