Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta od 1. júla ponúka pre svojich klientov novú službu – zastupovanie adresáta v elektronickom colnom konaní. Klient ušetrí čas, keďže na základe splnomocnenia zaňho pošta vybaví celé digitalizované colné konanie a zásielku mu doručí. Zavedenie služby prináša modernizáciu a optimalizáciu ďalších procesov Slovenskej pošty, ale aj prípravu na novú colnú legislatívu Európskej únie. Od budúceho roka budú totiž colnému konaniu podliehať takmer všetky zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Vyplýva to z európskeho nariadenia, ktorého cieľom je zrovnoprávniť trhové podmienky a ukončiť zvýhodnený dovoz zásielok z krajín mimo Európy, predovšetkým z Ázie, najviac z Číny.

Medzinárodná pošta patrí medzi najzložitejšie oblasti poštových služieb. Zásielky, listové, ale najmä balíkové, prichádzajúce na Slovensko z celého sveta, majú rôzne formy označenia, rôzne čísla zásielok, rôzne tvary, ale aj obaly, nečitateľne uvedené adresy doručenia. Po technickej stránke, ide o nejednotnosti, kvôli ktorým je väčšina týchto zásielok triedená ručne. Slovenská pošta aj napriek zložitosti spracovávania ročne doručí v priemere viac ako 13 miliónov zásielok z krajín mimo EÚ. Približne 3 milióny z nich smerujú na preclenie či na výber DPH. S prihliadnutím na v súčasnosti platnú colnú legislatívu je dovoznými platbami zaťažených zhruba 70 tisíc takýchto zásielok. A to najmä z dôvodu, že väčšinu týchto medzinárodných zásielok tvoria drobné zásielky s hodnotou do 22 Eur, ktoré nepodliehajú dovoznému clu, či DPH, a tak sú prepustené bez colného konania na doručenie adresátovi.

Od budúceho roka budú v zmysle európskeho nariadenia zdaňované takmer všetky zásielky, teda aj zásielky s nízkou hodnotou pod 22 Eur. Adresát tak bude musieť podať elektronické colné vyhlásenie, a za zásielku zakúpenú v tretej krajine zaplatiť clo, či DPH, určené v elektronickom colnom konaní. V súčasnosti colnej deklarácii podliehajú len zásielky s vyššou hodnotou. V prípade nákupov z obchodov, či e-shopov, z krajín mimo Európskej únie, ide o zásielky s hodnotou nad 22 Eur. Rovnako sú colné poplatky vyrubené aj na zásielky, ktoré si z tretích krajín zasielajú súkromné osoby. Ide o zásielky s hodnotou nad 45 Eur a tiež s hodnotou nad 150 Eur, kedy je okrem dane vyrubené aj clo. Zákazník si môže vybrať, či si colnú deklaráciu zabezpečí sám cez Centrálny elektronický priečinok Finančnej správy SR alebo využije službu sprostredkovateľa, ktorý ho v colnom konaní zastúpi. 1. júla colné úrady ukončia bezplatné vyhotovovanie colných deklarácií na poštové zásielky, preto Slovenská pošta pre svojich zákazníkov spúšťa novú službu zabezpečenie elektronického colného konania. Na základe splnomocnenia a za poplatok 9 Eur klientom poskytne kvalitne, komfortne a rýchlo vybavenie colného konania. Klient za colnú deklaráciu zaplatí jeden z najnižších poplatkov na slovenskom trhu. Clo, ako aj poplatok klient zaplatí priamo pri doručení zásielky.

Nová služba Slovenskej pošty predstavuje kompletný servis v colnom konaní, a to uskladnenie zásielky, zloženie colnej zábezpeky, notifikovanie zákazníka, ako aj kompletizáciu dokumentov nevyhnutných pre colné konanie. Kompletná dokumentácia a komunikácia bude zo zákazníkom po zaslaní splnomocnenia prebiehať elektronicky. Vďaka 9 eurovému poplatku zákazníkovi Slovenská pošta zabezpečí preclenie zásielky s tromi položkami, za každú ďalšiu položku si zákazník priplatí len 2 Eurá. Novú službu Slovenská pošta ponúka svojim zákazníkom vďaka modernizácii technického vybavenia colno-deklaračných oddelení, digitalizácii a investícii do softvéru a odborného personálu, rovnako tak aj zefektívneniu procesov, zásluhou ktorých bude spracovanie zásielok rýchlejšie, prehľadnejšie a jednoduchšie.

Ako prebieha elektronické colné konanie

Po prijatí zásielky od medzinárodnej prepravnej spoločnosti Slovenská pošta uskladní zásielku vo svojich priestoroch v takzvanom sklade dočasnej prekážky. Adresáta následne písomne Poštovým oznámením upozorní, že mu prišla zásielka z cudziny. Súčasťou výzvy je aj splnomocnenie, ktorým zákazník mailom, alebo písomne splnomocní Slovenskú poštu na jeho zastupovanie v elektronickom colnom konaní. Bez tejto prvotnej súčinnosti adresáta nemôže Slovenská pošta klienta v colnom konaní zastupovať. Ďalšia komunikácia prebieha elektronicky.

Zásielka zostáva v sklade uložená 18 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia. V prípade potreby môže adresát požiadať Slovenskú poštu o predĺženie úložnej doby, maximálne však na 90 kalendárnych dní, pričom takéto predĺženie úložnej doby zásielky je spoplatnené podľa Tarify služieb Slovenskej pošty.

Pre potreby colného konania je nevyhnutné dodať Vyhlásenie o určení zásielky na súkromné účely, podrobnú charakteristiku tovaru, vrátane podacieho čísla, skladového čísla, potrebné sú aj doklady o platbe (napríklad výpis z účtu o platbe za tovar, účet z obchodu, detail transakcie z www.paypal.com), ktoré potvrdzujúci hodnotu a druh tovaru (napríklad objednávka, faktúra, proforma faktúra, snímka z e-shopu). Doklad musí obsahovať meno a adresu príjemcu, rozpis, názov a množstvo tovaru, hodnotu tovaru a výšku poštovného. V prípade, že ide o zásielku neobchodného charakteru (darček), ktorý odosiela súkromná osoba inej, musí byť priložené vyhlásenie, že ide o darček s presným rozpisom položiek a s ich cenami. Všetky tieto úkony a formality na základe splnomocnenia zastreší elektronicky v komunikácii so zákazníkom Slovenská pošta.

Akonáhle má Slovenská pošta k dispozícií všetky potrebné náležitosti, podá elektronicky v mene zákazníka elektronické colné vyhlásenie, ktoré je odoslané prostredníctvom bezpečného komunikačného kanála na príslušný colný úrad. Pokiaľ colník považuje všetky predložené podklady za dostatočné, vyrubí na danú zásielku DPH (zásielky v hodnote 22-150 €) alebo clo a DPH (zásielka nad 150 €) a vydá rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku. Slovenská pošta následne spracuje colné rozhodnutie, uvoľní zásielku zo skladu a doručí ju adresátovi. Zákazník tak na jednom mieste uhradí colné poplatky a poplatok za službu zastupovanie v colnom konaní. Colné poplatky odvedie Slovenská pošta Finančnej správe SR.

Značky: