Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupiny Renault oznamuje transformáciu svojho závodu vo francúzskom meste Flins

Skupina Renault vytvorí RE-FACTORY, prvý európsky závod s cirkulárnou ekonomikou zameranou na mobilitu, s cieľom dosiahnuť negatívnu hodnotu CO2 do konca roka 2030. Tento projekt je súčasťou transformačnej stratégie Skupiny Renault. Umožní jej ťažiť z rýchlo rastúceho zdroja hodnoty, a zároveň tak opätovne potvrdzuje svoju priemyselnú stopu vo Francúzsku.

  • RE-FACTORY Flins: Popredný európsky závod zameraný na cirkulárnu ekonomiku v mobilite s cieľom dosiahnuť negatívnu hodnotu CO2 do roku 2030.*
  • Konkurenčný priemyselný model pre udržateľnú mobilitu, ktorý je založený na potenciálnej tvorbe hodnoty, ktorú vytvára vozidlo už počas jeho života.
  • Cieľom je tvorba viac ako 3 000 pracovných miest do roku 2030.
Renault

Renault

V súlade so záväzkami Spoločnosti Renault bude väčšina práce s RE-FACTORY prebiehať vo francúzskej továrni v meste Choisy-le-Roi. Skupina Renault tiež plánuje spustenie programov zameraných na podporu a školenie zamestnancov tovární vo Flins a Choisy-le-Roi s cieľom rozvíjať ich schopnosti. Skupina Renault tu chce do konca roka 2030 zamestnať viac ako 3 000 ľudí.

„Toto oznámenie je výsledkom pozoruhodnej práce tímu Renault a konštruktívnej komunikácie so zúčastnenými stranami. RE-FACTORY vdýchla nový život zamestnancom Spoločnosti Renault a celému francúzskeho regiónu. Tento projekt je založený na priekopníckom záväzku smerom k cirkulárnej ekonomike, našim hodnotách, know-how a plne zodpovedá ambícii pozitívne transformovať toto odvetvie“. Jean-Dominique Senard, Predseda predstavenstva Skupiny Renault

Klimatická kríza a očakávania zákazníkov podnietili Skupinu Renault orientovať svoju stratégiu v oblasti kvality a životnosti svojich výrobkov, a tiež v znižovaní uhlíkových emisií. Skupina Renault je presvedčená, že obehové hospodárstvo má silný potenciál rastu. S RE-FACTORY má Skupina Renault ambíciu byť o krok vpred pred konkurenciou.

„Vďaka RE-FACTORY sa mesto Flins stane významným odkazom v Európe v oblasti cirkulárnej ekonomiky. RE-FACTORY umožní Skupine Renault reagovať na výzvy, ktorým dnes čelia hráči v oblasti mobility a automobilového priemyslu. Tento závod, ktorý si dal za cieľ znížiť uhlíkové emisie do roku 2030 je plne v súlade so stratégiou Spoločnosti Renault tým, že kombinuje obehové hospodárstvo, redukuje emisie, rozvíja zručnosti a vytvára nové hodnotné aktivity“. Luca de Meo, CEO Skupiny Renault

Renault

Renault

Projekt RE-FACTORY sa bude realizovať medzi rokmi 2021 a 2024. Zahŕňa veľkú sieť multisektorových partnerov (začínajúce podniky, akademickí partneri, veľké skupiny, miestne autority a pod.) a 4 rôzne centrá aktivít. Ich odborné znalosti podporujú celý životný cyklus vozidla tým, že pôsobia na hlavné zložky obehového hospodárstva (eko-dizajn, hospodárnosť, funkčnosť, údržba, opätovné použitie či recyklácia).

4 centrá aktivít:

  • RE-TROFIT: táto divízia zlučuje spolu všetky činnosti, ktoré umožňujú predĺženie životnosti vozidiel a ich využitie v koordinácii s divíziou RE-CYCLE s cieľom zabezpečiť efektívne riadenie toku použitých častí a materiálov v rámci toho istého miesta. Divízia integruje predajcu Factory VO pre repasovanie ojazdených vozidiel, dodatočné vybavenie vozidiel na ich reprofilizáciu z termálnych na uhlíkové vozidlá, opravárenské služby pre vozové parky a novú mobilitu a službu na výrobu zriedkavých dielov pomocou 3D tlačiarne. Spolieha sa na testovacie a prototypové stredisko pre odolnosť vozidiel a materiálov, ktoré obohatia dizajn budúcich vozidiel a navrhnú vylepšenia počas používania.
  • RE-ENERGY: táto skupina plánuje rozvíjať potenciál aplikácií, ktoré vyplývajú z elektrických batérií a nových energií v priemyselnom meradle (vrátane optimalizácie prvej životnosti batérie, vývoja aplikácie druhej životnosti – stacionárne skladovanie energie, riadenie životnosti batérií, vývoj technických a dodávateľských riešení pre nové energie ako je vodík).
  • RE-CYCLE: táto divízia integruje aktivity v meste Choisy-le-Roi a spojí všetky aktivity Skupiny Renault, ktoré prispievajú k efektívnemu hospodáreniu so zdrojmi a ich tokmi s cieľom podporiť dodávku častí a materiálov v krátkom čase. Chce tiež integrovať rastúci podiel recyklovaných alebo opätovne použitých materiálov (inštalácia linky na demontáž vozidiel po dobe životnosti, rozšírenie repasovania, opätovné použitie a recyklácia materiálov).
  • RE-START: cieľom je zdokonalenie a rozvoj firemného know-how, a tiež na urýchlenie výskumu a inovácií v obehovej ekonomike. Táto divízia bude školiace stredisko a univerzita zároveň.

Tieto štyri centrá aktivít sú určené na interakciu a vzájomné fungovanie so svojím prostredím (dcérske spoločnosti, zákazníci, partneri). Napríklad centrum RE-TROFIT môže v budúcnosti posielať použité diely do centra RE-CYCLE a na oplátku získa renovované alebo znova použité diely. Centrum RE-CYCLE dodá ostatným centrám aj súčiastky a materiály. Z centra RE-ENERGY získa použité batérie, aby ich pripravilo na nové použitie v živote.

V súlade s environmentálnou stratégiou Skupiny Renault na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2050 sa Flins stane poprednou európskou lokalitou so zápornou bilanciou CO2 už do roku 2030, na základe pozitívneho prínosu ekosystémových aktivít k dekarbonizácii mobility:

  • Negatívna bilancia uhlíka: táto stratégia je založená na znížení množstva CO2 v dôsledku vývoja aktivít Spoločnosti v meste Flins (vypnutie lakovacieho procesu, montáž,…).
  • Činnosti s menším dopadom na vodu, energiu a materiálne zdroje.