Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S rastúcim počtom obyvateľov vo svete rastie aj potreba efektívnejšieho nakladania s odpadom. Inteligentné riešenia a digitalizácia nanovo definujú spôsob práce s odpadom, čo má pozitívny dopad na náklady, udržateľnosť a efektívnosť.

Slovenská spoločnosť Sensoneo má za cieľ formovať budúcnosť odpadového hospodárstva a na konci roku 2022 mala aktivity v 82 krajinách sveta. V roku 2022 sme zaznamenali stále väčší dopyt po optimalizácii, ktorý súvisel so stúpajúcimi nákladmi, novými reguláciami, ale aj s rastúcim environmentálnym povedomím. Takéto trendy sa odzrkadľujú v tohtoročných aktivitách spoločnosti, ktoré zahŕňajú komplexné nasadenie senzorov v Argentíne, Saudskej Arábii alebo Nórsku, ako aj spustenie systémov vrátenia záloh na Slovensku a na Malte.

Aké boli hlavné trendy, ktoré formovali smart odpadový priemysel v roku 2022?

  1. Zvyšovanie cien za zber a spracovanie odpadu

Inflácia, rastúce náklady na pracovnú silu a zvyšujúce sa ceny energií a palív sú len jednou z príčin zvyšovania nákladov na zber a spracovanie odpadu. Odpadové odvetvie je prísne regulované, pričom trendom je zatváranie skládok a snaha o vyššiu recykláciu. Do separácie a recyklovania sapridávajú nové materiály, ako je bioodpad alebo textil. Väčšia komplexnosť nevyhnutne znamená vyššie ceny.

Náklady možno výrazne znížiť pomocou systému monitorovania odpadu, ktorý optimalizuje trasy a frekvenciu zberu odpadu, čo vedie k skráteniu trás o minimálne 30 %. V roku 2022 Sensoneo spolupracovalo so spoločnosťou Urbetrack na rozsiahlom nasadení senzorov v Buenos Aires v Argentíne. Spoločnosť využíva vlastnú softvérovú platformu, ktorá zhromažďuje údaje zo senzorov Sensoneo umiestnených v 2000 košoch. Ako vysvetľuje Pablo Ader, generálny riaditeľ spoločnosti Ubertrack: „V súčasnosti sa údaje z monitorovania odpadu používajú na lepšie pochopenie spôsobu prevádzky smetných nádob a na optimalizáciu ich umiestnenia – jednoducho povedané, či niektoré bytové domy potrebujú menej alebo viac košov. To je prvá fáza. Keďže zbierame veľmi cenné údaje o naplnenosti košov, mesto ich plánuje využiť pri uzatváraní novej zmluvy na zber odpadu. Vďaka takýmto údajom je možné prejsť z pevnej frekvencie zberu na dynamickú, optimalizovať zberné trasy a zbierať len tie koše, ktoré sú plné.

Buenos Aires je prvým mestom v regióne, ktoré v takomto rozsahu nasadilo senzory na odpadkové koše. Podľa Pabla Adera „technológia ešte hlboko neprenikla do odpadového priemyslu v Latinskej Amerike. Chceme ísť príkladom pre ostatné mestá a krajiny, pretože už teraz zo získaných údajov vidíme, že existuje lacnejší a efektívnejší prístup k zberu odpadu. V súčasnosti rozširujeme monitorovanie na ďalšie smetné nádoby a rozmiestňujeme ďalších 2 500 senzorov.“

Ďalšie komplexné projekty monitorovania odpadu boli spustené na Islande, v Srbsku, na Cypre alebo v Španielsku. Zatiaľ čo niektoré mestá monitorujú všetky svoje smetné nádoby, iné sa rozhodli monitorovať len tie, ktoré sa nachádzajú vo vzdialených lokalitách, podzemné kontajnery alebo kontajnery na frekventovaných miestach, ktoré sú často preplnené.

  1. Motivácia občanov k tvorbe menšieho množstva odpadu a k recyklácii

Trendom je zavádzať spravodlivejšie poplatky pre občanov, ktoré by motivovali ľudí, aby vytvárali menej zmesového odpadu a zároveň platili len za odpad, ktorý vyprodukujú. Obce alebo bytové družstvá skúmajú niekoľko možností. Jednou z nich sú inteligentné zámky na smetné nádoby, ktoré umožňujú prístup len oprávneným osobám. To možno spojiť so zavedením množstvového zberu, či už na základe počtu otvorení smetnej nádoby alebo objemu odpadu. Inštalácia inteligentných zámkov pomohla slovenskému mestu Dubnica nad Váhom, ktoré malo problémy s tzv. odpadovou turistikou. Podľa Janky Beniakovej, vedúcej Referátu životného prostredia mesta: „Po rozmiestnení polopodzemných kontajnerov tam začali všetci nosiť odpad a my sme chceli presný opak – aby bol zber odpadu špecifický len pre určité bytové domy. Chceli sme, aby naši občania platili len za odpad, ktorý vyprodukujú, a preto sme iniciovali riadnu evidenciu a sledovanie zberných nádob.“

Ďalšou možnosťou je zavedenie RFID štítkov na všetky koše spolu s automatickou kontrolou zberu a možnosťou váženia odpadu. V minulom roku spoločnosť Sensoneo poskytla takéto riešenie jednej z najväčších spoločností na zber odpadu v Lotyšsku, ktorá sa rozhodla monitorovať, automatizovať a digitalizovať zber odpadu vďaka inštalácii systému Watchdog na 25 zberových vozidlách a RFID štítkov na 27 000 kontajneroch. Takéto riešenie umožňuje identifikáciu a evidenciu všetkých kontajnerov, jednoduchšie sledovanie a fakturáciu a obmedzenie výsypu neoprávnených smetných nádob. Overovanie výsypu kontajnerov sa vykonáva automaticky, čím sa predchádza akýmkoľvek sporom medzi občanmi a zberovými spoločnosťami.

  1. Blízky východ ako jeden z top regiónov pre zavádzanie inteligentných odpadových riešení

Krajiny v regióne Blízkeho východu sa rýchlo prispôsobili novému trendu a sú na čele zavádzania inteligentných odpadových technológií, ktoré implementujú do jedinečných projektov inteligentných miest. Medzi aktivity Sensoneo v regióne patria Spojené arabské emiráty, kde senzory monitorujú recyklačné centrá od roku 2018 a niektoré z našich najväčších nedávnych inštalácií boli v Kráľovstve Saudskej Arábie. V krajine bolo predtým nainštalovaných 1500 senzorov na monitorovanie zmesového odpadu v historickom meste Al-Ula, zatiaľ čo v roku 2022 sa uskutočnila jedna z najväčších dodávok do futuristického mesta NEOM. Pri plánovaní nových miest alebo štvrtí sa stáva nevyhnutnosťou zahrnúť inteligentné odpadové riešenia ako neoddeliteľnú súčasť koncepcie inteligentného mesta.

  1. Unikátne projekty monitorovania odpadu

Smart senzory sú vhodné do širokej škály podmienok, čo sa potvrdilo aj v Nórsku, kde v spolupráci s naším partnerom Elteco prebiehajú dva unikátne projekty.

Senzory monitorujú smetné nádoby na niekoľkých nórskych ostrovoch, kde sa produkcia odpadu mení v závislosti od ročného obdobia. Keďže sa zber vykonáva loďou, je potrebné efektívne využívať loď, ako aj jej posádku. Na optimalizáciu zberných trás používajú zberné spoločnosti údaje zo senzorov spolu s predpoveďami počasia a teploty vody.

Ako vysvetľuje Håkon Fält Hardli zo spoločnosti Elteco: „Počet návštevníkov závisí najmä od počasia a vodných podmienok. Ak napríklad očakávame teplú vodu a pekné počasie počas víkendu, je lepšie skontrolovať a vyprázdniť koše vopred, než mať v sobotu kontajnery preplnené.“

Nórsko tiež zaviedlo monitorovanie hladiny podzemnej vodyšachtách (tzv. kanáloch), ktoré majú tendenciu pretekať. Podľa Håkona Fälta Hardliho: „Inštalácia senzorov je cenovo dostupné riešenie, ktoré slúži na dva účely: prvým je získavanie údajov o tom, koľko vody prepadom preteká, a teda aký veľký problém máme. Ďalším dôležitým aspektom je detegovať, že šachta sa zaplňuje, čo ju umožňuje vyprázdniť skôr, než pretečie.“

  1. Zavádzanie systémov zálohovania vo viacerých krajinách

Zálohový systém je z hľadiska cirkulárnej ekonomiky najsilnejším nástrojom s takmer okamžitým dopadom na mieru zberu a recyklácie. V Európskej únii máme náročné ciele pre zber nápojových obalov (77 % zberu jednorazových plastových nápojových fliaš do roku 2025, zvýšenie na 90 % do roku 2029) a zálohovanie bude povinné od roku 2029. Podľa Martina Basila, spoluzakladateľa a CEO spoločnosti Sensoneo, „je takýto krok potrebný, pretože pomáha vládam, ktoré čelia silnému odporu lobistických skupín. Videli sme, že niektoré krajiny skutočne zápasia so zavedením zálohovania kvôli takejto opozícii, a smernica ich problém rieši. V systéme vrátenia záloh je veľký potenciál, pretože ho možno uplatniť na viac tokov odpadu, napríklad na tetrapaky alebo pneumatiky, ale možnosti sú nekonečné.“

Sensoneo je prvým a jediným integrátorom systému v dvoch krajinách, na Slovensku a na Malte, a ďalšie dve krajiny nám dali dôveru spolupracovať na ich zálohovom systéme. Slovenský systém vrátenia záloh bol spustený 1. januára 2022 a už teraz prekročil 70 % mieru zberu s viac ako 800 miliónmi fliaš a plechoviek vrátených do systému. Zálohovanie na Malte bolo spustené 14. novembra a vyzbieralo sa už viac ako 10 miliónov nápojových obalov. Malta bola prvou stredomorskou krajinou, ktorá spustila systém vrátenia záloh, pričom jej cieľom je zvýšiť mieru zberu z 20 % na 90 %.

  1. Fabriky pracujú na cieľoch ESG

Fabriky si stanovujú svoje ciele v oblasti ESG, ktoré sú v niektorých prípadoch dokonca prísnejšie ako ciele stanovené na úrovni štátov. Environmentálne uvedomelé podniky sa snažia splniť ciele Parížskej dohody oveľa skôr, ako je stanovený termín. Bez digitalizácie nie je možné dosiahnuť mieru diverzifikácie odpadu, a práve tu vstupuje do hry Sensoneo. Našim zákazníkom v 20 závodoch a fabrikách v Nemecku a Švajčiarsku pomáhame s identifikáciou množstva odpadu v jednotlivých fázach výroby a optimalizáciou zberu odpadu. Podľa nášho zákazníka z automobilového priemyslu „Riešenie Smart manažment odpadu nám prinieslo poriadok a prehľad do interného manažmentu odpadu. Okrem cennej optimalizácie zvozových trás máme k dispozícii spoľahlivé a cenné dáta nevyhnutné na strategické rozhodnutia v tejto oblasti. 

Značky: