Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zodpovednosť používateľov v online priestore, ekonomická bezpečnosť a nedávno zverejnená „biela kniha“, ktorá sa zaoberá potrebami digitálnej infraštruktúry Európy, boli témami neformálneho zasadnutia Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť telekomunikácie) v Louvain-la-Neuve. Belgické predsedníctvo EÚ ho usporiadalo  v dňoch 11. a 12. apríla 2024. Predsedali mu podpredsedníčka vlády Belgicka Petra de Sutter a tajomník vlády Belgicka pre digitalizáciu Mathieu Michel. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Ivan Ivančin. 

Ministri EÚ pre telekomunikácie a digitalizáciu v belgickom univerzitnom meste diskutovali o výzvach, ktorým bude sektor čeliť v nasledujúcich rokoch. Prvý panel bol zameraný na zodpovednosť používateľov v online priestore, predovšetkým vo vzťahu k ochrane detí a mladistvých pred nevhodným obsahom, ale tiež vo vzťahu ku krádežiam identity či hybridným hrozbám. Akt o digitálnych službách už ukladá platformám povinnosť prijať opatrenia na predchádzanie týmto javom, ale vyžaduje sa ďalšie detailné usmernenie, ako efektívne riešiť tieto situácie.

Rokovalo sa aj o tom, akým spôsobom možno ochrániť pred hrozbami najzraniteľnejšie skupiny používateľov, použitím riešenia elektronickej identifikácie (eID). Štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin v tomto kontexte podčiarkol potrebu dôsledne rešpektovať základné práva a slobody, vrátane práva vystupovať na internete anonymne. „Je tiež dôležité, aby koncoví používatelia rozumeli a dôverovali použitej technológii,“ dodal Ivančin. Ministri sa zhodli, že konverzácie na túto tému musia vzhľadom na rýchly technologický vývoj pokračovať aj v budúcnosti. Ministri v tejto súvislosti podporili aj návrh Deklarácie o podpore bezpečnejšieho, zodpovedného a dôveryhodného digitálneho prostredia.

Zasadnutie sa venovalo aj téme potrieb digitálnej infraštruktúry v Európe. Ministri viedli diskusiu v kontexte nedávno zverejnenej bielej knihy na túto tému, ktorá tvorí súčasť balíka digitálnej konektivity Európskej komisie. Jej cieľom je vytvoriť integrovaný prístup, ktorý stavia na základoch európskych digitálnych infraštruktúr a snaží sa ich čo najefektívnejšie využiť v kontexte technológií ako cloud a edge computing, podpory dátových tokov či zvýšenia výpočtovej kapacity.

„Pozornosť si naďalej vyžaduje zlepšovanie konektivity v regiónoch, keďže trh samotný v nich pravdepodobne nezabezpečí rovnakú kvalitu internetového pripojenia ako v metropolách. Dokončenie jednotného digitálneho trhu v rámci EÚ si vyžaduje stanovenie jasných, prokonkurenčných a perspektívnych spoločných pravidiel, ktoré budú viesť k podpore investícií a inovácií, pričom zároveň zabezpečia udržanie cenovej dostupnosti,“ uviedol Ivančin.

Predstavitelia členských štátov EÚ sa venovali tiež téme ekonomickej bezpečnosti. V stále nestabilnejšom geopolitickom kontexte narastá potreba zabezpečiť kľúčovú európsku infraštruktúru a technológie jednak pred kybernetickými útokmi, ale tiež pred prílišnou závislosťou na dodávateľoch z tretích krajín. Pre dosiahnutie strategickej autonómie EÚ je v tejto súvislosti dôležitý vznik úspešných európskych digitálnych firiem, ktoré budú globálne konkurencieschopné.

Najbližšie sa ministri členských štátov zodpovední za telekomunikácie a informačnú spoločnosť stretnú na zasadnutí Rady 21. mája 2024 v Bruseli.

Značky: