Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predávate svoje výrobky, služby či iný tovar cez virtuálne trhoviská alebo cez online portály? Prenajímate byt, nebytové priestory, ponúkate ubytovanie alebo odvoz cez obľúbené prepravné online platformy?

Ak ste sa doteraz nezaregistrovali na finančnej správe, mali by ste tak čím skôr urobiť, ak sa chcete vyhnúť pokutám. Upozorňuje na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy upravujúcej oblasť finančnej regulácie. Od nového roka totiž Slovensko zavádza do praxe smernicu, ktorá má zabrániť daňovým únikom. Už teraz sa pritom 75 % daňových kontrol končí dorubením dane.

Povinnosť registrovať sa na daňovom úrade majú aj malí predajcovia

Osoby, ktoré ponúkajú svoje tovary, služby alebo prenajímajú nehnuteľnosti, a doteraz sa nezaregistrovali na finančnej správe, by tak mali čo najskôr urobiť. Nová európska smernica, vstupujúca na Slovensku do platnosti od nového roka, ukladá prevádzkovateľom virtuálnych trhovísk a platforiem pre zdieľanú ekonomiku informovať Finančnú správu SR o príjmoch právnických a fyzických osôb, ktoré dosiahli na danej platforme za uplynulý rok. Platformy síce nebudú posielať údaje o malých predajcoch tovarov, ktorých tržby neprevyšujú 2 000 eur počas sledovaného oznamovacieho obdobia, avšak aj títo sa musia na daňovom úrade zaregistrovať. „Povinnosť registrovať sa majú aj malí predajcovia, keďže dosahujú príjem. Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 6, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu. Nezáleží pritom, či im v konečnom dôsledku vznikne povinnosť podať daňové priznanie, alebo nie,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Pri nesplnení registračnej povinnosti alebo nepriznaní príjmu hrozia vysoké pokuty. V prípade nezaregistrovania sa na finančnej správe osoba riskuje pokutu v rozmedzí od 60 až do 20-tisíc eur v závislosti od závažnosti konania.

Daňové úrady sa k informáciám o ziskoch z predaja tovarov či prenájmu bytu dostanú ľahšie

Daňová kontrola dnes funguje na princípe daňového priznania. Fyzická či právnická osoba v ňom uvedie svoje príjmy a ak má správca dane podozrenie z porušenia zákona alebo z nepriznania časti príjmu, môže následne prostredníctvom daňovej kontroly zisťovať, alebo preverovať skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Po novom však budú daňové úrady disponovať aj informáciou o príjme danej osoby z online trhovísk či z rôznych ďalších online platforiem, cez ktoré ľudia ponúkajú ubytovanie, prepravu či ďalšie služby. Na základe toho bude správca dane vidieť, či sú informácie poskytnuté v daňovom priznaní a zaslané online portálom v súlade – alebo nie. Ak nie, môže začať daňovú kontrolu. „V prípade priznania nižšieho príjmu v daňovom priznaní môže pokuta dosiahnuť 3 % z rozdielu medzi sumou dane uvedenou v daňovom priznaní a sumou, ktorú mal v skutočnosti odviesť v daňovom priznaní za rok v prípade, že sa daňovník prizná sám. Avšak v prípade, že nesplnenie daňových povinností zistí daňový úrad, môže pokuta dosiahnuť až 10 % rozdielu,“ zdôrazňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Daňové úrady vykonajú na Slovensku už teraz tisícky kontrol ročne, vo väčšine dorubia daň
V roku 2021 bolo ukončených 8669 daňových kontrol na DPH a daň z príjmov právnických osôb a 605 daňových kontrol z príjmov fyzických osôb. Približne u troch štvrtín kontrolovaných subjektov sa kontrola skončila s dodatočne dorubenou daňou.* Daňové úniky podľa advokáta Petra Vargu odzrkadľujú postoj občanov k dodržiavaniu zákonov, úroveň právneho povedomia a celkovú daňovú morálku. „Určitý faktor tu zohrávajú nízka dôvera daňových poplatníkov v štát, že bude s ich daňami rozumne hospodáriť, ale aj sústavné zmeny daňových zákonov. Ako príklad možno uviesť zákon o dani z príjmov, ktorý je jeden z najčastejšie sa novelizujúcich zákonov na Slovensku. Aby teda naša krajina nestrácala peniaze na nepriznaných či nezaplatených daniach, jedným z riešení je prehľadnejšia legislatíva, jednotnejšie rozhodovanie v danej problematike, menej zmien v zákonoch, no v neposlednom rade aj zníženie sadzby dane,“ dodáva daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Značky: