Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zvýšila medziročne objem úverov takmer o 10%  a opäť preukázala vynikajúce hospodárske výsledky.

 “Prvé tri štvrťroky 2015 priniesli našej skupine priaznivé obchodné výsledky, pričom sme si zachovali kvalitné portfólio a stabilnú ziskovosť. Úvery v porovnaní z vlaňajškom vzrástli o 9,6% a celkovo dosiahli 8,8 mld. eur. K rastu úverového portfólia prispeli rovnako retailový i firemný segment. Udržali sme i stabilnú základňu klientskych vkladov (0,9%-ný medziročný nárast) s celkovým objemom 8,0 mld. Eur,” hovorí  Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB.

Skupina VÚB mala dobré výsledky i v oblasti efektívnosti s pomerom nákladov a výnosov upravených o bankový odvod na vynikajúcej úrovni pod 44%. Hrubé prevádzkové výnosy skupiny VÚB vzrástli o 1,5% oproti minulému roku na 414,8 mil. eur. Tento výsledok sme dosiahli vďaka výnosom z poplatkov a iným prevádzkovým príjmom. Celkové náklady (bez bankovej dane) sa mierne zvýšili na 181,6 mil. eur (3,3% medziročný nárast).  Prevádzkový zisk skupiny VÚB medziročne stúpol o 7,3% na 218,3 mil. eur a čistý zisk sa zvýšil o 8,5% na 124,3 mil. eur.

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. Skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 16,83%, čo výrazne prevyšuje minimálnu úroveň stanovenú Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. EURSept 2015Sept 2014Zmena
Prevádzkové výnosy414,8408,61,5%
Prevádzkové náklady bez  bankového odvodu(181,6) (175,8)3,3%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek218,3203,47,3%
Zisk pred zdanením162,2146,410,8%
Čistý zisk za 9 mesiacov124,3114,68,5%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách9,588,838,5%
Pomer nákladov a výnosov bez bankového odvodu43,76%43,03%73 báz. b.
    
    

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. EURSept 2015Sept 2014Zmena
Úvery klientom8 8198 0449,6%
Vklady a úvery od klientov8 0477 9790,9%
Celkové aktíva11 94411 6442,6%

 

K 30.9.2015 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%) a VÚB Asset Management (podiel 40,55%).

Značky: