Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pre eGovernment v SR bol 1. november jeden z najdôležitejších dátumov roka 2016. Od tohto dňa sú všetky orgány verejnej moci povinné vykonávať verejnú moc elektronicky.

Presnejšie, týmto dňom skončilo trojročné prechodné obdobie, počas ktorého sa od prijatia zákona o eGovernmente v roku 2013 mali na túto zmenu všetci pripraviť. Prečo tá kurzíva? Ide o termíny zo zákona, ktoré však zatiaľ nie sú často používané a málokto im rozumie. V rámci Slovensko.Digital sme preto stručne spísali najdôležitejšie body o čo ide.

Čo je výkon verejnej moci elektronicky:

Podania elektronicky

Subjekt – fyzická alebo právnická osoba – môže každé podanie vykonať elektronicky. Podanie sa zasiela do elektronickej schránky orgánu verejnej moci (ďalej používame skraktu OVM), prostredníctvom portálu www.slovensko.sk . Podanie, ak je vyžadovaný podpis subjektu, musí byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou. Podanie sa považuje za doručené okamihom uloženia v schránke adresáta.

Rozhodnutia elektronicky

Ak má subjekt svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, OVM je povinný každý úradný dokument – napr. rozhodnutie – vytvoriť v elektronickej forme a zaslať ho do schránky subjektu. “Papierová” verzia bude vytváraná iba ak sa nedá doručiť do elektronickej schránky. Úradný dokument do vlastných rúk je považovaný za doručený keď to subjekt potvrdí pri jeho preberaní v schránke, alebo automaticky po 15 dňoch od uloženia do schránky, iné úradné dokumenty sú považované za doručené na ďalší deň po uložení.

1 krát a dosť

Ak nejaký OVM má povinnosť použiť údaje, ktoré iný OVM má v informačnom systéme, musí mu ich tento poskytnúť. Pre osobné údaje to platí aj bez súhlasu dotknutej osoby. Pri povinnosti mlčanlivosti alebo nejakom (napr. daňovom) tajomstve musí súhlas byť daný. Predložiť údaje, ktoré sú v referenčných registroch, OVM nesmie vyžadovať od subjektu.

Elektronická úradná tabuľa

Na portáli www.slovensko.sk je zriadená elektronická úradná tabuľa. Na nej OVM povinne zverejňujú v elektronickej forme všetko a v rovnakej lehote, čo povinne zverejňujú na svojej úradnej úradnej tabuli.

Splnomocnenia elektronicky

Splnomocnenie konať v mene inej osoby môže byť preukázané aj elektronickým dokumentom, autorizovaným splnomocniteľom. Zákonný zástupca nemusí splnomocnenie dokladovať. Raz zaslané splnomocnenie musí OVM evidovať a dokiaľ trvá nesmie ho opäť od subjektu vyžadovať.

Notifikácie

OVM zasielajú povinné notifikácie a môžu zasielať nofitikácie o priebehu a stave konania účastníkovi konania, alebo tomu koho sa vec týka. Notifikácie sa zasielajú do schránky subjektu a na nastavený kontakt – mail, SMS. Na odoberanie notifikácií v konkrétnej veci sa treba zaregistrovať. Notifikácie môžu byť spoplatnené – vtedy je vyžadovaný súhlas pri registrácii. Cez notifikácie môžu OVM uskutočňovať dôležité oznámenia a výzvy v krízových situáciách.

Kto je orgán verejnej moci

Orgány verejnej moci sú samozrejme všetky úrady, ale aj obce, materské školy, notári, technické služby, zariadenia sociálnych služieb, centrá voľného času… Presný zoznam sa dá nájsť na portáli www.slovensko.sk , spolu je ich viac ako 7000.

Pri všetkých vyššie uvedených princípoch sú v niektorých prípadoch výnimky, napríklad ak špecializovaný zákon ustanovuje iný postup. Aj z tohto dôvodu je ťažké jednoducho a rýchlo sa v problematike pre používateľa orientovať. Nie je známe, či všetky OVM dokážu tieto úlohy plniť, na základe doterajších skúseností očakávame u mnohých nedostatky, napriek požiadavkám zákona.

Očakávame preto, že úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu údaje o pripravenosti úradov na výkon verejnej moci elektronicky zozbiera a spoločne publikuje.

Značky: