Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP a jej celosvetová partnerská a zákaznícka komunita na celosvetovej konferencii Innovation Summit spoločne s odborníkmi z odboru predviedla, akú úlohu môže digitálna výroba zohrať pri transformácii priemyselných odvetví.

Pri príležitosti konferencie bola predstavená nová štúdia spoločnosti HP, ktorá prináša poznatky o digitálnych výrobných technológiách a trendoch, akým je priemyselná 3D tlač. Na summite spoločnosti HP, ktorá je popredným predstaviteľom tejto digitálnej transformácie, sa diskutovalo s vedúcimi pracovníkmi zo spoločností Additive Integrity, Decathlon, Forecast3D, IDC, Nissan, Soliz, Svetového ekonomického fóra a ďalších.

Správa spoločnosti HP o trendoch v oblasti digitálnej výroby, ktorá sa zamerala na tisíce vedúcich pracovníkov vo výrobe na celom svete, uvádza, že spoločnosti stále viac investujú do pokročilých 3D tlačových riešení, ktoré poskytujú obratnosť, rýchlosť a flexibilitu potrebnú na rast ich podnikania a na to, aby sa stali odolnejšími v neustále sa meniacom prostredí.

Jedným zo zásadných postrehov, získaných prieskumom globálneho výrobného priemyslu, je, že spoločnosti bez ohľadu na odvetvie alebo miesto pôsobenia považujú 3D tlač za príležitosť, ako posilniť svoje dodávateľské reťazce, stať sa pohotovejšími a vytvárať inovatívnejšie stratégie pre vývoj produktov i výrobu. Tento trend podčiarkujú rastúce investície do 3D tlače, podpora 3D tlače ako životaschopnej alternatívy k tradičnej výrobe a väčšia snaha o užšiu spoluprácu v celku ekosystému, ktorá by mala zavádzanie týchto technológií podporiť.

Kľúčoví aktéri s rozhodovacími právomocami vo výrobe tiež vidia príležitosti na rýchlejšie inovácie, pretože si uvedomujú, že 3D tlač je jednoznačne vhodná pre masovú personalizáciu nových produktov a tiež na znižovanie plytvania a odpadov, ako aj podporu udržateľnejšieho hospodárstva.

Globálny výrobný priemysel jasne signalizuje túžbu po väčšej odolnosti dodávateľského reťazca, väčšej výrobnej flexibilite, rýchlejšom zavádzaní inovácií a väčšej ekologickej udržateľnosti,“ uviedol Ramon Pastor, generálny riaditeľ divízie HP 3D Printing & Digital Manufacturing. „Priemyselná 3D tlač je považovaná za spôsob, ako nielen znížiť náklady a rýchlejšie uviesť nové produkty na trh, ale aj za jedinečnú konkurenčnú výhodu, ktorá umožňuje rýchlejšie prinášať inovácie v prospech zákazníkov.“ 

Hlavné body správy spoločnosti HP o trendoch v oblasti digitálnej výroby:

 Digitálne výrobné technológie urýchľujú hospodársky pokrok a podporujú agilitu

 • Celosvetovo sa 99 % respondentov domnieva, že digitálne výrobné technológie môžu viesť k hospodárskemu rastu.
 • 89 % respondentov sa snaží vyvíjať svoje obchodné modely vzhľadom na existujúce globálne podnikateľské prostredie.
 • Počas nasledujúcich 12 mesiacov 71 % respondentov plánuje investície do digitálnych výrobných technológií a viac ako štyria respondenti z piatich (85 %) uviedli, že ich spoločnosť plánuje zvýšiť svoje investície do aditívnej výroby alebo 3D tlače.
 • Tri štvrtiny respondentov uviedli, že aditívna výroba alebo 3D tlač pomáhajú ich spoločnosti dosiahnuť väčšiu agilnosť, prinášajú životaschopnú alternatívu k tradičným výrobným postupom a predstavujú záložné riešenie k tradičnej výrobe.
 • Viac ako deväť z desiatich respondentov uviedlo, že premýšľajú o nových modeloch výroby alebo organizácie dodávateľského reťazca, pričom 59 % zvažuje hybridné modely a 52 % skúma možnosti lokalizovanej výroby.

Rýchlejšie inovácie transformujú priemyselné odvetvia

 • Ako hlavnú výhodu aditívnej výroby či 3D tlače respondenti najčastejšie uvádzali väčšiu schopnosť inovovať.
 • Medzi najvýznamnejšie nové oblasti inovácií, ktoré spoločnosti zvažujú, patrí sériová výroba personalizovaných spotrebných produktov podľa požiadaviek zákazníka, výroba na vyžiadanie a digitálny či virtuálny sklad.
 • 91 % respondentov má v úmysle preskúmať možnosti inovácie ponúkajúcej individualizovanú sériovú výrobu, a verí, že príležitosť na personalizáciu dielov vyrábaných pomocou 3D tlače či metód aditívnej výroby by bolo možné využiť aj v ich podnikaní.
 • Ako odbory, kde možno inovácie ponúkané aditívnou výrobou či 3D tlačou počas nasledujúcich rokov očakávať s najväčšou pravdepodobnosťou, boli spomínané zdravotníctvo, priemysel a automobilová výroba. 

Otváranie nových príležitostí pre spoluprácu

 • 85 % respondentov uviedlo, že pre zavedenie nových digitálnych výrobných technológií je dôležitá spolupráca naprieč sektormi.
 • 81 % uviedlo, že ich spoločnosť v budúcnosti plánuje v oblasti produktov týkajúcich sa digitálnej výroby spolupracovať so štátnymi orgánmi.
 • Ako hlavnú prekážku brániacu vstupu do segmentu aditívnej výroby a 3D tlače respondenti najčastejšie spomínali nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
 • Na vyriešenie tohto nedostatku zamýšľa 64 % respondentov ponúknuť viac možností odborného vzdelávania a 53 % by si prialo, aby firmy, vlády, inštitúcie a občania spolupracovali s cieľom investovať do vzdelávacích programov a programov zvyšovania kvalifikácie.

Udržateľná výroba zostáva pre podnikanie aj naďalej imperatívom

 • Medzi hlavné spôsoby, ako môžu aditívna výroba a 3D tlač znížiť množstvo odpadu a podporiť obehové hospodárstvo, patrí znižovanie množstva použitých surovín a lepšie zosúladenie ponuky a dopytu, na ktoré nadviaže skrátenie a zjednodušenie tradičných dodávateľských reťazcov a zlepšenie možností servisu výrobkov, čo môže predĺžiť ich životnosť.
 • 90 % respondentov uviedlo, že považuje za dôležitú možnosť recyklácie práškových materiálov a dielov používaných pri aditívnej výrobe a 3D tlači.
 • 88 % respondentov sa domnieva, že je dôležité, aby vlády vytvorili udržateľný ekosystém podporením investícií do rozvoja spoločensky a environmentálne prospešných digitálnych výrobných technológií.