Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hromadná pripomienka občianskej iniciatívy k aukcii pre 5G sieť, za ktorú sa postavilo viac ako 2-tisíc ľudí, zostala nevypočutá. Vzhľadom k tomu, že pridelenie 5G licencií na obdobie 20 rokov výrazne ovplyvní telekomunikačný trh, nebola podľa iniciatívy „Chcem si vyberať“ príprave tendra venovaná náležitá pozornosť.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nevyužil šancu vytvoriť predpoklady pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách Európskej únie fungujú dlhodobo. Pri príprave podmienok aukcie na pridelenie 5G licencií síce úrad ešte vlani zvažoval, že operátorov zaviaže k veľkoobchodnému sprístupneniu sietí pre iných záujemcov, napokon však napriek verejnému tlaku od zámeru upustil.

Občianska iniciatíva „Chcem si vyberať“ pripravila pred spustením výberového konania na pridelenie frekvencií pre sieť piatej generácie (5G) hromadnú pripomienku, ktorou telekomunikačný úrad nabádala, aby v záujme zvýšenia konkurencie na trhu nariadili operátorom poskytovať veľkoobchodný prístup do ich mobilných sietí, tak ako to úrad pôvodne zamýšľal a ako je to bežné  v iných krajinách EÚ.

Počas jedného týždňa sa pod pripomienku podpísalo vyše 2-tisíc ľudí z radov odborníkov aj bežných spotrebiteľov, a úradu ju formálne podala Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, ktorá združuje 46 telekomunikačných podnikov. Úrad ju napriek tomu odmietol so strohým konštatovaním, že na slovenskom trhu mobilných služieb existuje efektívna hospodárska súťaž, preto ďalší konkurenti nie sú potrební.

Mrzí nás, že úrad de facto odignoroval najväčšiu hromadnú pripomienku, aká mu bola v celej jeho histórii predložená. Zákon o elektronických komunikáciách pritom regulačnému úradu ukladá povinnosť nielen podporovať efektívnu hospodársku súťaž, ale tiež pred prijatím každého opatrenia, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh, v čo najväčšej miere prihliadať na stanoviská združení koncových používateľov a podnikov,“ uviedol Michal Rybárik, spoluautor iniciatívy „Chcem si vyberať“.

Zástupcovia iniciatívy si na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadali od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb detailné podklady, na základe ktorých úrad označuje ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku za jedny z najnižších v Európskej únii. Štúdia Európskej komisie už niekoľko rokov tvrdí opak, úrad však jej závery spochybňuje.

„Európska komisia svoju štúdiu zverejnila aj s použitými údajmi a výpočtami. Regulačný úrad ju verejne spochybnil, no nepodložil to faktami, preto sme od úradu žiadali podrobnejšie informácie. Na našu žiadosť sme žiaľ ani po predĺženej lehote nedostali uspokojivú odpoveď. Podali sme preto odvolanie, aby bolo jasné, či regulátor dokumenty, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia nemá, alebo ich odmieta poskytnúť,“ dodáva M. Rybárik.

Iniciatíva „Chcem si vyberať“ poukazuje tiež na to, že v prípade legislatívnych návrhov musia štátne orgány uskutočniť rozporové konanie so zástupcom verejnosti vždy, ak predkladateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb.

„Sme presvedčení, že udeľovanie licencií pre 5G siete na ďalších 20 rokov bude mať v budúcnosti značný vplyv na vývoj trhu a je minimálne tak dôležité, ako prijímanie nových právnych predpisov, ktorých platnosť býva oveľa kratšia. Preto veríme, že úrad ešte svoj postoj prehodnotí,“ dodal M. Rybárik.

Autor: Martin Valasek
Media konzultant iniciatívy Chcemsivyberat.sk

K článku sme dostali do redakcie aj reakciu, ktorú uvádzame v plnom znení

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ) si uvedomuje, že regulácia v oblasti elektronických komunikácií si vyžaduje hlboké odborné znalosti, preto len stručne reaguje na nedorozumenia, ktoré mohli vzniknúť z neznalosti problematiky.

Iniciatíva „Chcem si vyberať“ si poplietla tvorbu zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov upravených Legislatívnymi pravidlami vlády SR, kde sa v prípade neakceptovania hromadnej pripomienky koná rozporové konanie, s verejnou konzultáciou návrhu výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania, ktorá sa riadi § 10 zákona o elektronických komunikáciách. V prípade verejnej konzultácie (viď pravidlá upravujúce postup RÚ) RÚ výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok, zverejňuje na konzultačnom mieste do troch mesiacov od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok, čo sa aj stalo. V prípade neakceptovania pripomienky sa nekoná rozporové konanie, pričom nie je rozhodujúce koľko osôb podporilo neakceptovanú pripomienku.

RÚ považuje pripomienku Občianskej iniciatívy „Chcem si vybrať“ ohľadne najvyšších maloobchodných cien na Slovensku za argumentáciu, ktorá je založená na nepresných vstupných údajoch, ktoré výrazne skresľujú skutočnú trhovú situáciu v Slovenskej republike. Z uvedeného dôvodu nie je možné, aby úrad takto formulovanú pripomienku akceptoval. Úlohou RÚ je okrem iného zabezpečiť výkon regulácie v oblasti, v ktorej neexistuje efektívna hospodárska súťaž a naopak, regulačne nezasahovať v trhových segmentoch s fungujúcou súťažou. RÚ konštatuje, že na slovenskom maloobchodnom trhu mobilných služieb existuje efektívna hospodárska súťaž a dostatočná konkurencia, a preto nie je dôvodné, aby úrad pri udeľovaní práva na používanie frekvenčného spektra uložil povinnosť súvisiacu s poskytnutím veľkoobchodného prístupu do mobilnej siete.

RÚ podporuje efektívnu hospodársku súťaž, vytvoril podmienky pre vstup tretieho mobilného operátora, čo prinieslo zlacnenie volania a SMS správ a neskôr štvrtého mobilného operátora, čo prinieslo dátovú revolúciu na Slovensku.

RÚ naplno využíva svoje kompetencie a podľa usmernenia Európskej komisie reguluje všetkých štyroch mobilných operátorov na veľkoobchodnom trhu. Ukladá im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže na trhu, vrátane cenovej regulácie veľkoobchodných terminačných poplatkov, ktoré účtujú operátorom za ukončenie hovoru v ich sieti.

Autor: Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ)

Značky: