Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Členovia hodnotiacich komisií rozhodli o nomináciách už 8. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia.

O ocenenie sa uchádzalo celkovo 75 neziskových organizácií. Na základe odporúčania hodnotiacich komisií si nominácie do druhého kola odnieslo pätnásť z nich. Ďalším krokom bude určenie troch laureátov ocenenia v každej kategórii, a to na základe osobných prezentácií pred členmi hodnotiacej komisie, ktoré prebehnú počas posledného aprílového týždňa. Konečný výber hodnotiacich komisií a víťazov jednotlivých kategórií, ale aj víťaza Ceny verejnosti a Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, odhalíme na slávnostnom gala večere 18. mája 2017.

Nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2016 v druhom kole hodnotenia

Kategória Vzdelávanie

Nadácia Milana Šimečku – za výrazné vzdelávacie aktivity pre pedagógov a žiakov, za inovatívny prístup a spracovanie náročných tém, participatívnu tvorbu metodických materiálov nielen pre školy, ale aj za vytváranie nástrojov na vzdelávanie detí s rôznymi potrebami a snahu o osobnostný rast každého žiaka.

Slovenský Skauting, o. z. – za systematickú a dlhodobú činnosť v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže a celostný rozvoj cieľovej skupiny.

POST BELLUM SK, o. z. – za rozvoj inovatívnych metód neformálneho vzdelávania v oblasti moderných dejín a problematiky ľudských práv realizovaných zážitkovou formou prostredníctvom autentických materiálov a svedectiev, rozvoj historického povedomia, kritického myslenia a formovania hodnotových postojov žiakov, študentov aj širokej verejnosti.

Detský čin roka, o. z. – za dlhodobý rozsah aktivít, ktoré podporujú prosociálne správanie detí, za poukázanie na pozitívne vzory v konaní dobrých detských činov, ktoré ďalej rozvíjajú hodnoty a kultivované medziľudské vzťahy.

Beni klub, o. z. – za kvalitný a systematický prístup v oblasti rozvoja pohybovej kultúry u detí s rôznymi predispozíciami a za vytvorenie všestranného programu rozširujúceho nielen gramotnosť detí v športových aktivitách, ale zabezpečujúci individuálny prístup, sebahodnotenie a spokojnosť detí.

Kategória Komunitný rozvoj

kRaj, o. z. – za inovatívny, dlhodobý a profesionálny spôsob spracovania témy včelárstva a za aktívne zapájanie ľudí z regiónu a marginalizovaných skupín do včelárenia.

Rodinné centrum Ráčik, o. z. – za pestrosť aktivít, ktoré mobilizujú, nielen rodiny s deťmi, ale široké spektrum komunity v bratislavskej mestskej časti Rača.

Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina – za dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ďalej za vnášanie nových prvkov z oblasti kultúry, umenia, využívania a obnovy verejných priestorov predovšetkým v obci Zvolenská Slatina, ale aj za projekty a metodiky aplikovateľné do iných komunít.

Sine Metu, o. z. – za spájanie a rozvoj mladých ľudí, podporu ich aktívnej účasti na živote komunity a na riešení súčasných problémov maďarskej menšiny na Slovensku.

Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru, o. z. – za vytvorenie multikultúrneho priestoru a prinášanie zaujímavých tém a aktivít, ktoré vedú komunitu k otvorenosti, k tolerancii, k úcte voči sebe samým i ostatným a k všeobecným ľudským hodnotám.

Kategória Sociálna inklúzia

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z. – za dlhodobý prínos v presadzovaní sociálnej inklúzie na systémovej úrovni a za profesionálny prístup k poskytovaným terénnym službám, vzdelávaniu a podpore celospoločenskej odbornej diskusie v oblasti potrieb ľudí so špecifickými potrebami.

Mestské divadlo Divadlo z Pasáže, n. o. – za inovatívny a kreatívny prístup k vzdelávaniu a zamestnávaniu ľudí s mentálnym postihnutím, za vytváranie inkluzívnych  podmienok v ich prirodzenom prostredí a za prepájanie umeleckej a kultúrnej línie so sociálnou, vzdelávacou a osvetovou.

Liga proti rakovine SR, o. z. – za inovatívny prístup k poskytovaniu rôznorodých služieb onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym, za systematický prístup v oblasti prevencie a informovanosti širokej verejnosti o problematike ťažkého ochorenia.

PRIMA, o. z. – za profesionálny a dlhodobý prínos v práci s rizikovou cieľovou skupinou ako sú užívatelia drog, ľudia pracujúci v sexbiznise a ľudia bez domova, za vytvorenie modelového prístupu v oblasti terénnej sociálnej práce a postupov, ktoré znižujú negatívne dôsledky užívania drog.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, o.z. – za dlhodobú snahu zvyšovať kvalitu života detí a dospelých ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami a za vytváranie podmienok pre ich nezávislý a plnohodnotný život v prirodzenom pracovnom a domácom prostredí.

Značky: