Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Marcel Divín, Branch Office Manager v spoločnosti Epson Europe CZ&SK, skúma úlohu korporátnej udržateľnosti a jej významu pre budúcnosť podnikania

Prostredie biznisu sa za posledných niekoľko desaťročí významne premenilo. Workoholický prístup k práci vystriedal wellbeing. Rast za každú cenu bol nahradený férovým ziskom. Agresivitu nahradil altruizmus.

Pandémia tento trend ešte urýchlila. Ľudia prišli o svojich blízkych. Kládli si otázku, prečo doteraz pracovali tak, ako pracovali. Cítili spoločnú zodpovednosť urobiť správnu vec. A boli tu príklady firiem, ktoré robili to isté. Ľudia sa skrátka rozhodli, že nechcú len materiálne a ekonomické bohatstvo, ale túžia aj po spoločenských a kultúrnych hodnotách.

Úspešné budú tie spoločnosti, ktoré si to uvedomia. Nastal čas uvedomelých firiem. V budúcnosti budú tieto firmy víťazmi. Šesťdesiat percent spotrebiteľov už v súčasnosti nakupuje tovar šetrnejší k životnému prostrediu, vyrobený udržateľne alebo eticky[1]. Uchádzači o zamestnanie dávajú prednosť flexibilnej práci a kariérnemu postupu pred čímkoľvek iným[2].

Čo znamená byť uvedomelou spoločnosťou?

Stručne povedané, uvedomelá firma je spoločnosť, ktorá rieši prostredníctvom svojho obchodného modelu alebo činnosťou sociálne a environmentálne problémy, má komplexné povedomie o dopade svojho konania a záleží jej na dôležitých hodnotách. Takých, ktoré prinášajú prospech nielen jej samotnej, ale aj ľuďom.

Pokiaľ ide o ľudí, znamená to, samozrejme, spravodlivú mzdu, bezpečnosť práce a zdravé pracovné prostredie, ale aj všetko, čo je prospešné širšiemu spoločenstvu, nielen zamestnancom. Medzi sociálne uvedomelými podnikmi začali byť populárne rozsiahle pokusy o zlepšenie spoločnosti. Vrátane zavedenia férového obchodu, udržateľných materiálov a zvýšenej miery kontroly partnerov v rôznych fázach dodávateľského reťazca, rovnako ako cielenejšie programy priamych investícií do práce s komunitou.

Na čele skutočne uvedomelej spoločnosti spravidla stojí niekto, kto stelesňuje a vykonáva jej poslanie udržateľným a transparentným spôsobom. Budovanie a riadenie uvedomelej spoločnosti vyžaduje uvážlivejšie rozhodovanie a nekompromisnú oddanosť poslania konať dobro.

Mnohé z najväčších svetových korporácií ťažili z kapitalistického systému, ktorý zvýhodňoval neuvedomelé podnikanie, ktorého negatívne dopady dnes vidíme po celom svete. Spoločnosti, ktoré sú teraz v tomto stave, budú musieť vynaložiť veľké úsilie a výrazne zmeniť svoje postoje a konanie. To najmä ak sa budú chcieť prispôsobiť a prejsť na uvedomelé podnikanie a odkloniť sa od myšlienky, že ich cieľom je iba zisk.

Požiadavky spotrebiteľov, hodnoty zamestnancov a investori zohľadňujúci dopad na životné prostredie sú hnacou silou zmien

V posledných niekoľkých rokoch vyvolali udalosti – ako je pandémia COVID-19, politické hnutia a problematika globálneho otepľovania, tlak na podniky – aby robili zodpovednejšie rozhodnutia. Preto teraz čoraz viac podnikateľských subjektov začleňuje udržateľné stratégie a prijíma spoločensky zodpovednejšie postupy, aby znovu zladili svoje ciele a činnosť.

S rastúcim vzdelaním spoločnosti sa menia aj požiadavky spotrebiteľov. Stále viac ľudí sa vedome snaží vyberať si také firmy, ktoré sa snažia riešiť sociálne, ekonomické a environmentálne otázky a ktoré sa usilujú o udržateľnejší životný štýl. Kvôli obavám o etiku alebo udržateľnosť prestalo nakupovať niektoré značky 34 % spotrebiteľov[3]

Štúdie ukázali, že uvedomelé obchodné praktiky vedú aj k lepšej retencii zamestnancov.  Talentovaní zamestnanci, najmä z generácie mileniálov a generácie Z, teraz chcú pracovať v cieľavedomejších a udržateľnejších spoločnostiach a ich úsilie sa tu zúročí vo vyššej miere retencie zamestnancov[4].  

Napríklad viac ako 1 000 konzultantov spoločnosti McKinsey (80 % zamestnancov McKinsey má menej ako 40 rokov) napísalo otvorený list, v ktorom firmu vyzývajú, aby nespolupracovala so spoločnosťami vyrábajúcimi fosílne palivá a ďalšími klientmi, ktorí by mohli „nenávratne zmeniť Zem“[5]

Inými slovami, zodpovednosť podnikov nie je len etickou otázkou, ale dnešní zamestnanci, spotrebitelia i investori to očakávajú. Rozširujúce sa povedomie o sociálnych trendoch a globálnych praktikách viedlo k tomu, že mladí investori zladili svoje investície so svojimi hodnotami a túžbou po sociálnej zmene.

S prihliadnutím na túto skutočnosť už v súčasnosti viac ako 60 % investorov z radov mileniálov investuje s ohľadom na dopady. Pričom zhruba rovnaký počet z nich tvrdí, že tieto investície majú väčší potenciál na dlhodobú zmenu ako tradičná filantropia[6]. Trend investovania založeného na hodnotách bude s tým, ako budú mileniáli ovládať väčšiu časť majetku, len rásť.

Štyri kľúčové priority, ako sa stať uvedomelou spoločnosťou

V reakcii na tieto trendy sa podniky snažia byť sociálne uvedomelejšie a do tovarov a služieb, ktoré poskytujú, začleňujú environmentálne a sociálne faktory či aspekty dobrej verejnej správy (ESG). Pritom existujú štyri kľúčové priority, ktoré by podniky mali zvážiť.

V prvom kroku musia prehodnotiť svoj dopad na životné prostredie, pretože stále viac spotrebiteľov požaduje transparentnosť v oblasti etiky a ekológie. To zahŕňa prehodnotenie spôsobu fungovania podniku, od iniciatív usilujúcich o nulovú uhlíkovú stopu až po vytvorenie cirkulárnej ekonomiky, ktorá minimalizuje využívanie zdrojov a redukuje odpady, rovnako ako emisie uhlíka.

Musia tiež zvážiť zmeny na pracovisku, ktoré môžu znížiť závislosť na energiách a podporiť udržateľnejšie návyky, ako je tlač iba potrebných dokumentov a prechod od papierových systémov k digitálnym. Prechod na bezuhlíkovú logistiku a spolupráca s partnermi s cieľom zabezpečiť správne ekologické postupy v celom dodávateľskom reťazci sú ďalšími oblasťami, kde môžu spoločnosti zavádzať ekologické postupy.

Ďalej je potrebné, aby sa spoločnosti zaoberali rozmanitosťou a inklúziou na pracovisku. Zamestnanci sú čoraz viac oboznámení so systémovou diskrimináciou, ktorá stále pokračuje v dôsledku zastaraných firemných praktík. Súčasťou uplatňovania spoločenskej zodpovednosti podnikov je aj snaha o rešpektovanie ľudských práv. K tomu neodmysliteľne patrí aj podpora rozmanitosti pri nábore zamestnancov a tvorbe stratégií v oblasti ľudských zdrojov s cieľom vytvoriť slobodnú a otvorenú organizačnú kultúru. Zamestnanci rovnako požadujú väčší podiel na rozhodovaní. Dochádza preto k nárastu odborových aktivít a aktívnejšiemu spochybňovaniu podnikových praktík, ktoré podľa ich názoru ohrozujú ich hodnoty a zamestnanie.

Ako tretiu prioritu by mali podniky zvážiť, ako môžu posunúť hranice svojho odvetvia, aby zlepšili kvalitu života. Podľa spoločnosti Epson to znamená vytváranie a poskytovanie riešení pre digitalizáciu, spoluprácu a automatizáciu. Rovnako ako ťažký priemysel, tak aj priemyselná výroba, kancelárie a vzdelávacie prostredie môžu ťažiť napríklad zo zníženia nedostatku pracovných síl, skrátenia dodávateľských reťazcov a zlepšenia vzdialeného spojenia a spolupráce.

V neposlednom rade môžu spoločnosti, a to aj tie s globálnou pôsobnosťou, prispieť k zmene spoločenstva, v ktorom pôsobia. Môže to byť formou darov, podpory miestnych charitatívnych alebo neziskových organizácií a tiež partnerstiev s inými podnikmi alebo skupinami v komunite, ktoré slúžia miestnym programom. Napríklad tento rok spoločnosť Epson darovala viac ako 700 tlačiarní znevýhodneným školám na Blízkom východe a v Afrike. Produkty venovala aj charitatívnej nadácii Usaina Bolta na Jamajke.

Uvedomelé spoločnosti idú príkladom

Spoločnosť Patagonia, označovaná za „priekopníka“ uvedomelého kapitalizmu, nie je typickou organizáciou, ktorá núti spotrebiteľov k neustálemu nákupu nového oblečenia. Namiesto toho veria vo vytváranie vysoko kvalitného oblečenia a vybavenia, ktoré je možné používať po generácie a odovzdávať ho ďalej.

Spoločnosť má najväčšie stredisko na opravu odevov v Severnej Amerike, ktoré podporuje jej program opráv „Ironclad Guarantee“. Okrem toho spoločnosť Patagonia každoročne venuje 100 % svojich príjmov z Black Friday, čo je pre maloobchodníkov najdôležitejší deň v kalendárnom roku, miestnym neziskovým organizáciám.

Aj spoločnosť Google vytvorila kultúru zameranú na kreativitu, individualitu, posilnenie postavenia a filantropickú zodpovednosť. Tento technologický gigant v priebehu rokov financoval množstvo neziskových projektov, vrátane iniciatívy BRAID (Building, Recruiting, And Inclusion for Diversity), ktorej cieľom je zvýšiť počet žien a ľudí s rôznou farbou pleti, ktorí študujú informatiku. Ďalším príkladom je Code for America, projekt bojujúci proti chudobe, ktorý spája amerických uchádzačov o zamestnanie s odbornou prípravou a podporou.

Tlak na zmenu sa stupňuje už niekoľko rokov. A pretože sa uvedomelé spotrebiteľské správanie stále viac dostáva do popredia, musia spoločnosti reagovať na meniace sa potreby svetovej populácie a ekonomiky. Budúcnosť vyžaduje zmenu hodnôt a správania, v ktorom korporácie pôsobia, a to v globálnom meradle. To zahŕňa prehodnotenie a transformáciu od „tradičného“ modelu orientovanému na biznis smerom k cirkulárnejšiemu, etickému a holistickému spôsobu fungovania. Korporácie musia zohľadniť spoločenskú zodpovednosť, ktorú majú voči planéte a ľuďom na celom svete, aby vytvorili trvalý vzťah založený na transparentnosti, zodpovednosti a etike.

Stále viac firiem sa rozhoduje stať sa uvedomelou spoločnosťou. Napríklad Epson obohacuje životy, komunity a organizácie tým, že sa zameriava na spravodlivý zisk namiesto nadmerného rastu príjmov. Zaväzuje sa tiež podporovať udržateľnú spoločnosť prostredníctvom otvorených partnerstiev a spoluprác. Spolupracuje s charitatívnymi organizáciami a daruje výrobky, ktoré budú použité v školách. Som rád, že môžem pracovať pre organizáciu, ktorá skutočne podporuje spoločenské ciele a ciele udržateľnosti.

Niet pochýb o tom, že budúcnosť firemného sveta budú utvárať tí, ktorí presadzujú étos uvedomelosti, obhajujú udržateľné stratégie a spoločensky zodpovedné postupy, aby v konečnom dôsledku urobili svet lepším miestom. 

Nepochybujem o tom, že Epson bude patriť do tejto skupiny.


[1] https://work.iwgplc.com/MediaCentre/Article/the-growth-of-conscious-capitalism

[2] https://www.thehrdirector.com/business-news/jobseekers/uk-job-seekers-demands-are-revealed-in-2022-global-culture-report/

[3] https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-business/articles/sustainable-consumer.html

[4] https://www.jll.co.uk/en/trends-and-insights/workplace/how-gen-z-and-millennials-are-putting-sustainability-on-corporate-agendas#:~:text=Nearly%20half%20of%20millennials%20and%20Gen%20Z%20are,sustainability%20agenda%2C%20according%20to%20a%20Fast%20Company%20survey

[5] https://www.nytimes.com/2021/10/27/business/mckinsey-climate-change.html

[6] https://esgclarity.com/millennials-push-growth-in-impact-investing/

Značky: