Dnešná konzumná doba je spojená s produkciou čoraz väčšieho objemu odpadu.

Nájsť miesto vhodné na uloženie odpadu je stále náročnejšie a správa odpadu začína byť aj poriadne drahá. Jedno z riešení je zaviesť presnejší prehľad o tom, čo a kedy sa vyváža a zároveň spravodlivými poplatkami motivovať obyvateľov k tomu, aby odpad triedili a výrazne tak napomáhali jeho recyklácii.

V tomto článku si povieme o systéme ESONA, za ktorým stojí slovenská spoločnosť MIM. Riešenie „z dielne“ jej odborníkov úspešne využíva mesto Senec a ďalšie implementácie sa pripravujú aj pre iné mestá a obce na Slovensku.

Množstvový zber a cena za odpad

Podľa nedávno zverejnenej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia SR množstvový zber na Slovensku významne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje mieru triedenia. Obce a mestá by tak jeho zavedením mohli ušetriť na stále rastúcich poplatkoch za skládkovanie značné sumy.

V súčasnosti je na Slovensku v porovnaní so zahraničím cena za uloženie odpadu násobne nižšia. U nás je to v priemere 25 € za 1 tonu, v iných krajinách EU sa cena pohybuje v priemere 60 až 120 € za 1 tonu zmesového komunálneho odpadu. Postupne sa však ceny na Slovensku a v ostatných európskych krajinách vyrovnajú a je veľký predpoklad, že priemerné ceny za uloženie zmesového komunálneho odpadu sa budú zvyšovať v rámci celej Európy.

Z detailnej analýzy údajov o produkcii komunálnych odpadov za obdobie rokov 2010 až 2018 vyplýva, že zavedením množstvového zberu v kombinácií so sledovaním vývozov (napr. prostredníctvom žetónov, čiarových a alebo QR kódov či RFID čipov), sa znižuje množstvo zmesového odpadu až o takmer 31 %. Triedenie plastov je pri type poplatkov závislých od vývozov v priemere vyššie o 15 % a triedenie skla o 9 %.

Štúdia IEP taktiež uvádza skúsenosti so zavedením systému ESONA v spomínanom meste Senec.

Hmotnosť zmesového odpadu vyvezeného na skládku sa v Senci znížila za pol roka až o 600 ton a zároveň výrazne v danom období stúplo separovanie všetkých ostatných zložiek odpadov.

Viac o systéme ESONA a jeho nasadení v Senci aj v relácii Svet technológií na TA3.

Legislatívny tlak na zníženie produkcie odpadov je jedným z dôvodov na to, aby obce či mestá využívali inteligentný systém na adresnú evidenciu a správu odpadových nádob a poplatníkov s prepojením na vývozy jednotlivých nádob. Zabezpečí požadovanú kontrolu, celkovú optimalizáciu procesu a pomôže znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

Ako to funguje?

Jednotlivé odpadové nádoby zaevidujú do systému a označia špeciálnym štítkom s RFID čipom. Ten nesie informáciu o objeme nádoby a type odpadu. Každá nádoba má v databáze pridelený jednoznačný identifikátor a priradeného platiteľa poplatkov. ESONA pritom podporuje rôzne objemy a typy odpadových nádob, takisto aj rôzne typy odpadov, napr. zmesový komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovy a pod.

ESONA čítačka

Kontrola evidencie odpadových nádob sa realizuje pri každom odvoze odpadu, nakoľko pri vysypaní odpadovej nádoby dochádza k zápisu údajov o jej spracovaní do centrálnej databázy. Stačí len jednoduché priblíženie nádoby k čítačke umiestnenej na vhodnom mieste na zbernom aute. Zaznamenávajú sa pritom údaje o dátume a čase, prípadne stave naplnenosti nádoby (1/4, 1/2, 3/4, 1 a 1 + vrece navyše). Ďalej sa zaznamenávajú GPS súradnice vývozu, a to pre každú vysypanú odpadovú nádobu. Pre vývozcov odpadu môžu byť tieto údaje podkladom na efektívne plánovanie ciest pri zbere odpadu, teda pri tzv. trasovaní. Takéto informácie sú prínosom najmä pri nových a rozrastajúcich sa regiónoch.

Inteligentné monitorovanie vývozu odpadu

Systém ESONA je postavený komplexne, pomáha pri riešení agendy odpadov a ponúka informácie pre všetky subjekty zapojené do procesu.

Prínosy pre mestá a obce

Základom pri práci je on-line webová aplikácia pre pracovníkov mestského alebo obecného úradu. Pomocou nej je možné evidovať a spravovať získané údaje o odpadových nádobách prepojených na poplatníkov. Pre prácu v teréne je určená mobilná aplikácia, pomocou ktorej je možné realizovať inventarizáciu odpadových nádob.

Získané informácie obciam a mestám prinesú:

    • presnú a adresnú evidenciu odpadových nádob, ktorá zároveň prináša elimináciu „čiernych pasažierov“, teda nenahlásených producentov odpadu,
    • rýchlu identifikáciu nezrovnalostí v procese evidencie a vývozu odpadu,
    • adresné vyúčtovanie platieb za odpad podľa reálnych vývozov,
    • motiváciu poplatníkov na separáciu odpadu,
    • výrazné zníženie poplatkov za vývoz, likvidáciu alebo skládkovanie odpadu.
Esona

Mobilná aplikácia ESONA

Občania a organizácie majú svoje odpadové nádoby označené elektronickými RFID čipmi, pomocou ktorých sú identifikované vývozy. K dispozícií majú Klientský portál s všetkými informáciami o stave vývozu svojej nádoby a problémoch zaznamenaných pri vývoze odpadu. Súčasťou zóny pre poplatníkov je aj informácia o vyrubenej výške poplatku za odpad spolu s údajmi k platbe a prehľadným stavom úhrady poplatkov za odpad. Všetky informácie súvisiace s komunálnym odpadom sú na jednom mieste.

Esona

Klientsky portál ESONA

Vývozcovia odpadu získajú relevantný podklad pre objektívnu fakturáciu obci. Prostredníctvom zariadenia inštalovaného na vývozných vozidlách sa výsyp odpadových nádob monitoruje priamo v teréne. Pri načítaní čipu sa ozve akustické i vizuálne upozornenie a všetky informácie sa automatizovane prenesú do centrálneho systému.

V prípade potreby zaznamenať výnimku počas zvozu, môže pracovník v mobilnej aplikácií zaznamenať napríklad nepovolený odpad, nedostupnú nádobu, neprejazdnú ulicu, nekorektný objem nádoby, vyložené väčšie množstvo odpadu či chýbajúci, alebo poškodený čip. Tieto nekorektné stavy totiž komplikujú alebo celkom bránia vývozu odpadu a ich zaznamenaním sa predíde budúcim komplikáciám pri reklamácií vývozov.

Administrátor vývoznej spoločnosti môže on-line monitorovať výsypy a spravovať výnimky. Zvýši sa transparentnosť výkonov a minimalizuje sa potreba riešenia reklamácií zo strany obce, ako aj reklamácií zo strany poplatníkov.

RFID čip na nádobe a čítačka RFID čipov umiestnená na vozidle

ESONA ponúka nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu. Mestá a obce získajú presný prehľad o vyvezených objemoch odpadov od jednotlivých poplatníkov. Majú tak možnosť adresne účtovať platby za odpad podľa skutočne vyvezeného množstva. Poplatníci sú motivovaní k zníženiu celkového objemu komunálneho odpadu jeho dôslednejším separovaním. Reklamácie vývozov sa minimalizujú a každý bude vedieť, za čo platí.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.