Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na zmenu stačí jeden klik – ten váš. Aj tento rok totiž môže verejnosť rozhodnúť o špeciálnom ocenení Cena verejnosti pre neziskovú organizáciu spomedzi nominovaných na Cenu Nadácie Orange. Nadácia Orange takto už 9 rokov zviditeľňuje jednotlivcov i organizácie, ktoré realizujú užitočné nápady a prispievajú k zlepšeniu vzájomných vzťahov či k pozitívnemu dianiu v komunite, nachádzajú riešenia na spoločenské i sociálne problémy a celkovo tak zvyšujú kvalitu života nás všetkých.

O jedinečné ocenenie pre tretí sektor sa v rámci Ceny Nadácie Orange uchádzali aj v tomto ročníku neziskové organizácie a občianske združenia z celého Slovenska. Najviac nominácií bolo z Bratislavského, Košického a Banskobystrického kraja. Na základe odporúčania hodnotiacich komisií sa do užšej nominácie v troch kategóriách – Komunitný rozvoj, Vzdelávanie a Sociálna inklúzia – dostalo 13 organizácií. Vyjadriť veľkú poctu dobrým skutkom a svoju podporu môže opäť aj široká verejnosť, a to udelením Ceny verejnosti môžu prostredníctvom online hlasovania. To je spustené od 4. do 24. mája 2018 na stránke www.nadaciaorange.sk. Video vizitky nominovaných organizácií, v ktorých ich zástupcovia predstavujú činnosť i projekty, ktoré realizujú, nájdete na YouTube kanáli Orangeu.

Pre ocenené organizácie je určená finančná podpora na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Víťazná organizácia v online hlasovaní za Cenu verejnosti získa 2 000 eur.

Víťazov určených hodnotiacimi komisiami v jednotlivých kategóriách, ale aj víťaza Ceny verejnosti a Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, odhalíme na slávnostnom gala večere 28. mája 2018 v Starej tržnici v Bratislave.

V minulom roku získali organizácie vo verejnom hlasovaní celkovo 13 835 hlasov. Najviac ich prišlo pre Slovenský Skauting, až 3 949. Slovenský skauting funguje na území Slovenska viac ako 100 rokov a patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie na Slovensku. Ročne uskutoční vyše 1000 akcií, táborov pre 6000 záujemcov či niekoľko desiatok tréningov pre dospievajúcu mládež. „Vďaka Cene verejnosti sme boli schopní rozvíjať ďalšie aktivity, ktoré priamo súvisia s naším poslaním. Zároveň pre nás bola výhra satisfakciou a ocenením, ktoré si vážime o to viac, že svedčí o pozitívnom vnímaní skautingu na Slovensku,“ povedal Juraj Jizák, riaditeľ ústredia Slovenského skautingu.

Viac informácií o všetkých nominovaných organizáciách na Cenu Nadácie Orange za rok 2017 nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Nominované organizácie v kategórii Komunitný rozvoj

Dlhovekosť, o. z. za vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre deti a mládež, rodinu, ale aj verejnosť s cieľom chrániť životné prostredie a zachovávať tradície, remeslá a kultúrne dedičstvo.

SOSNA, o. z. za dlhodobé a systematické vytváranie priaznivej interakcie v komunite založenej na skrášľovaní spoločných komunitných priestorov. Ich aktivity podporujú miestnu udržateľnosť a rozvíjajú dobrovoľníctvo.

Different, o. z. za systematické rozvíjanie kultúrnych a komunitných aktivít v Bardejove a jeho okolí, do ktorých zapája rôzne cieľové skupiny. Aktivitami rozvíjajú dlhodobo opustenú Hornú Baštu.

V.I.A.C., o. z. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pracuje s mladými ľuďmi Oravského regiónu, čím pomáha jeho aktívnemu rozvoju a udržateľnosti. Otvára mladým ľuďom nové možnosti a rozvíja ich potenciál.

Alter Nativa, o. z. za rozvíjanie nielen témy ochrany životného prostredia a rozvoja lokálnej komunity, ale aj za systematické vzdelávanie týkajúce sa technológií, ktoré šetria životné prostredie.

 Nominované organizácie v kategórii Vzdelávanie

Junior Achievement Slovensko, n. o. za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, za dlhodobý prínos k vzdelávaniu mladých ľudí a širokej verejnosti v ekonomických témach, fungovaní štátu, jeho vzťahu k občanom a jeho dopadu na spoločnosť.

Krúžky v škole, o. z. za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľno časovej aktivity detí priamo v školskom prostredí.

Nominované organizácie v kategórii Sociálna inklúzia

 Združenie sclerosis multiplex Nádej, za dlhodobú pomoc pacientom so sklerózou multiplex. Zvyšuje kvalitu ich života v rámci komplexnosti poskytovaných služieb, ale aj v rodine. Pomáha ich vzdelávaniu a vyrovnávaniu sa a zvyšuje príležitosti pre spoločenskú inklúziu.

Centrum Slniečko, n. o. za pomoc a prácu s týranými a sexuálne zneužívanými deťmi, rovnako aj s obeťami domáceho násilia. Ich práca je dlhodobá a okrem riešenia problému sa zameriavajú aj na prevenciu a budovanie povedomia o probléme v spoločnosti.

Detský fond Slovenskej republiky za systematický boj za práva detí a prínos v oblasti ochrany ľudských práv. Poskytujú bezpečný priestor, prevenčné, vzdelávacie a poradenské služby.

SVETIELKO POMOCI, n. o. za dlhodobú komplexnú a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín s dieťaťom trpiacim onkologickým ochorením. Rodinám poskytuje informácie, psychologickú a sociálnu podporu, ale aj praktickú pomoc.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike za dlhodobý a profesionálny prínos v oblasti uplatňovania práva na spôsobilosť k právnym úkonom pre ľudí s mentálnym postihnutím a reformu v tejto oblasti, ako aj za dlhodobé aktivity podporujúce myšlienky seba obhajovania tejto cieľovej skupiny.

Značky: