Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ZSSK dosiahne navýšenie vlastného imania o 27 %. Efektivita ZSSK kontinuálne stúpa. Počet platiacich cestujúcich i tržby z prepravy narástli. Priemerné platy zamestnancov narástli o 7,65 %, náklady na energie narástli o 4,8 mil. eur. Napriek rastúcim nákladom na vstupoch štát zaplatí pri stálych výkonoch len o 3,4 % viac (po započítaní nových výkonov o 5,6 % viac) a to pri stálych cenách za cestovné od roku 2012

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dosiahla po ôsmich rokoch v roku 2018 opäť vyrovnaný hospodársky výsledok. Hoci pôvodný plán počítal so stratou 2 milióny eur, spoločnosť dosiahla zisk 6-tisíc eur. EBIDTA sa zvýšila z 84 281-tisíc eur na 91 366-tisíc eur, výsledný hospodársky výsledok (na porovnateľnej báze s rokom 2017) sa dostal na tzv. čiernu nulu. ZSSK zmenila spôsob účtovania doplatku kompenzácie za výkony podľa zmluvy so štátom a spoločnosť vykáže mimoriadny zisk cca. 37 mil. eur. Celý tento účtovný zisk sa použije na umorenie strát z minulých rokov, čím sa zlepší vlastné imanie ZSSK o ca. 27 percent a ekonomika ZSSK sa stane transparentnejšou.

ZSSK tiež stúpol počet cestujúcich v roku 2018 vo všetkých kategóriách, to viedlo i k zvýšeniu  tržieb  z prepravy osôb o 4,46 % (pozri tabuľka nižšie). Naďalej stúpa aj efektivita práce v ZSSK, keď výkon vyjadrený ako vlakokilometer na jedného zamestnanca stúpol od roku 2016 o 7,4 % a tržby na jeden kilometer stúpli až o 13,8 %.
„Rok 2018 bol pre nás prelomový nielen kvôli hospodárskemu výsledku, ktorý je po dlhom čase opäť vyrovnaný – na nule, bez strát a lepší, ako plánovaný. Dôležité pre celkovú finančnú stabilitu a rozvoj firmy je ale rozhodnutie o navýšení vlastného imania, ktoré sme dohodli s naším akcionárom, Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Novou systematikou účtovania sme dosiahli väčšiu transparentnosť našej spoločnosti. Po novom už neprenášame straty z minulých období do nasledujúcich rokov a tvorba hospodárskeho výsledku je značne zrozumiteľnejšia,“ hovorí Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK. Zároveň dodáva: „Za rok 2018 uverejňujeme 2 hospodárske výsledky: HV1 – štandardný hospodársky výsledok a jednorázovo i mimoriadny HV2, ktorý obsahuje opatrenie o novej systematike účtovania dotácie za rok 2018 formou dohadnej položky. Tento krok dostane ZSSK v roku 2018 do fiktívneho účtovného zisku 37 mil. eur a po rozhodnutí akcionára zníži akumulovanú stratu z predchádzajúcich období, čo povedie k zvýšeniu vlastného imania spoločnosti. Reálnym a jasným výsledkom hospodárenia našej spoločnosti sú vyrovnané príjmy i výdavky, žiadna strata. Máme z toho veľkú radosť, je to bez zvyšovania cestovného.“ 

Zmena v spôsobe účtovania vedie k zásadnému zvýšeniu transparentnosti ZSSK, pretože prenášanie rozdielov, vznikajúcich z reálnych nákladov v roku N a účtovania dohadnej položky na dotáciu v roku N+1, viedlo k skresľovaniu reálnej potreby financovania a takisto k zásahom do ekonomického hospodárenia firmy v danom roku, ktoré museli vo výsledku pokryť finančný rozdiel na príjmovej strane výsledovky.

„Vieme, aký imidž sa nám médiá a sociálne siete snažili prisúdiť v roku 2018, a poznáme aj naše technické a personálne limity. No čísla ukazujú, že naša spoločnosť vie pozitívne využiť, že ľudia stále viac cestujú vlakom. Dokázali sme zaplatiť našich ľudí lepšie a zároveň uvoľniť viac prostriedkov do opráv zastaralého vozidlového parku. Výsledok je, že naše priemerné meškanie v cieľovej stanici, napriek medializovaným udalostiam, medziročne pokleslo,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Ďalej zdôrazňuje: „Úlohou, ktorú sme si v predstavenstve dali v roku 2016, bolo, okrem vylepšenia hospodárenia, najmä posunúť úroveň cestovania do 21. storočia, ako sa len dá, v reálnom čase. Popri úspešnej realizácii súťaží na nové jednotky v hodnote ca. 230 mil. eur z EÚ fondov uskutočňujeme ďalšie vlastné investície. V roku 2018 to bolo v celkovej hodnote 55 mil. eur. Cestujúci už tento rok budú jazdiť na prvých z 51 ucelených jednotiek, ktoré postupne prídu do zvolenskej a žilinskej oblasti. Tieto vlaky zmenia koľajovú dopravu na severnom a strednom Slovensku. V najbližších troch rokoch sa ZSSK citeľne posunie vpred.“
Premyslené riadenie ekonomiky ZSSK je viditeľné aj na nasledovnom fakte:
Rámcové ekonomické podmienky v roku 2018:
  • nárast priemerných platov v ZSSK o 7,65 % (+8,3 mil. eur)
  • navýšenie výdajov na údržbu o 15 mil. eur
  • nárast nákladov na energie +4,8 mil. eur
  • oficiálny index nárastu priemyselných cien v roku 2018 je 3 % a veľa náhradných dielov je nedostatkových
  • ZSSK pracuje s nezvýšeným cestovným už niekoľko rokov
V týchto podmienkach bol dosiahnutý limit nárastu dotácie od štátu na úrovni 15 mil eur. Patrik Horný hovorí: „Dotácia od štátu rástla po očistení o variabilné náklady na nové výkony (štát platí len energie a dopravnú cestu a min. réžiu = 6,5 mil. eur za ca. 1,1 mil. vlkm) len o 8,5 mil. eur, čo predstavuje iba 3,4 % rast nákladov pre štát pri neustále sa zvyšujúcich cenách na všetkých vstupoch a bez zvyšovania cestovného v dotovanej doprave“. 
ZSSK v rámci prebiehajúcej modernizácie svojho fungovania investovala aj v oblasti informačných technológií. Ako kľúčové identifikovala viaceré oblasti, ktoré boli v minulých obdobiach zanedbávané. Medzi v súčasnosti najvýznamnejšie investície patrí konsolidácia systému SAP, ktorá zároveň prináša modernizáciu v podobe platforiem S4HANA a marketingovej SAP Hybris. Nemenej významné investície boli v oblasti predajných systémov, kedy ZSSK prinieslo responzívny e-shop na predaj cestovných dokladov a natívnu mobilnú aplikáciu pre Android, čo sa prejavilo aj na značne zvýšenom predaji cestovných dokladov cez digitálne distribučné kanály, keď v decembri 2018 prekročil predaj cez internet po prvýkrát hranicu 25 % (oproti ca. 3 % v roku 2015).
ZSSK monitoruje spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami. Celkový index spokojnosti s poskytovanými službami má mierne stúpajúcu tendenciu, napriek negatívnym skúsenostiam s cestovaním, ktoré niektorí zákazníci mohli pocítiť na jeseň minulého roku. Pozitívne zákazníci vnímajú hlavne nové prvky v rámci „samovypravenia“ (mobilná aplikácia a responzívny internetový predaj) v predaji cestovných dokladov. Index spokojnosti negatívne ovplyvňuje čistota vozňov, čoho si je ZSSK vedomá, a preto v roku 2021 budú dokončené a do prevádzky uvedené moderné strediská technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. Tieto projekty v hodnote 100 mil. eur, realizované z eurofondov, umožnia čistenie a malé opravy vlakov za lepších podmienok ako v súčasnosti. ZSSK venuje značné zdroje a energiu svojich zamestnancov na prípravu týchto obrovských investícií.
Okrem 51 nových dieselových a elektrických jednotiek ZSSK priebežne preberá 35 ks novovyrobených vozňov radu Ampz a Bmpz, ako aj modernizovaných vozňov Bmz, ktorých bude celkovo 50. Tieto počty sa na slovenských koľajach tiež objavia postupne v najbližších troch rokoch. V oblasti údržby prebieha celková transformácia organizácie práce. Výdavky do opráv a zabezpečenia zvýšenej prevádzkyschopnosti vozidiel v roku 2017 boli 59 mil. eur. V roku 2018 bola táto suma navýšená až o 25 % na celkových 74 mil. eur.
Veľmi dôležité sú aj investície do údržby nehnuteľného majetku – od priestorov pre zamestnancov cez údržbárske haly až po koľajiská v depách. Mnohé z nich sú v žalostnom stave, preto vo významnej miere narástli aj investície týmto smerom. Oproti roku 2016 stúpli investície do vlastného majetku (mimo koľajových vozidiel a informačných technológií) sedemnásobne. Len vo fungujúcich depách sa dajú udržiavať náročné technológie nových vlakov.
ZSSK zvládla zvýšené nároky na financovanie obchodnej a investičnej činnosti, pričom náklady na financovanie boli dokonca o 72 tisíc eur nižšie ako v roku 2017. Hoci ZSSK realizovala investície, financované bankovými úvermi v hodnote ca. 55 mil eur, a naďalej financuje nedoplatok za podkompenzáciu z roku 2017, správnym manažmentom peňažných operácii sa dosiahlo limitovanie zadlženia voči bankám na nárast len o ca. 30 mil eur na úroveň 380 mil. eur. Tento výsledok bol dosiahnutý zároveň s reštrukturalizáciou finančných zdrojov (úverov) smerovaným na zníženie úrokových nákladov a k limitovaniu rizík z rastu úrokových sadzieb v budúcich rokoch.

Značky: