Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 4. 10. oslávime Deň spolupráce odkiaľkoľvek. Za viac ako desať rokov, odkedy sa Microsoft Česká republika a Slovensko venuje téme modernej práce, sa zmenila jej podoba, technické vymoženosti, podiel jej využívania a vnímanie zamestnancami a zamestnávateľmi.

Jej vývoj nepochybne akcelerovala kolektívna skúsenosť z posledných dvoch rokov. Zamestnanci si vyskúšali „slobodu“ v plánovaní pracovného programu a ich osobný život je pre nich teraz väčšou prioritou, zamestnávatelia zase stoja pred úlohou napĺňania potrieb zamestnancov, aby v boji o nové  talenty uspeli.

Kolektívna skúsenosť z posledných dvoch rokov zanechala trvalú stopu a zásadne zmenila spôsob, akým definujeme úlohu práce v našich životoch. Na základe zistení z prieskumu World Trend Index (WTI) spoločnosti Microsoft z roku 2022 sa ukazuje, že ľudia viac ako kedykoľvek predtým zvažujú, ako veľmi je pre nich konkrétny model práce vyhovujúci, a majú jasne definované, že sú pre nich v rebríčku priorít kľúčové aj zdravie, rodina, čas a osobné ciele.

Potvrdil to aj prieskum realizovaný agentúrou Focus začiatkom roka 2022 medzi slovenskými zamestnancami, ktorí mali možnosť pracovať počas pandémie z homeofficu. Až 42% opýtaných vnímalo ako najväčšie pozitívum kombinovanej práce z domu a kancelárie to, že im poskytuje možnosť prispôsobiť pracovný čas svojim osobným potrebám a až 32% videlo najväčšie plus v tom, že majú možnosť tráviť viac času s rodinou. Najnovší prieskum z Českej republiky zasa ukazuje, že ľudia v súčasnosti uprednostňujú rodinný a osobný život pred prácou oveľa častejšie  ako pred pandémiou (47%). Okrem toho 53 % českých respondentov – najmä rodičia (55 %) a ženy (56 %) – tvrdí, že je pravdepodobnejšie ako kedykoľvek predtým, že uprednostnia svoje zdravie a pohodu pred prácou.

Prídu firmy o zamestnancov, ak zrušia možnosť hybridnej práce?

S týmito zamestnaneckými prioritami prichádza rastúca tendencia uvažovať o zmene zamestnávateľa. V roku 2020 opustilo svoje súčasné pracovné miesta 17 % ľudí v porovnaní s 18 % v roku 2021. Najčastejšími dôvodmi odchodu zamestnancov boli duševná pohoda (24 %) a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom (24 %). Podľa prieskumu World Trend Index 2022až 43 % zamestnancov v budúcom roku pravdepodobne zváži zmenu zamestnania. V prípade generácie Z a mileniálov je to dokonca ešte pravdepodobnejšie (52%). Podľa prieskumu agentúry Focus, na Slovensku by o zmene zamestnania uvažovala až štvrtina (26%) respondentov – väčšina z nich pritom patrila ku generácii Z alebo k mileniálom.

„Zamestnanci chcú flexibilitu a čas na seba, preto firmy, ktoré nereagujú na túto požiadavku, riskujú, že nebudú preferovaným zamestnávateľom. Pochopenie a udržanie kroku s novými očakávaniami je výzvou, pred ktorou dnes stojí každý vedúci pracovník a zamestnávateľ a ktorá bude kľúčom k tomu, aby „hybridná práca“ fungovala,“ vysvetľuje Petr Váša, manažér divízie Microsoft 365.

Až 43% slovenských zamestnancov, ktorí mali možnosť práce na diaľku, si chce zachovať flexibilné možnosti spolupráce, s čím súhlasí aj 61% zamestnávateľov podľa ankety medzi 37 firmami z celého Slovenska, ktorú Microsoft realizoval v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov. Až u 43% zapojených firiem by však požiadavka na home office zhoršila šancu na prijatie do zamestnania. Za najväčšiu nevýhodu zavedenia hybridného modelu práce vidia zamestnávatelia na Slovensku v strate sociálneho kontaktu medzi zamestnancami. V podstatne menšej miere boli ďalej menované nevýhody ako nedostatočná komunikácia a koordinácia v rámci tímov (32%); strata kontroly nad zamestnancami (29%); zhoršenie duševného zdravia zamestnancov (29%) a pokles produktivity práce (10%). Hybridnú prácu tak nevnímajú ako plnohodnotnú. V tejto súvislosti je podľa Microsoftu potrebné podporovať team lídrov, aby akceptovali hybridnú formu práce a aby sa v nej oni a ich tímy cítili pohodlne a efektívne. Taktiež je potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť zavedené firemné procesy zo strany HR oddelenia  a top manažmentu spoločností.

Výzvy pre rok 2022: je potrebná zmena firemnej kultúry a digitálnej bezpečnosti

Flexibilná práca nie je len záležitosťou moderných nástrojov, ale vyžaduje si aj zmenu firemnej kultúry a celkového myslenia.  Efektívny prechod na modernú prácu vo všeobecnosti prináša výzvy v podobe nastavenia nových obchodných procesov a spôsobov práce, ako aj zvýšené riziká v rámci digitálnej bezpečnosti.

Ide napríklad o pripojenie k podnikovej sieti odkiaľkoľvek. Okrem toho  z dôvodu blížiaceho sa nárastu fluktuácie zamestnancov existujú aj riziká spojené s bezpečnosťou a ochranou osobných a firemných údajov z dôvodu častého náboru a prepúšťania. V tejto oblasti je možné ponúknuť automatizované riešenia a bezpečnejšie nástroje, ako napríklad Microsoft Entra – digitálne, automatizované riešenie na prácu s osobnými údajmi.

„Po takmer troch rokoch krízového nastavovania procesov vieme, že hybridný model musí stáť na štyroch základných pilieroch. V prvom rade je to dobrá technologická infraštruktúra s prístupom k dátam a systémom. Zároveň musí byť zachovaná bezpečnosť v rámci IT procesov a delegovania prístupov. Ďalším pilierom je práca s manažérmi a lídrami, ktorí musia svoje schopnosti delegovania úloh zvládnuť aj na diaľku. V neposlednom rade treba klásť veľký dôraz na well-being zamestnancov, nakoľko práca z domu prináša úplne nové výzvy z hľadiska ich fyzického a duševného zaťaženia. Zvládnutie týchto faktorov je pre firmy veľkou výzvou, zároveň však môžu získať veľkú konkurenčnú výhodu v súčasných podmienkach kompetitívneho trhu práce,“ hovorí Marcela Havrilová, Education Industry Lead, Microsoft Česká republika a Slovensko.

Celková modernizácia a automatizácia procesov ako je onboarding pomôžu uspokojiť potreby nových zamestnancov, ktorí očakávajú pohodlnejšiu a automatizovanejšiu cestu. V skutočnosti totiž až 69% zamestnancov pravdepodobne zostane vo firme, ak je pre nich onboarding dobrou skúsenosťou.

Premeny fenoménu modernej práce a Deň spolupráce odkiaľkoľvek

Microsoft sa venuje téme modernej práce dlhodobo po celom svete a na slovenský trh sa dostala výraznejšie v roku 2016, kedy bola spustená iniciatíva Deň spolupráce odkiaľkoľvek.  V tom čase Microsoft na Slovensku umožnil svojim zamestnancom vybrať si akékoľvek miesto na prácu a ukázať, ako cloudové technológie pomáhajú zvládnuť odkiaľkoľvek všetko, čo je nevyhnutné pre výkon zamestnania a lepšie zosúladenie pracovného a osobného života.

,,Hneď prvý rok po zavedení hybridného štýlu práce uviedlo 8 z 10 kolegov, že majú viac priestoru na osobný život – to bol 50% nárast oproti predchádzajúcemu stavu. Celková spokojnosť zamestnancov narástla o 10 %. Naším zámerom bolo ísť ostatným firmám príkladom a inšpirovať ich, aby svojim zamestnancom tiež umožnili flexibilitu v pracovnom a vďaka tomu aj v súkromnom živote a v priebehu pár rokov sa do projektu zapojila takmer stovka,“ hovorí Lenka Čábelová, ktorá v Microsofte pred rokmi projekt Deň spolupráce odkiaľkoľvek odštartovala.

V tejto súvislosti si spoločnosť Microsoft prešla úplnou zmenou pracovnej kultúry – od podpory a školenia vedúcich tímov o špecifikách vedenia ľudí na diaľku, cez zmeny v hodnotení alebo evidencii miesta výkonu práce, až po zmenu podoby kancelárie vrátane zavedenia zdieľaných pracovných miest pre väčšinu pozícií vrátane vrcholového manažmentu. 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.