Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak používate firemné vozidlo aj na dovolenky, prípadne, využívate na prácu vlastné auto, poradíme vám, ako účtovať kilometre a kedy máte nárok na ich preplatenie.

Na Slovensku je stále veľa spoločností, ktoré poskytujú ako jeden z benefitov zamestnancom aj firemné vozidlo. Samozrejme, zamestnanci často využívajú takéto vozidlo aj na iné, najmä súkromné účely. Na druhej strane pribúda firiem, ktoré vzhľadom na obmedzené parkovacie priestory v biznis centrách vozidlami ani nedisponujú a zamestnanec tak na firemné účely používa vlastné auto. „Zásady využívania firemných vozidiel určujú firemné smernice, kde firma podrobne rieši aj zásady využívania služobného vozidla na prípadné súkromné účely. Prípadne sú tieto zásady určené v preberacom protokole, a to bez ohľadu na spôsob obstarania auta do vlastníctva firmy alebo na operatívny lízing,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu. Ako Pozdechová zdôrazňuje, používanie firemného vozidla na súkromné účely automaticky neznamená, že sa zamestnanec o nič nestará a využíva auto zdarma. Rovnako však má aj firma v prípade, že zamestnanec využíva na prácu vlastné vozidlo, isté povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Súkromné kilometre na firemnom

Azda najvýznamnejšími benefitmi pri využívaní vozidiel na súkromné účely je popri mobilite aj možnosť využívania palivových kariet, prípadne nenárokovanie si preplatenia kilometrov zo strany firmy, ak to umožňuje. Od začiatku preto musia byť stanovené zásady, dokonca aj to, či vozidlo môžete používať na dovolenky len po Slovensku, alebo aj v zahraničí, a či si súkromné kilometre platíte vy, alebo idú do nákladov firmy. „Ak nie je dohodnuté inak, súkromné kilometre si platí zamestnanec. Obvykle sú strhávané pozadu z jeho príjmu. Ak si firma nenárokuje preplatenie súkromných kilometrov a idú do nákladov firmy, ide o benefit pre zamestnanca,“ hovorí Pozdechová. Pozor však, aj v takom prípade musia byť zdanené ako iný nepeňažný príjem zamestnanca. „Dôležité je preto viesť knihu jázd, v ktorej budú jasne oddelené súkromné a služobné kilometre,“ pripomína.

Pokiaľ ide o zdaňovanie nepeňažného príjmu – využívania služobného motorového vozidla na súkromné účely, zdaňuje sa mesačne 1 % zo vstupnej ceny vozidla s DPH po celý čas používania auta na súkromné účely, no so zohľadnením amortizácie vozidla. Ak je teda vozidlo zaradené do užívania prvý rok, daň sa vypočíta z jedného percenta zo vstupnej ceny vozidla, z ktorej  zamestnanec platí 19 % daň z príjmu. Ak je v užívaní dva a viac rokov, zdaňuje sa v nasledujúcich siedmich rokoch 1% zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5%. „Zdaňuje sa mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na súkromné účely,“ vysvetľuje Pozdechová. Pri technickom vylepšení auta počas daného obdobia sa pri výpočte nepeňažného príjmu vstupná cena vozidla zvýši o  sumu vylepšenia. „Ak ide o prenajaté vozidlo formou operatívneho lízingu, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, teda u lízingovej spoločnosti,“ dodáva.

Ak firma využíva palivové karty na tankovanie, môže tento benefit využívať počas dovolenky na firemnom aute aj zamestnanec. Výhodou je, ak má firma možnosť využívať širšiu sieť čerpacích staníc, teda má zmluvu minimálne s dvomi partnermi, a zamestnanec tak môže bezhotovostne čerpať palivo. „Táto výhoda sa prejavuje napríklad pri operatívnom lízingu, kde má lízingová spoločnosť z dôvodu veľkosti vozidlového parku zmluvu s viacerými partnermi a firma ako klient, a teda aj jej zamestnanci, tak môžu dané výhody využívať,“ dodáva Pozdechová.

Firemné kilometre na vlastnom

Ak firma nemá vozidlá a vy s jej súhlasom využívate vlastné auto na firemné účely, firma musí i tak toto vozidlo zahrnúť do daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívalo na podnikanie. Vy máte zároveň nárok na preplatenie služobných kilometrov, musíte však v knihe jázd presne oddeľovať súkromné a služobné kilometre.

Car pooling bez administratívy

Ako vyplýva z údajov Business Lease, firmy, ktoré nemajú dostatok vozidiel, respektíve parkovacích miest, začínajú využívať viaceré novinky. Napríklad car sharing je jedna z najinovatívnejších foriem podpory mobility, vďaka ktorej efektívne riešia mobilitu „požičiavaním“ vozidla viacerým zamestnancom. Zdieľanie vozidla funguje prostredníctvom cloudovej mobilnej aplikácie Business Lease, vďaka čomu nie je nutné si fyzicky odovzdávať kľúče k vozidlu, firma však vďaka aplikácii presne vie, kto vozidlo využil, kde a koľko najazdil a nemusí tak viesť samostatne knihu jázd. Obdobne car pooling, ktorý umožňuje poskytnúť vozidlo viacerým zamestnancom s kontrolou prejdených kilometrov, trasy či času, šetrí firmám administratívu, peniaze a umožňuje maximálne využiť kapacity auta znížením prestojov na parkovisku. Novinkou a oceňovaným benefitom je aj mobility budget pre zamestnanca. „Podstatou príspevku na mobilitu je, že firmám a ich zamestnancom dáva slobodu rozhodovania, aký spôsob mobility je pre nich výhodný a ten podporuje,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová.