Nielen cena, ale najmä kvalita služieb a rýchla reakcia poisťovne pri škodovej udalosti sú dôležitými faktormi, podľa ktorých by ste si mali vo firme vyberať poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie vozidiel.

Väčšina poisťovní avizuje, že ceny poistného na povinné zmluvné poistenie by sa v tomto roku výrazne meniť nemali. Skôr budú do hry vstupovať bonusy a malusy za štatistiku nehodovosti, prípadne rizikovosť vodiča alebo regiónu, kde je vozidlo registrované. No hoci cena poistky je dôležitá, vo firme by ste sa pri výbere mali riadiť aj inými faktormi. „Nižšia cena poistky často znamená menší rozsah služieb, pomalšiu likvidáciu aj horšie asistenčné služby. Najmä ak firma vozidlo využíva na služobné cesty do zahraničia, je rýchla reakcia na vzniknutú situáciu zo strany poisťovne veľmi dôležitá,“ upozorňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ spoločnosti Business Lease Slovakia.

  1. PZP – jedno krytie, rôzna kvalita služieb

Povinné zmluvné poistenie, teda poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, má v prvom rade chrániť tak poisteného, ako aj poškodeného. Účelom je, aby poistený nemusel hradiť škody spôsobené prevádzkou svojho vozidla a poškodený na druhej strane nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale si ju uplatnil v poisťovni. Aj z tohto dôvodu musia zo zákona poistenie uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách. V prípade operatívneho lízingu má síce túto povinnosť lízingová spoločnosť ako majiteľ vozidla, no aj v danom prípade má mať nájomca možnosť vybrať si z viacerých ponúk poisťovní, s ktorými má lízingová spoločnosť uzavretú zmluvu. Hoci rozsah krytia je daný zákonom a teda je všade rovnaký, pri výbere prihliadajte na kvalitu poisťovne. „Dôvodom je, že ak poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, má stále právo obrátiť sa na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ spresňuje Peter Kundlák. Z praxe sú známe aj prípady súdnych sporov, kedy poškodený z dôvodu nedostatočného odškodnenia z poistenia vinníka nehody žiadal náhradu priamo od škodcu. Porovnajte si preto aj služby poisťovní a prípadne si zistite referencie na ich riešenie škodových udalostí.

  1. Na cesty do zahraničia voľte vyššie krytie

V súčasnosti sa minimálne krytie PZP pohybuje od 1 milióna eur za škody na majetku a od 5 miliónov eur za škody na zdraví. Ak však vysielate zamestnancov služobným vozidlom často do zahraničia, krytie by ste mali zvýšiť. Optimálne je si zvoliť čo najvyšší limit pre škody na zdraví a živote. „Dôvodom sú vyššie nároky spojené so  škodami na zdraví priznávané súdmi v zahraničí a rozdielna legislatíva náhrady škody na zdraví v zahraničí,“ vysvetľuje Kundlák. Netreba totiž zabúdať, že vzniknutá škoda sa vždy likviduje podľa legislatívy krajiny v ktorej škoda nastala.

  1. Lobujte si nižšiu cenu cez silnejšieho

Ak sa aj rozhodujete podľa ceny, určite by to nemalo byť na úkor horšieho krytia poistenia či menej kvalitných asistenčných služieb. Lobovať za nižšiu cenu sa dá totiž vždy. Určite dôvod môže byť nízka  či žiadna nehodovosť, prípadne málo rizikový nehodový región. Výhodu však majú zároveň aj firmy dohadujúce veľký objem poistenia, teda pre viac vozidiel. „Pre firmy s malým vozidlovým parkom môže byť riešením operatívny lízing, kde výhodnejšiu cenu dohaduje lízingová spoločnosť. Výhodnejšia cena totiž vychádza z toho, že sú v nej už zahrnuté dostupné zľavy a bonusy, ako aj veľký objem poistenia, ktoré lízingová spoločnosť umiestňuje v jednotlivých poisťovniach,“ konštatuje. Výhodou je v takomto prípade dokonca aj administratíva. Lízingová spoločnosť totiž vybaví celú poistnú udalosť. Ak nejde o prípad, že zo zákona musí vodič vzhľadom na výšku škody či zavinenie volať políciu, klient iba ohlási škodu a pristaví vozidlo do zmluvného servisu.

  1. Kedy je potrebná nová poistka

Ak meníte vozidlo, prípadne majiteľa, dané poistenie zaniká a je potrebné dohodnúť nové. „Platí to aj v prípade operatívneho lízingu, kde je cena poistného fixovaná len na dobu prenájmu vozidla,“ vysvetľuje Kundlák. Tu sú dva špecifické prípady. Ak firma má vozidlá vo vlastníctve a tie sa rozhodne majetkovo previesť  na lízingovú spoločnosť, jej existujúce poistenie podľa zákona zaniká. Lízingová spoločnosť ponúkne firme ňou dojednané podmienky s poisťovňou. Ak ide o správu vozidlového parku, kde vozidlá ostávajú majetkom firmy, dojednané PZP sa dá zrušiť až k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. „Následne je na firme, či si vozidlá bude poisťovať sama alebo využije podmienky lízingovky,“ dopĺňa. Ak však firma má dojednané PZP, lízingová spoločnosť vie podmienky aj prevziať a spravovať agendu poistenia za firmu.