Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) efektívne modernizuje z eurofondov nielen svoje vlaky, ale i pracoviská.

Preto sa 28. 9. o 10:30 za účasti ministra dopravy Pavla Lančariča, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK Romana Koreňa a predstaviteľa zhotoviteľa Metrostav Pavla Václavika predstavilo v hale strediska technicko-hygienickej údržby (THÚ) v Nových Zámkoch jedno z troch dokončených pracovísk ZSSK, ktoré budú prispievať k predĺženiu životnosti nových, resp. modernizovaných železničných koľajových vozidiel.

Hala na umývanie železničných koľajových vozidiel v THÚ
Hala na umývanie železničných koľajových vozidiel v THÚ

Predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch, ako aj ostatných stredísk THÚ vo Zvolene a Humennom je v priebehu roka 2024 s ohľadom na splnenie podmienok, ako sú kolaudácia stavby, uvedenie do prevádzky, splnenie podmienok Európskej komisie (EK) v rámci notifikácie štátnej pomoci. Výstavba THÚ Nové Zámky prebiehala od septembra 2021 do júla 2023. Toto nové pracovisko infraštruktúry je vybudované v priestoroch súčasného Rušňového depa Nové Zámky.

„Sme veľmi radi, že naši pracovníci údržby budú mať konečne podmienky na prácu v tom najvyššom štandarde, pretože strediská technicko-hygienickej údržby sú vlajkovými loďami nielen v oblasti ľahkej technickej údržby, ale aj čistenia interiérov a exteriérov vlakov. Tieto moderné pracoviska výrazne zvýšia úroveň a komfort práce zamestnancov, ktorí tieto činnosti už roky vykonávajú v improvizovaných podmienkach, často pod holým nebom“, povedal Roman Koreň predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Generálny riaditeľ ZSSK s ministrom dopravy odhaľujú tabuľu k ukončeniu výstavby THÚ NZ
Generálny riaditeľ ZSSK s ministrom dopravy odhaľujú tabuľu k ukončeniu výstavby THÚ NZ

„Sme vďační za možnosť realizovať projekt Technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch, ktorý je jedným z prvých projektov na Slovensku podobného charakteru. Teší nás, že vďaka novovybudovanému stredisku údržby koľajových vozidiel prispejeme nielen k väčšiemu komfortu zamestnancov ZSSK pri výkone ich práce, ale aj k vyššej úrovni služieb poskytovaných cestujúcim, ktorí dennodenne využívajú železničnú dopravu,“ dodal Pavel Václavik, predstaviteľ zhotoviteľa Metrostav.

Doteraz boli služby THÚ realizované na viacerých pracoviskách uzlových staníc a boli vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, keďže šlo o otvorené priestory alebo priestory priamo na koľajisku železničných staníc. Po skolaudovaní a uvedení do prevádzky spomínaných stredísk THÚ a zároveň splnení podmienok stanovených rozhodnutím EK, ktorým bola notifikovaná štátna pomoc, bude ZSSK technicko-hygienickú údržbu vlakov sústreďovať do týchto nových pracovísk, ktoré zaručia včasné vykonávanie potrebných činností a zároveň zvýšia komfort práce zamestnancov.

Predstavovanie interiéru hlavnej haly THÚ Nové Zámky
Predstavovanie interiéru hlavnej haly THÚ Nové Zámky

Všetko sa tak bude odohrávať na jednom mieste vďaka vybudovaniu novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i ľahká technická údržba v zmysle technických prehliadok a zabezpečeniu vlakov pred jazdou aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Pri príležitosti dokončenia troch stredísk THÚ (Nové Zámky, Zvolen, Humenné) sa na priečelí budovy THÚ Nové Zámky slávnostne odhalila tabuľu pripomínajúca dokončenie projektu: Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky.

Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením budú poskytované aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov.

Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.

Fekálna koľaj určená na čistenie železničných koľajových vozidiel v THÚ
Fekálna koľaj určená na čistenie železničných koľajových vozidiel v THÚ

Bližšie o konkrétnych projektoch THÚ:

THÚ Nové Zámky

Náklady na výstavbu strediska THÚ v Nových Zámkoch boli vo výške 45,99 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryli prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšnú časť tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 33,60 mil. eur,
 • ŠR SR: 5,93 mil. eur,
 • ZSSK: 6,46 mil. eur.

Výstavba prebiehala od septembra 2021 do júla 2023. Predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je v priebehu roka 2024 s ohľadom na splnenie podmienok uvedených v úvode tohto článku (kolaudácia stavby, uvedenie do prevádzky, splnenie podmienok EK v rámci notifikácie štátnej pomoci).

THÚ Zvolen

Náklady na výstavbu strediska THÚ vo Zvolene boli výške 37,39 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryli prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšnú časť tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 27,34 mil. eur,
 • ŠR SR: 4,83 mil. eur,
 • ZSSK: 5,22 mil. eur.

Výstavba prebiehala od septembra 2021 do augusta 2023. Predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ vo Zvolene je v priebehu roka 2024, taktiež s ohľadom na splnenie podmienok uvedených v úvode tohto článku (kolaudácia stavby, uvedenie do prevádzky, splnenie podmienok EK v rámci notifikácie štátnej pomoci)

THÚ Humenné

Náklady na výstavbu strediska THÚ v Humennom boli vo výške 32,97 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryli prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšnú časť tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 22,88 mil. eur,
 • ŠR SR: 4,04 mil. eur,
 • ZSSK: 6,05 mil. eur.

Výstavba prebiehala od septembra 2021 do augusta 2023. Predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Humennom je v priebehu roka 2024 s ohľadom na splnenie podmienok uvedených v úvode tohto článku (kolaudácia stavby, uvedenie do prevádzky, splnenie podmienok EK v rámci notifikácie štátnej pomoci), ale aj na výluky v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim projektu ŽSR „Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“.

Vo vyššie uvedených celkových sumách nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru (SD), na uvedenú činnosť prebehol samostatný proces verejného obstarávania (VO), náklady boli nasledovné:

 • SD pre THU Humenné 229 550 eur bez DPH,
 • SD pre THU Nové Zámky 290 720 eur bez DPH,
 • SD pre THU Zvolen 277 200 eur bez DPH.

Náklady na SD sú zahrnuté do oprávnených výdavkov projektu z hľadiska spolufinancovania z eurofondov v rámci OPII, tzn. percento spolufinancovania je 97,13 %, z toho 85% EFRR a 15 % ŠR.

Značky: