Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zvažujete, kde si uzavriete PZP a či sa vôbec oplatí havarijné poistenie, prípadne pripoistenie vozidiel vo firemnej flotile? Pozrite si sedem najčastejších mýtov, ktoré majú firmy o poistení firemných vozidiel.

  1. Všetky poisťovne odškodňujú rovnako

Mýtus! Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ľudovo Povinné zmluvné poistenie, alebo PZP, musia uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách. Účelom PZP je totiž chrániť poisteného, aby nemusel hradiť škody spôsobené prevádzkou svojho vozidla, ale aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale uplatnil si ju v poisťovni. Rovnako je teda rozsah krytia vo všetkých poisťovniach rovnaký, daný zákonom. No pri výbere poisťovne by ste sa v prvom rade mali pozerať na kvalitu jej služieb, vrátane rýchlosti a hĺbky odškodnenia. „Dôvodom je, že ak poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Team Manager Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu.  A tu je už dôvod porovnávať. Ojedinelé nie sú totiž ani súdne spory, kedy poškodený žiada náhradu priamo od škodcu, lebo nebol podľa jeho názoru dostatočne odškodnený z poistenia vinníka nehody. „V prípade operatívneho lízingu dbá lízingová spoločnosť na výber kvalitných poisťovní, no i tak má aj klient možnosť vybrať si z minimálne dvoch-troch poisťovní,“ konštatuje Vladimír Guštafik.

  1. Stačí jedno krytie tu aj vonku

To je veľmi na zváženie. Obzvlášť, ak vysielate zamestnancov do zahraničia. Hoci minimálne krytie pri PZP, ktoré každé vozidlo musí mať, je 1 milión eur za škody na majetku a 5 miliónov eur za škody na zdraví, ak vysielate vašich zamestnancov často do zahraničia, zvážiť by ste mali vyššie krytie. Dôvodom sú vyššie náklady v prípade poistnej udalosti, ako aj rozdielna legislatíva náhrady škody v zahraničí. „Podľa našich skúseností  takéto firmy volia zväčša krytie 2 milióny eur za škody na majetku a 5 miliónov eur za škody na zdraví a živote,“ konštatuje odborník. Platí pravidlo, že vzniknutá škoda sa likviduje podľa legislatívy krajiny, v ktorej škoda nastala. Benefitom môže byť aj pripoistenie k havarijnému poisteniu. „Napríklad pripoistenie právnej pomoci pomôže, ak vodič firmy zaviní dopravnú nehodu a príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu,“ vysvetľuje Guštafik.

  1. Som malá firma, rozhoduje nižšia cena

Omyl! Nižšia cena poistky je síce super, ale nie, ak znamená aj menší rozsah služieb, pomalšiu likvidáciu prípadne horšie asistenčné služby. Lobovať za nižšiu cenu však, samozrejme, treba, no pri zachovaní kvality. V prípade väčšieho vozidlového parku sa dá výraznejšie lobovať z dôvodu väčšieho objemu poistenia. Hoci mnoho veľkých firiem využíva operatívny lízing, ktorý im šetrí čas a peniaze, riešením je aj pre firmy s malým vozidlovým parkom, pretože v tomto prípade výhodnejšiu cenu poistenia dohaduje lízingová spoločnosť. Výhodnejšia cena vychádza z toho, že sú v nej už zahrnuté dostupné zľavy a bonusy, ako aj veľký objem poistenia, ktoré lízingová spoločnosť umiestňuje v jednotlivých poisťovniach. „Zároveň je tu ďalšia výhoda. Administratívna. Lízingová spoločnosť vybaví celú poistnú udalosť. Klient jej iba nahlási škodu, čo je v prípade Business Lease možné vykonať online prostredníctvom webového formuláru, a odovzdá vozidlo zmluvnému servisu na opravu. Ďalšie kroky s poisťovňou už rieši lízingová spoločnosť. Vodič Business Lease nemusí po opravení čakať na vrátenie vozidla, kým servis dostane od poisťovne tzv. krycí list, ktorý bežne zasiela poisťovňa servisu až po zlikvidovaní poistnej udalosti, ale môže si svoje vozidlo vyzdvihnúť ihneď po ukončení opravy“ dodáva.

  1. Havarijné poistenie netreba, škody sú malé

Omyl! Často práve „malé“ parkovacie škody dokážu firme riadne odkrojiť z výdavkov. Preto hoci havarijné poistenie nie je zo zákona povinné, určite ho zvážte, ak sa zamestnancom na služobných vozidlách stávajú pričasto takéto malé, napríklad „parkovacie“ nehody, prípadne máte skúsenosti s častým rozbitím čelného skla, vandalizmom a podobne. „Podľa našich štatistík by havarijné poistenie mali obdobne  zvážiť firmy, ktoré využívajú vozidlo permanentne, teda je tam častejšie riziko škôd,“ spresňuje Vladimír Guštafik. Podľa štatistík Business Lease ide najmä o firmy z obchodu, distribúcie a farmaceutického priemyslu, ako aj firmy pôsobiace v regióne s významným dopravným zaťažením. Havarijné poistenie kryje náklady na odstránenie škôd na vašom vozidle spôsobené vodičom vozidla napr. stretom s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom, taktiež škôd spôsobených vandalizmom, krádežou vozidla či jeho častí ako aj živelnými udalosťami. Typ podnikania vplyv na cenu poistky nemá, hoci podľa frekvencie a typu škôd sú na zváženie ďalšie zabezpečovacie zariadenia, či výber vozidiel s parkovacím asistentom, prípadne zabezpečenie kurzu defenzívnej jazdy pre vodičov. Obdobne výhodou havarijného poistenia je, že ak sa škoda likviduje z vášho havarijného poistenia, amortizácia vozidla vplyvom jeho veku sa neodpočíta.

  1. Nulová spoluúčasť to vyrieši

Nie vždy. Majitelia vozidiel síce vítajú, ak havarijná poistka kryje celú škodu a teda výška spoluúčasti je nulová, obvykle to však znamená vyššiu cenu poistky a v prípade firiem slabú zainteresovanosť vodičov na šetrnú jazdu. Aj podľa Vladimíra Guštafika má spoluúčasť 0 % skôr kontraproduktívny charakter. „Je najdrahšia a zamestnancov nemotivuje k opatrnosti pri jazde,“ hovorí. Z dlhodobého hľadiska zároveň často speje k výpovedi, či zrušeniu poistného zo strany poisťovne, respektíve k zvýšeniu poistných sadzieb. V prípade operatívneho lízingu je zo štatistík Business Lease najčastejšie využívanou medzi firmami spoluúčasť  5 percent, teda minimálne 165 eur. Najlacnejšie poistenie je so spoluúčasťou 10 %, teda minimálne 330 eur. Je preto dôležité, aby ste si vo firme sledovali škodovosť na vozidlách. Pri operatívnom lízingu škodovosť sleduje lízingová spoločnosť. „Ak vidíme, že sa škodovosť zvyšuje, hľadáme s firmou príčiny a možnosti jej zníženia. Zároveň pre vodičov s vyššou škodovosťou odporučíme kurz defenzívnej jazdy,“ spresňuje Guštafik.

  1. Asistenčné služby sú všade rovnaké

Omyl, nie sú! Pri výbere havarijného poistenia si určite preverte kvalitu asistenčných služieb poisťovne. Teda, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečí jeho odtiahnutie a do akého servisu bude vozidlo odtiahnuté, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne a ako promptne situáciu rieši. V prípade operatívneho lízingu je bonusom, ak 24-hodinové asistenčné služby poskytuje aj lízingovka. „Ide nielen o zabezpečenie rýchleho odtiahnutia vozidla a posádky z miesta nehody alebo poruchy, ale aj dopravu či ubytovanie posádke, ak ostane vozidlo z akýchkoľvek príčin nepojazdné,“ podotýka odborník.

  1. GAP poistenie je drahé

Záleží, ako sa na neho pozeráte. Je to síce položka navyše, no havarijné poistenie uzatvárate na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Táto suma je aj hornou hranicou plnenia poisťovne. „Pri totálnej škode vozidla – krádež alebo havária, kedy je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta,“ vysvetľuje Vladimír Guštafik. Tá je však zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel znášate vy ako klient poisťovne, čo vám môže spôsobiť nemalú stratu, keďže môže ísť aj o tisícky Eur. „GAP poistenie, ktoré napríklad pri operatívnom lízingu Business Lease dáva automaticky k havarijnému poisteniu, kryje finančnú stratu. Ide o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta,“ konštatuje.