Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská domácnost každoročně vyhodí v průměru 36,1 kg elektroodpadu. S životní úrovní často produkce elektroodpadu stoupá, na což nejvíce doplácí země třetího světa a samozřejmě životní prostředí. Evropa například v roce 2019 vyprodukovala 12 milionů tun elektroodpadu, zatímco Afrika s téměř dvojnásobným počtem obyvatel jen 2,9 milionů tun elektroodpadu (The Global E-waste Monitor, 2020).

Zařízení Panasonic TOUGBOOK jsou navržena opačném duchu, než je dnešní trend „jednorázové“ elektroniky. Mají robustní konstrukci, která odolá nárazům a pádům, které se běžným zařízením obvykle stávají osudnými. Ale snaha Panasonicu o udržitelnost sahá mnohem dále.

V červnu 2017 společnost Panasonic oznámila svoji novou vizi ochrany životního prostředí do roku 2050, tedy do lhůty, kdy se Evropská unie zavázala dosáhnout čistých nulových emisí skleníkových plynů. Vize ochrany životního prostředí společnosti Panasonic 2050 pokrývá široký okruh iniciativ a cílů, ale lze ji shrnout do jednoho jednoduchého cíle: aby energie, kterou generujeme, převyšovala energii, kterou spotřebováváme, a to jak v rámci firmy, tak v produktech, které prodáváme.

Cílem je, aby zákazníci, kteří si pořídí zařízení TOUGBOOK, měli jistotu, že kupují produkt, který je udržitelný, a to nejen z hlediska trvanlivosti, ale i z hlediska principů uplatňovaných při výrobě a přínosů pro společnost – stručně řečeno, že pomáhá naplňovat slib značky přispívat k „lepšímu životu a lepšímu světu“.

Zde je pět oblastí, kterých se to týká:

  1. Energie a emise

Panasonic má přibližně 250 výrobních závodů po celém světě. Zvýšením efektivity v těchto provozech, např. pomocí automatizace a robotizace, inteligentního řízení spotřeby energie a energeticky účinnějších komponent, jako jsou LED svítidla, lze dosáhnout výrazných úspor. Celosvětově se snížily emise CO2 o 170 000 tun a šest továren již dosáhlo čistých nulových emisí.

Cílem je do roku 2030 rozšířit koncept továren s nulovými emisemi CO₂ do všech výrobních závodů po celém světě. Toho bude dosaženo kombinací opatření na úsporu energie, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a částečně kompenzací za nevyhnutelné emise uhlíku.

Spotřeba energie se vztahuje jak na produkty společnosti, tak na výrobní procesy, takže vedle inovací způsobu, jakým továrny fungují, se vyvíjí technologie pro snížení energetické náročnosti produktů.

Zároveň Panasonic pomáhá prosazovat výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů, rozšiřuje aktivity v oblasti výroby a skladování energie a přispívá k rozvoji sociálních systémů, jako je vodíková společnost, aby se zvýšilo množství vyrobené čisté energie. Nejnovější údaje ukazují, že společnost vyrobila 78 000 MWh obnovitelné energie.

  1. Odpad a recyklace

S rostoucí poptávkou hrozí světovým nerostným zdrojům vyčerpání. Velká část evropského elektronického odpadu končí na skládkách, což znamená, že jsou cenné suroviny pohřbívány v zemi, kde neslouží žádnému účelu a mohou dokonce znečišťovat půdu a vodní toky.

Panasonic pracuje na různých iniciativách, aby se snížilo množství nových materiálů používaných při výrobě produktů na minimum a snížilo množství starých výrobků a výrobních materiálů, které končí jako odpad. Recyklace v tom hraje významnou roli. Společnost pracuje na záchraně plastů, mědi, oceli a dalších drahých kovů, které tvoří většinu dnešních elektronických výrobků, a recykluje je pro výrobu nových.

V roce 2015 dosáhla společnost Panasonic míry recyklace více než 99 %. Konečným cílem je 100 %, k tomu dopomáhá pravidlo 3 O – omezování, opakované použití a opětovné zpracování.

Jedním ze způsobů, jakým společnost snižuje množství produkovaného odpadu, je trvalý program minimalizace množství obalových materiálů, aniž by výrobkům hrozilo poškození během přepravy.

Příkladem vracení do oběhu je výrobní závod v Cardiffu, kde se místo vyhazování použitých kartonových krabic do odpadu navázal závod spolupráci s místní firmou, která se specializuje na jejich recyklaci.

Veškeré materiály, které nelze efektivně znovu použít, jsou shromažďovány a tříděny (elektrické díly, kovy, plasty, lepenka atd.) a dodávány specializovaným firmám k opětovnému zpracování, tedy recyklaci. Odpadní materiály, které nejsou dostatečně kvalitní pro recyklaci, ale lze je přeměnit na energii, jsou dodávány do zařízení, které z nich vyrábí elektřinu.

  1. Ochrana vody

Ve Zprávě o globálních rizicích vydané Světovým ekonomickým fórem v lednu 2015 je krize v podobě nedostatku vody uvedena jako hlavní riziko s nejvyšším globálním dopadem. Společnost Panasonic přijímá opatření k ochraně vodních zdrojů, a to jak ve způsobu, jakým její výrobky fungují (např. pračky a myčky nádobí), tak ve způsobu, jakým je vyrábí.

Společnost pracuje na snižování množství nové vody užívané při výrobě i množství vody vypouštěné do kanalizace, a to zachytáváním a recyklací odpadních vod pomocí pokročilých čističek vody.

  1. Znečištění chemickými látkami

Aby společnost zabránila znečištění ovzduší, vody a půdy v oblastech kolem továren, zlepšuje výrobní metody s cílem snížit množství chemických látek používaných ve výrobních procesech.

Identifikací chemických látek obsažených ve výrobcích, hodnocením dopadu na lidské zdraví a na životní prostředí a dobrovolným ukončením používání chemických látek, které představují riziko, neustále pracuje na bezpečnosti a nezávadnosti produktů.

  1. Biodiverzita

Na konferenci COP26 v Glasgow byla biologická rozmanitost formálně uznána jako klíčový faktor v agendě ochrany životního prostředí, přičemž zachování přírodních zdrojů a ochrana rostlin a živočichů mají zásadní vliv na ekologii planety.

Společnost Panasonic se zavázala podporovat biologickou rozmanitost ve třech klíčových oblastech: 1 Vývojem více produktů, které přispívají k zachování biologické rozmanitosti; 2 Zohledňováním ekologického aspektu při zadávání veřejných zakázek; a 3 Využíváním zelených ploch v obchodních divizích k podpoře ochrany přírody.

Umožnění udržitelné budoucnosti

Vedle těchto klíčových oblastí využíváme naše technologické know-how k tomu, abychom pomohli prosazovat udržitelný způsob života. Aktivně se podílíme na vývoji řešení zelené energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární energie, skladování a řízení spotřeby nebo vodíkové palivové články. Pomáháme také s rozvojem programů efektivního využívání energie, jako jsou inteligentní města, inteligentní mobilita a vícegenerační bydlení.

Autor: Nick Miller, regionální sektorový manažer pro zařízení TOUGHBOOK v Evropě

Značky: