Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zmeny vyplývajúce z noviel zákona o sociálnom poistení, ktoré prijala Národná rada SR s účinnosťou od 1. júla 2023

 1. Mimoriadna valorizácia dôchodkových dávok o 10,6 %

Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 mimoriadne zvýši všetky dôchodkové dávky o 10,6 %. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne 5 %, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023. 

Prvýkrát budú dôchodky vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, zvýšené budú spätne od 1. júla 2023. Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne. 

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodkové dávky:

 • vyplácané k 1. júlu 2023,
 • priznané od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023.

V roku 2023 sa tak všetky dôchodkové dávky zvyšujú dvakrát a do sumy dôchodku sa započíta

 • každoročné zvýšenie od 1. januára, ktoré je v roku 2023 11,8 % a tiež
 • mimoriadne zvýšenie od 1. júla 2023, ktoré je 10,6 %.

Sociálna poisťovňa pre poistencov pripravila na svojej webovej stránke aj informatívnu kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku: Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 7. 2023

 • „Rozmrazenie“ a zvyšovanie minimálnych dôchodkov

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. júla 2023 zvýši sumy minimálneho dôchodku. Sumy minimálneho dôchodku sa „rozmrazia“ a mení sa aj spôsob určenia jeho sumy. Sumy minimálneho dôchodku sa opätovne naviažu na sumu životného minima. Sociálna poisťovňa ich sumy prepočíta automaticky, poberatelia dôchodkov teda nemusia o zvýšenie osobitne žiadať. Minimálne dôchodky vo zvýšenej sume Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom v auguste spolu s doplatkom za júl 2023.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o

 • 2 % za 31. až 39. rok,
 • 3 % za 40. až 49. rok,
 • 5 % za 50. až 59. rok,
 • 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eur mesačne. Po rozmrazení súm minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov určená ako 136 % sumy životného minima 365,70 eur mesačne.

Pretože od 1. júla 2023 sa mimoriadne zvyšujú dôchodkové dávky o 10, 6 %, najprv sa dôchodok zvýši o 10,6 % a nárok na zvýšenie na minimálny dôchodok sa posúdi až po tomto mimoriadnom zvýšení dôchodku.

Keďže sa zvýšia sumy minimálneho dôchodku, rozšíri sa aj okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak budú mať aj niektorí dôchodcovia, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú. Ak od 1. júla 2023 po mimoriadnom zvýšení bude suma ich dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.

Nové sumy minimálneho dôchodku sú už zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Suma minimálneho dôchodku (Tabuľka).

Dôchodky vo zvýšenej sume budú vyplatené v splátkach splatných v mesiaci august. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Každý poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého sa uvedené zmeny týkajú, sa nemusí obávať – zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení rozhodne. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta.

 • Exekučné zrážky – vplyv nového životného minima a valorizácie dôchodkov o 10,6 %

Sociálna poisťovňa od 1.  júla 2023 poberateľom dôchodkov prepočíta aj sumu exekučnej zrážky. Dôvodom prepočtu je zmena sumy životného minima a valorizácia dôchodkov od 1. júla 2023.

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 376, 43 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 188,21 eura mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 268,88 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 134,44 eura mesačne.

Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 112,92 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 94,10 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa v auguste 2023 zašle všetkým dôchodcom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve zmeny sumy životného minima a valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky.

 • Predčasný starobný dôchodok – vplyv nového životného minima a valorizácie dôchodkov o 10,6 %

V dôsledku zvýšenia sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2023 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 30. júni 2023 iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, je minimálne 430,30 eura mesačne, pretože 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2023 je 430,20 eura mesačne.

Ak po porovnaní sumy predčasného starobného dôchodku s 1,6 násobkom sumy životného minima je suma predčasného starobného dôchodku vyššia, ďalej sa zvýši (valorizuje) o 10,6 %.

 • Výplata predčasného starobného dôchodku a slobodné povolania

Zmena legislatívy sa od 1. júla 2023 týka povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá vykonáva jednu zo zákonom určených činností pri výkone povolaní na základe oprávnenia iného orgánu, ako je živnostenský orgán, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Ide o činnosti pri výkonne nasledovných povolaní:

 1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
  1. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
  1. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
  1. znalcov a tlmočníkov,
  1. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
  1. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
  1. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
  1. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
  1. autorizovaných geodetov a kartografov,
  1. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
  1. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
  1. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

Sociálna poisťovňa takýmto povinne dôchodkovo poisteným SZČO po 30. júni 2023 prizná predčasný starobný dôchodok.

Ak počas poberania predčasného starobného dôchodku vznikne poberateľovi povinné dôchodkové poistenie z výkonu takejto činnosti, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nezanikne.

O uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku, ktorý sa k 30. júnu 2023 nevyplácal, nemusí poberateľ žiadať. O opätovnom vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne od 1. júla 2023 bez žiadosti.

 • Rozšírenie poberateľov rodičovského dôchodku o poberateľov invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a vyhlásenie dieťaťa, aby takémuto poberateľovi invalidného výsluhového nebol priznaný rodičovský dôchodok

Od 1. júla 2023 má nárok na rodičovský dôchodok aj poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr však od 1. januára 2023.

Sociálna poisťovňa týmto poberateľom prizná rodičovský dôchodok za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok, pričom jedna z nich je, že dieťa bolo v roku 2021 dôchodkovo poistené a do 31. augusta 2023 nepodá vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný. To znamená, že Sociálna poisťovňa môže začať rozhodovať o rodičovskom dôchodku najskôr od septembra 2023, keďže lehota na podanie vyhlásenia je do 31. augusta 2023.

Sociálna poisťovňa rozhodne o priznaní rodičovského dôchodku najneskôr do 31. decembra 2023. O rodičovský dôchodok nie je potrebné požiadať osobitnou žiadosťou. Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky, zo zákona (ex offo).

Ak dieťa nechce, aby bol poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku priznaný rodičovský dôchodok,  musí do 31. augusta 2023 urobiť vyhlásenie, aby mu nebol priznaný rodičovský dôchodok, a to tak, že vyplní tlačivo „Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok“, ktoré je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre (pod číslom 267) a následne ho doručí Sociálnej poisťovni jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)  osobne v pobočke/ústredí Sociálnej poisťovne – podpis dieťaťa musí byť osvedčený,

b)  poštou – podpis dieťaťa musí byť osvedčený,

c)  ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk,

d)  cez Elektronický účet poistenca – na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

 • Rodičovské dôchodky za deti zúčastnené na výsluhovom zabezpečení, ktoré platia poistné na výsluhové zabezpečenie – rodičovský dôchodok nevypláca Sociálna poisťovňa, ale príslušné „silové“ rezorty

Súčasťou novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je aj právna úprava nároku na rodičovský dôchodok rodičov-dôchodcov, ktorých deti platia poistné na výsluhové zabezpečenie, teda do osobitného systému sociálneho zabezpečenia (vojaci, policajti, colníci, členovia justičnej stráže). Rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu za deti zúčastnené na výsluhovom zabezpečení bude príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (nie Sociálna poisťovňa).

 • Od 1. júla 2023 sa bude matkám započítavať pri materskom aj neukončené nemocenské poistenie

Novela zákona o sociálnom poistení umožní matkám od 1. júla 2023 započítať do potrebnej doby nemocenského poistenia pri dávke materské aj neukončenú dobu nemocenského poistenia. To znamená, že okrem aktuálneho nemocenského poistenia, z ktorého sa bude posudzovať nárok na materské, Sociálna poisťovňa započíta do potrebnej doby poistenia (najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom) všetky ukončené a aj aktuálne doby iného nemocenského poistenia (povinného poistenia aj dobrovoľného poistenia). Bude sa to vzťahovať na prípady, kedy nárok na materské vznikne, teda najskôr odo dňa účinnosti novely 1. júla 2023, t. j. nie spätne.

Do nároku na materské sa teda naďalej bude započítavať aj obdobie dobrovoľného poistenia. Iné podmienky nároku na dávku materské ani postupy pre jej uplatňovanie sa nemenia.

 • Úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa mimoriadne zvyšujú o 10,1 %, zvýšia sa aj maximálne sumy ďalších úrazových dávok

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od júla 2023 úrazové dávky – úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, úrazové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023.

Úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok sa od 1. júla 2023 zvyšujú o 10,1 %. Prvýkrát budú úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume vyplatené v júli 2023.Sociálna poisťovňa sumy úrazových rent a pozostalostných rent prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia týchto dávok nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom júla.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky od 1. júla 2023 bude 72 835,40 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa od 1. júla 2023 zvyšuje na 72 835,40 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením od 1. júla 2023 bude predstavovať 36 418,30 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. júla 2023 bude vo výške 3 643,00 eura. Na hodnotu 3 643,00 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

 1. Nový zoznam dlžníkov – zamestnávateľov

S účinnosťou od 1. júla 2023 bude Sociálna poisťovňa zverejňovať v zozname dlžníkov okrem fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje pohľadávky, aj zamestnávateľov a zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili svoje vykazovacie a oznamovacie povinnosti. Novým údajom v zozname dlžníkov bude aj obdobie, za ktoré si zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nesplnili uvedenú povinnosť.

Sociálna poisťovňa bude zverejňovať zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená. Podrobné informácie pre zamestnávateľov o tom, ako je potrebné správne a včas zasielať všetky doklady, sú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Zasielanie výkazov a dokladov.

Zamestnávateľom, ktorí budú zverejnení v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti, pribudne od 1. júla 2023 aj nová povinnosť – a to povinnosť oznámiť svojmu zamestnancovi, že bol zverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Oznámenie musí zamestnávateľ urobiť písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne formou SMS, do 14 dní od zverejnenia v zozname dlžníkov.

 • Ďalšie zmeny v sociálnom poistení platné od 1. júla 2023
 1. Nové maximálne sumy dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2023 zvýši o viac ako 91 eur mesačne a dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, stúpne o 279 eur.

 1. Maximálna dávka v nezamestnanosti

Vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti budú dostávať noví žiadatelia – teda tí, ktorí sa po 1. júli 2023 zaevidujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura (v súčasnosti je 1 234,30 eura) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 286,20 eura (v súčasnosti 1 194,50 eura).

 • Maximálna výška dávky garančného poistenia

Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 912 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2022 do 30. júna 2023) bola jej maximálna výška 3 633 eur.

 • Sociálna poisťovňa oznámi živnostníkom a ostatným SZČO do 21. júla 2023 ich odvodové povinnosti, nové poistné treba uhradiť do 8. augusta 2023

Sociálna poisťovňa do 21. júla 2023 oznámi živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2023. Oznámenia bude Sociálna poisťovňa posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať.

Sociálna poisťovňa ich bude informovať písomne alebo do e-schránky, ak ju má SZČO aktivovanú. Z tohto oznámenia sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, výške poistného na sociálne poistenie, vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta 2023 (za mesiac júl 2023). Týka sa to tých živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2023.

Netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2022 v predĺženej lehote – tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 23. októbra 2023 a novo určené poistné následne prvý raz zaplatia do 8. novembra 2023 (za mesiac október).

Komu vzniká/zaniká sociálne poistenie

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2023 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2022 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur (čiže mali príjem 7 266,01 eura a viac), za rok 2022 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. 30. júna 2023 im povinné sociálne poistenie zanikne.

Minimálna a maximálna výška poistného

V kalendárnom roku 2023 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 200,72 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 164,39 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie). Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2023 je 8 477,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 810,11 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 301,49 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Informácie o ďalších zmenách v sociálnom poistení, ktoré majú účinnosť od 1. augusta 2023 a neskôr, pripravujeme a budeme o nich verejnosť priebežne informovať v nasledujúcich mesiacoch.