Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov je cieľom pripravovaného národného projektu „Kapacity pre regióny“, v rámci ktorého Slovenská inovačná a energetická agentúra spolu s krajmi vybuduje regionálne centrá udržateľnej energetiky. Memorandum o spolupráci v tejto oblasti podpísal generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič s predsedami samosprávnych krajov združenými v SK8 15. júna 2023.

„Našou snahou je vybudovať odborné energetické kapacity v regiónoch, ktoré zanalyzujú potrebu energie a posúdia, do akej miery ju možno znížiť a pokryť udržateľným spôsobom z dostupných obnoviteľných zdrojov. Memorandum o spolupráci s SK8 je základným krokom. Centrá udržateľnej energetiky sú jedinečná šanca pre kraje, mestá aj obce mať na svojom území trvalú kvalifikovanú oporu pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality. Zároveň je to jedinečná príležitosť pre špecialistov z oblasti energetiky, stavebníctva a dopravy, ktorí chcú pomôcť svojim regiónom lepšie plánovať opatrenia zvyšujúce ich energetickú sebestačnosť,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA S. Jurikovič.

Vybudovanie centier udržateľnej energetiky je jedným z opatrení v Integrovanom národnom klimatickom a energetickom pláne na roky 2021 – 2030. Financovanie centier bude zabezpečené predovšetkým z európskych a národných zdrojov prostredníctvom pripravovaného národného projektu z Programu Slovensko.

SIEA už vypracovala projekt „Podpora vzniku regionálnych odborných kapacít pre dekarbonizáciu a rozvoj udržateľnej energetiky v regiónoch Slovenska“ a v krátkom čase ho predloží na schválenie. V prvej fáze plánuje SIEA otvoriť vo všetkých krajských mestách pracoviská, ktoré pripravia odbornú a metodickú podporu pre 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky. Tie budú vznikať postupne od septembra 2024 v úzkej spolupráci so župami.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Značky: