Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Prekonaná hranica 3 miliónov poistných zmlúv v ČR a SR
  • Celkový hrubý zisk UNIQA v ČR a SR narástol na 26,6 mil eur
  • Dominantné postavenie v rámci celého koncernu UNIQA Insurance Group

Za prvých šesť mesiacov tohto roku predpísala UNIQA v ČR a SR na poistnom celkom 378,3 mil. eur. Z toho podiel 248,5 mil. eur pripadal na ČR a čiastka 129,7 mil. eur na SR. Česká a slovenská UNIQA sa tak podieľala v medzinárodnej časti koncernu UNIQA Insurance Group na celkovom predpísanom poistnom bezmála tretinou. (Po zlúčení poisťovní je obchodná činnosť nástupníckej spoločnosti realizovaná na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky pod obchodnou firmou UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu).

Kmeň poistných zmlúv UNIQA poisťovne v ČR a SR prekonal ku koncu júna 2022 hranicu 3 miliónov kusov; konkrétne ich bolo 3 006 000 (bez započítania čiastkových akčných a krátkodobých kontraktov). Na UNIQA Česká republika koncom júna 2022 pripadalo 1,8 milióna a na UNIQA Slovenská republika 1,2 milióna poistných zmlúv.

Hrubý zisk (EBT) dosiahol hodnotu 26,6 mil. eur, čistý zisk poisťovne pôsobiaci v ČR a SR predstavoval celkom 22,6 mil. eur.

„UNIQA má v ČR a SR veľmi silnú pozíciu v hlavných obchodných oblastiach a cieli na maximalizáciu hodnoty pre našich klientov aj v súčasnom veľmi dynamickom a ťažko predvídateľnom prostredí. Česká a slovenská UNIQA sú nosnými entitami celého koncernu prispievajúcimi podstatným dielom k celkovému hospodárskemu výsledku. Vďaka silnej značke a diverzifikovanej štruktúre našich finančných riešení sme presvedčení o schopnosti našej spoločnosti aj naďalej podávať do budúcnosti solídny a udržateľný výkon,“ komentoval vývoj Robert Gauci, prezident dozornej rady UNIQA v ČR a SR.

„Oceňujem, že rok od našej fúzie so spoločnosťami AXA sa značke UNIQA darí posilňovať pozíciu v kľúčových segmentoch retailového poistenia majetku a v životnom poistení. Pre nás je ale taktiež kľúčové, že dostávame veľmi pozitívnu spätnú väzbu od našich klientov,“ doplnil hodnotenie uplynulého obdobia Martin Žáček, generálny riaditeľ finančnej skupiny UNIQA v ČR a SR.

UNIQA Slovensko

Z celkovej čiastky predpísaného poistného 129,7 mil. eur na Slovensku pripadalo 58 % na neživotné odvetvie a zvyšných 42 % plynulo zo životných segmentov.

Trhové podiely oboch oblastí boli na Slovensku pomerne vyrovnané: v životnom poistení mala UNIQA ku koncu júna 2022 podiel 9,44 % a v neživotnom poistení 10,55 %. Celkovo mala UNIQA na Slovensku podiel 10,1%, a bola tak štvrtou najsilnejšou značkou na lokálnom poistnom trhu. Škodovosť neživotného poistenia bola obdobne ako v ČR na úrovni 57,5 %.

UNIQA Česko

V Česku posilnila UNIQA medziročne o 3,1 %. Väčšinová časť poistného (70 %) pripadla na neživotné segmenty, ktorých trhový podiel bol 7,8 %. Darilo sa hlavne poisteniu majetku občanov, ktoré medziročne navýšilo poistné viac ako 20 %. Tradične silné odvetvia PZP a havarijného poistenia zaobstarali 73 % neživotného poistného UNIQA.

Životné poistenie posilnilo o 6,9 %. Vďaka minuloročnej fúzii so značkou AXA zvýšilo svoj podiel na celkovom dosiahnutom poistnom bezmála na 30 %.

Lokálny trhový podiel UNIQA v ČR predstavoval koncom prvého polroka 7,7 %. Škodovosť v neživotných odvetviach poistenia bola na úrovni 56,5 %.

Výsledky koncernu UNIQA Insurance Group

UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci európskej skupiny UNIQA Insurance Group (UIG) so sídlom vo Viedni. Predpísané poistné koncernu v sledovanom období vzrástlo medziročne o 3,8 % na 3,44 miliardy eur. Pozitívny výsledok bol dosiahnutý aj napriek limitovanej možnosti na Ukrajine v dôsledku prebiehajúcej vojny a zastavenia nových aktivít v Rusku (Rakúsko medziročne +4,3 %; región CEE + 3,8 %).

Sesterské UNIQA v Európe (17 krajín mimo domovského Rakúska, vrátane UNIQA v ČR a SR) vykázali predpísané poistné vo výške 1,23 miliardy eur a podieľali sa na celkovom vybranom poistnom UNIQA Insurance Group už z 37,1 %. UNIQA Česká republika priniesla bezmála pätinu; spoločne s UNIQA Slovensko takmer tretinu medzinárodného poistného UIG.

Hrubý zisk celej skupiny za prvých šesť mesiacov roku 2022 predstavoval 169 mil. eur (vlani 216 mil. eur). Vedenie koncernu komentovalo dosiahnutý výsledok ako solídny s ohľadom na precenenie ruských dlhopisov o 127 mil. eur a vysokú expozíciu UNIQA vo veľkých škodách a prírodných katastrofách na jar. Pre druhú polovicu roka počíta skupina UNIQA s ďalším rastom poistného v nosných obchodných segmentoch. V súčasnej dobe je ťažké poskytnúť predpoveď vývoja na kapitálovom trhu, a teda stabilnú prognózu čistých výnosov z investícií. Výhľad na celkový výsledok skupiny za rok 2022 je náročný aj s ohľadom na dynamický vývoj v oblasti inflácie a úrokových sadzieb.

Značky: