Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Plán společnosti VMware s názvem Agenda 2030 začleňuje do jejích obchodních aktivit 30 cílů v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních otázek a správy veřejných záležitostí

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW) představila svoji Agendu 2030, která obsahuje desetiletý závazek přispívat k řešení nejpalčivějších problémů světa. Firma si stanovila 30 měřitelných cílů, kterých by chtěla dosáhnout do roku 2030 (30×30). Tyto cíle se týkají třech oblastí, které mají vztah k jejím technologiím a obchodní činnosti: důvěry, rovnoprávnosti a udržitelnosti. Agenda 2030 staví na dlouhodobém úsilí společnosti VMware o inovace pro lepší budoucnost.

„Letošní rok vyvolal ještě silnější pocit naléhavosti řešení globálních a společenských problémů. Stanovili jsme si proto ambiciózní cíle, které jsou vlastní našemu podnikání a budou mít výrazný dopad,“ říká Pat Gelsinger, generální ředitel společnosti VMware. „Digitální transformace je v mnoha ohledech základním stavebním kamenem pro budování lepšího světa. Vytváří nejen odolný světový systém zdravotní péče, ale také nám pomáhá zužovat digitální propast a zmenšovat uhlíkovou stopu. Společnost VMware vychází při tvorbě svých technologií z digitálních etických principů, které slouží všem zainteresovaným stranám. Společně s naším ekosystémem dáme nový význam snaze být hybatelem pozitivních změn.“

Díky svým špičkovým technologiím a celosvětové působnosti dokáže VMware dosahovat hmatatelných, měřitelných změn zaměřených na tři oblasti: důvěru, rovnoprávnost a udržitelnost.

 • DŮVĚRA: VMware usiluje o budoucnost, kde budou všichni účinně chráněni před kybernetickými útoky, které ohrožují náš digitální svět. VMware bude posilovat a chránit důvěru mezi svými lidmi, zákazníky, partnery, akcionáři a společenstvími tím, že bude u svých inovací uplatňovat principy digitální etiky a odpovědnosti a zaměří se na vestavěnou bezpečnost, ochranu soukromí a transparentní obchodní praxi.
 • ROVNOPRÁVNOST: Společnost VMware je pevně přesvědčena, že technologie budou hrát zásadní roli při zajišťování rovnoprávnosti, dostupnosti a inkluze. Utváříme pracoviště budoucnosti, jednak našimi závazky v oblasti diverzity, rovného zastoupení a inkluze, jednak našimi technologiemi pro digitální pracovní prostředí. VMware umožňuje svým zaměstnancům vykonávat práci z libovolného místa. Tím podporuje rovnost příležitostí, podíl na vedení a flexibilitu. Prostřednictvím spolupráce s akademickými institucemi a partnery z neziskového sektoru bude pomáhat odstraňovat rozdíly v digitálních dovednostech a zpřístupňovat digitální transformaci všem.
 • UDRŽITELNOST: Udržitelnost patří mezi základní hodnoty společnosti VMware a je jedním z předpokladů jejího úspěchu. Jako společensky odpovědná globální firma má VMware možnost a povinnost inovacemi přispívat ke zdravějšímu fungování světa tím, že bude snižovat uhlíkovou stopu digitální infrastruktury u svých zákazníků, v dodavatelském řetězci i při své vlastní činnosti. VMware chce svojí kolektivní snahou o dosažení nulových čistých emisí ze své činnosti a uplatňováním principu udržitelnosti u všech svých řešení inspirovat příští generaci udržitelné digitální infrastruktury.

„Naše Agenda 2030 má transformativní charakter, protože našich 30×30 cílů vlastní naši jednotliví manažeři a jsou součástí všeho, co děláme – od způsobu, jakým vyvíjíme software a přinášíme nová řešení na trh po to, jak budujeme kulturu inkluze – a tím slaďujeme hlavní smysl naší existence s úsilím o vytvoření udržitelnějšího, spravedlivějšího a lépe fungujícího světa,“ říká Nicola Acutt, viceprezidentka pro ochranu životního prostředí, sociální oblast a řízení (ESG). „Náš závazek jsme podpořili vytvořením kanceláře ESG, která bude spolupracovat s našimi manažery a pomáhat řídit naplňování stanovených cílů.“

Příklady cílů Agendy 2030 společnosti VMware:

 • Chránit svět před kybernetickými útoky pomocí integrace zabezpečení do digitální infrastruktury jako její nedílné součásti.
 • Spolupracovat s partnerskými poskytovateli veřejných cloudových služeb na dosažení provozu s nulovými emisemi uhlíku do roku 2030.
 • Výrazně zvýšit uhlíkovou efektivitu provozování pracovních zátěží v systémech zákazníků.
 • Investovat do vývoje řešení s transformačním potenciálem, která budou základem příští generace udržitelné digitální infrastruktury.
 • Umožnit více než 15 milionům lidí získat technické a dlouhodobé digitální dovednosti prostřednictvím IT akademie VMware a dalších iniciativ.
 • Najímat stejný počet žen jako mužů a zajistit, že 50 % manažerů budou ženy nebo příslušníci nedostatečně zastoupených skupin.
 • Dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku ze své činnosti i v dodavatelském řetězci a do roku snížit své emise o 50 % oproti hodnotě roku 2018.
 • Přimět 75 % dodavatelů podle hodnoty kontraktů, aby do roku 2024 snížili své emise na vědecky podložené cílové hodnoty.
 • Využívat pouze energii z obnovitelných zdrojů.

Agenda 2030 společnosti VMware je inspirovaná globální výzvou k akci obsaženou v programu Cíle udržitelného rozvoje OSN. Agenda 2030 je propojená s vizí vývoje technologií VMware a staví na pětiletém programu Global Impact Vision 2015.

Další informace naleznete na stránkách Agendy 2030 společnosti VMware

Značky: