Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkového veku, vhodné je sa na túto životnú situáciu dobre pripraviť.

Pri žiadostiach o predčasný dôchodok dochádza koncom tohto roku a najmä od 1. januára 2023 k niektorým zmenám. Po novom bude môcť Sociálna poisťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 375,10 eura, resp. nárok môže vzniknúť po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

Nárok na predčasný dôchodok vznikne od sumy vyššej ako 375,10 eura

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku (alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to bola suma 281,40 eura mesačne). Ostatné podmienky nároku sa nemenia – dôležité je získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Podrobnosti o zákonných podmienkach nároku a ako si predčasný dôchodok vybaviť si môžu poistenci nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Ako požiadať o predčasný starobný dôchodok

Novinka: Možnosť odísť do dôchodku po 40-tich odpracovaných rokoch

Od 1. januára 2023podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia (ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie). Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracovaných rokov nezarátajú.

Pri predčasnom dôchodku za 40 odpracovaných rokov sa dôchodkový vek neskúma

Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné najskôr posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima (375,10 eura mesačne).

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov (bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku), sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedené sa vzťahuje aj na poistenca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení (II. dôchodkový pilier).

Ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa v zmysle prechodného ustanovenia určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 % , a to najneskôr do 31. decembra 2026.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.