Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco predstavila platformu Tetration Analytics, ktorá pomáha zákazníkom získať úplný prehľad o stave a dianí v dátovom centre v reálnom čase – o každom pakete, toku dát, či rýchlosti.

Platforma Cisco Tetration Analytics zhromažďuje telemetrické dáta z hardvérových a softvérových snímačov a následné informácie analyzuje pomocou pokročilých metód strojového učenia. Tetration rieši kriticky dôležité aspekty prevádzky dátových centier, ako je dodržiavanie pravidiel, preverovanie aplikácií a prechod na bezpečnostný model, založený na zozname povolených entít (tzv. whitelist). Nepretržité sledovanie, analýza a výstupy z platformy Tetration Analytics poskytujú manažérom IT podrobný prehľad o prevádzke dátového centra, ktorý im  zjednoduší zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti, aplikáciu princípu nulovej dôvery a migráciu aplikácií do softvérovo definovaných sietí a cloudu.

S pomocou Cisco Tetration zákazníci môžu:

  • zistiť, ktoré aplikácie sú navzájom závislé v prostredí ich dátového centra alebo cloudu
  • zmeniť prístup z reaktívneho na aktívny: prijímať informované prevádzkové rozhodnutia a overovať účinok zmien pravidiel pred ich zavedením
  • vyhľadávať v miliardách dátových tokov rádovo v sekundách a s pomocou forenzného vyhľadávacieho nástroja a používateľského rozhrania
  • nepretržite sledovať správanie aplikácií a odhaliť prípadné odchýlky od bežných vzorcov komunikácie

Problém dátových centier: nedostatočný prehľad

V súčasnosti neexistuje komplexný nástroj pre konzistentný zber telemetrických dát z celého dátového centra a na analýzu veľkých objemov dát v reálnom čase v ľubovoľnom rozsahu. Až doteraz podniky a organizácie vykonávali jednotlivé činnosti izolovane, bez previazanosti, potrebnej na komplexné riešenie prevádzkových záležitostí. Využívanie takýchto zložitých, pomalých a fragmentovaných nástrojov je vo výsledku nákladné z hľadiska času, peňazí i obetovaných príležitostí. Prácu dnešných IT manažérov komplikuje nedostatočný prehľad a informovanosť.

Riešenie: platforma Cisco Tetration Analytics

Platforma Cisco Tetration Analytics je navrhnutá tak, aby umožňovala podrobný, ucelený prehľad o dátovom centre. Získava ho na základe údajov zo serverových softvérových snímačov, ktoré nepredstavujú takmer žiadnu záťaž alebo zo sieťových hardvérových snímačov, ktoré pri plnej prenosovej rýchlosti sledujú metadáta paket po pakete, prípadne z kombinácie oboch spôsobov, ktorá ponúka ešte dokonalejšie riešenie. Platforma Tetration vykonáva pokročilú analýzu dátových centier v reálnom čase s prakticky využiteľnými výstupmi, doplnenými prehľadným grafickým znázornením. Tetration poskytuje informácie a nástroje nevyhnutné pre prevádzku dátového centra, napríklad podrobné údaje o správaní aplikácií, automatizované odporúčania pre zaradenie na zoznam dôveryhodných entít, simuláciu aplikácie pravidiel a ich dopadu, zabezpečenie súladu s pravidlami a detailnú analýzu sieťovej premávky.

Tetration predstavuje akýsi „stroj času“ dátového centra, ktorý umožňuje vrátiť sa  k minulým udalostiam, pozorovať aktuálne dianie a modelovať rôzne scenáre:

  • modelovanie zmien pred ich zavedením a skúmanie ich dopadu na aplikácie pre informované prevádzkové rozhodovanie
  • overovanie, či sa zmeny pravidiel skutočne zaviedli a či sú naplno účinné
  • simulácie pravidiel v reálnom čase a v minulosti – možnosť skúmať, čo sa dialo v sieti v ktoromkoľvek okamihu pomocou dlhodobo ukladaných dát.

Ako Tetration funguje

Softvérové senzory sú nainštalované na koncových hostiteľoch – buď virtuálnych strojoch alebo fyzických serveroch. V prvých vydaniach platformy Tetration softvérové senzory podporujú servery s operačnými systémami Linux a Windows. Hardvérové senzory sú zabudované v novo vyvinutých integrovaných obvodoch v sieťových prepínačoch Cisco Nexus 9200-X a Nexus 9300-EX, kde sledujú toky dát na všetkých portoch pri plnej rýchlosti. Jedno zariadenie Tetration dokáže sledovať až jeden milión unikátnych tokov za sekundu. Softvérové i hardvérové senzory odovzdávajú informácie o dátových tokoch v reálnom čase platforme Tetration Analytics. Tú možno nainštalovať v akomkoľvek dátovom centre s ľubovoľnými servermi a prepínačmi.

Platforma Tetration sa dodáva ako hotová zostava s prepojenými servermi a prepínačmi a predinštalovaným softvérom. Sprevádzkovanie a nastavenie je jednoduché – pri konfigurácii stačí odpovedať na niekoľko otázok o prostredí dátového centra. So zložitosťou spracovania veľkých dát používateľ nepríde do styku – na nasadenie a prevádzku platformy Tetration netreba žiadne odborné znalosti z oblasti veľkých dát. Prvá platforma Tetration bude k dispozícii od júla 2016 v podobe integrovaného riešenia s veľkosťou jedného racku, ktoré sa nainštaluje lokálne v dátovom centre zákazníka.

Pokročilé služby spoločnosti Cisco

Tetration Analytics možno uviesť do prevádzky jednoducho v priebehu niekoľkých hodín a okamžite začať ťažiť z prínosov tohto riešenia. Niektoré podniky alebo organizácie však môžu uprednostniť ešte rýchlejšiu implementáciu s využitím pokročilých služieb spoločnosti Cisco Tetration Advanced Services, vrátane poradenstva o optimalizácii pravidiel a výkonu aplikácií a podpory pri komplexnom zavedení tohto riešenia v dátovom centre. Špecializovaná podpora spoločnosti Cisco pre riešenie Tetration poskytuje celosvetovo nepretržitú pomoc pri riešení problémov s Cisco Tetration Analytics a partnerskými produktmi ekosystému Tetration, vrátane hardvéru, softvéru a celých systémov v rámci jednej služby.

Značky: