Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Leto zvyčajne praje opravným prácam, medzi ktoré patrí aj výmena asfaltových vrstiev vozovky na diaľniciach či rýchlostných cestách.

Ako zisťujeme, či už treba asfaltový koberec vymeniť? Ako vieme, či je čerstvo položená asfaltová vrstva dobrá? Nič nenechávame na náhodu a každú použitú asfaltovú zmes na cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti kontrolujeme v našom akreditovanom skúšobnom  laboratóriu. Vedci z laboratória NDS potvrdzujú, že špeciálne pri asfaltových vrstvách  je najdôležitejšia odolnosť proti trvalým deformáciám. Pozornosť však kladú aj na ostatné výsledky hĺbkového rozboru vzoriek asfaltovej zmesi.

Naši kontrolóri kvality skúmajú vzorky asfaltovej zmesi  v dvoch prípadoch: chcú zistiť, či je kvalita asfaltových zmesí na pôvodnej ceste ešte vyhovujúca alebo chcú vedieť, či je práve položená asfaltová zmes kvalitatívne dostatočná a vhodná. Asfaltová vozovka pozostáva z troch asfaltových vrstiev – podkladná, ložná a obrusná. Každá takáto vrstva je podrobená skúške a na každú sa vzťahujú iné kritéria. Vlastnosti asfaltovej zmesi výrobca deklaruje vyhlásením o parametroch a vypracovanou skúškou typu.

Cesta čerstvej asfaltovej vzorky od staveniska až po opečiatkovaný protokol

  • Skúmanie objemovej  hmotnosti a medzerovitosti

Čerstvá asfaltová zmes, niekedy ešte teplá, dorazí do nášho laboratória v hliníkových nádobách. Asfaltová zmes sa zohrieva v sušičke na 150 °C. Z tejto horúcej hmoty si vedci NDS odoberú 3 vzorky, každá váži 1200 gramov. Tie sa opäť vložia do sušičky, aby sa zachovala teplota. Potom sa tieto vzorky zhutnia pomocou Marshallovho prístroja. Zhutnené asfaltové „valčeky“ poslúžia na to, aby sme zistili objemovú hmotnosť zhutnenej asfaltovej zmesi. Okrem toho sa zisťuje aj objemová hmotnosť nezhutnenej zmesi – na to sa používa cestný pyknometer. Rozdrobená asfaltová zmes sa vloží do pyknometra, zaleje sa vodou,  vytemperuje sa na 20 °C, a následne sa odváži. Keď už vieme obe objemové hmotnosti – zhutnenej aj nezhutnenej asfaltovej zmesi – vieme z toho vypočítať medzerovitosť asfaltovej zmesi, čo je tiež dôležitým faktorom pri hodnotení kvality.

  • Skúmanie obsahu asfaltu a zrnitosti

Asfaltová zmes pozostáva jednak z asfaltu, ale aj z kameniva a kamennej múčky. Keď chceme zistiť obsah asfaltu, potrebujeme si ho vyselektovať, na čo používame chemikálie – predovšetkým perchloretylén. Vychladnutá asfaltová zmes sa naváži do nádoby – premývacieho bubna a následne v analyzátore asfaltovej zmesi prebehne extrakcia. Vtedy sa asfalt oddelí od kameniva. Výpočtom zistíme obsah asfaltu a kameniva. Kamenivo podrobíme sitovej analýze, kde podstatou je rozdeľovanie zŕn kameniva pomocou sady sít do viacerých tried so znižujúcimi sa rozmermi.

  • Najdôležitejšia skúška: test odolnosti proti trvalým deformáciám, laicky povedané, voči vzniku koľají

Na základe zistenia objemovej hmotnosti si laboranti navážia potrebné množstvo asfaltovej zmesi, ktoré zhutnia a vytvarujú do plochých štvorcových foriem za účelom skúšok na zistenie náchylnosti k trvalým deformáciám. Asfaltová „placka“ sa vloží do špeciálneho vyjazďovacieho stroja, ktorý na vzorke spraví 10.000 prejazdov pri teplote 50°C pomocou „kolesa“, ktoré simuluje bežnú automobilovú pneumatiku. Táto skúška trvá približne 10 hodín. Želaným výsledkom je, prirodzene, zachovanie rovného povrchu a pozitívne hodnotenie v oficiálnom protokole.

Ako sa kontroluje asfaltová zmes na pôvodnej ceste

Ak chcú laboranti zistiť, či je cesta ešte dostatočne kvalitná a či náhodou netreba meniť asfaltový koberec na konkrétnom úseku diaľnice či rýchlostnej cesty, urobia vývrt z cesty komunikácie. Tento vzniknutý otvor samozrejme okamžite zaplnia na to určenou hmotou. Tento vývrt následne skúmajú – zisťujú, či jednotlivé vrstvy držia spoluči asfaltová vrstva nie je deformovaná alebo či nie je rozpadnutá.

O laboratóriu NDS

Prácam, ktoré sme opísali vyššie, sa venujú zamestnanci NDS v našom akreditovanom oficiálnom laboratóriu. NDS má takto zabezpečený interný dohľad nad kvalitou nielen použitej asfaltovej zmesi , ale napríklad aj betónu, kameniva a zemín na jednotlivých stavbách. Laboranti preskúmajú a vykonajú zhruba 600-800 skúšok  ročne.

Valčeky z asfaltovej zmesi

Marshallov prístroj

Prístroj na vyjazďovanie

Vývrt z pôvodnej vozovky

Značky: