Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol predpokladaných 3,2 mld. EUR. Silný rok pre všetky divízie DHL; Reštrukturalizácia poštových a balíkových obchodov napreduje podľa plánu- Predpoklad, že EBIT vzrastie v bežnom finančnom roku na 3,9 až 4,3 miliárd EUR. Plán pre rok 2020 potvrdený: očakávaný prevádzkový zisk by mal dosiahnuť minimálne 5,0 miliárd EUR. 

Spoločnosť Deutsche Post DHL Group, popredná svetová poštová a logistická spoločnosť, v uplynulom finančnom roku pokračovala vo svojom raste. Výnosy spoločnosti sa zvýšili o 1,8% na 61,6 miliárd EUR. Po zohľadnení menových a portfóliových opatrení bol rast výnosov ešte vyšší a to 6,0%. K tomuto pozitívnemu výsledku  prispeli všetky štyri divízie skupiny. Rast bol spôsobený pretrvávajúcim rozmachom elektronického obchodovania a trvalým rastom medzinárodných obchodných tokov. Prevádzkový zisk spoločnosti (EBIT – zisk pred úrokmi a zdanením) dosiahol 3,2 miliárd EUR. Spoločnosť tak dosiahla upravený cieľ zisku, ktorý bol oznámený v júny 2018.

“Rok 2018 bol pre Deutsche Post DHL Group náročným rokom, ktorý sme zakončili úspešnou vianočnou sezónou. Napriek stúpajúcej geopolitickej neistote, svetový obchod naďalej zaznamenával rast. Výhodné to bolo najmä pre divízie DHL. V našej nemeckej divízii zaoberajúcej sa poštovou a balíkovou prepravou sme prijali potrebné opatrenia na dlhodobé zabezpečenia rastu zisku (EBIT) divízie s vedomím, že pôjde len o krátkodobé zaťaženie,“ povedal Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL Group. „Tým sme vytvorili podmienky na dosiahnutie našich cieľov na rok 2020 a pre pokračovanie rastu ziskovosti v nasledujúcich rokoch.“

Výhľad: Očakávaný významný nárast zisku (EBIT) v roku 2019, opätovné potvrdenie finančných cieľov na rok 2020

Spoločnosť Deutsche Post DHL Group predpokladá sa zvýši EBIT na 3,9 až 4,3 miliárd EUR v roku 2019. K tomuto zvýšeniu by mali prispieť štrukturálne a prevádzkové zlepšenia vo všetkých divíziách spoločnosti. Najmä opatrenia zavedené na zvýšenie ziskovosti v nemeckom poštovom a balíkovom obchode by mali mať zjavne pozitívny vplyv na výnosy v bežnom finančnom roku.

Medzi implementované opatrenia patrili zmeny v štruktúre spoločnosti Deutsche Post DHL Gorup platné od 1. januára 2019. Pôvodná divízia Post-eCommerce-Parcel (PeP) sa rozdelila na dve samostatné divízie: Nová divízia Post und Paket Deutschland (P & P) sa zameriava na poštovú a balíkovú prepravu na nemeckom trhu, zatiaľ čo medzinárodné aktivity spoločnosti v oblasti balíkovej prepravy a e-commerce obchodovania sa spojili do novej divízie DHL eCommerce Solutions.

Očakáva sa, že divízia P & P bude v roku 2019 dosahovať EBIT od 1,0 do 1,3 miliardy. Celkový EBIT divízií DHL, ktoré sú v súčasnosti štyri (Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions), by sa mal zvýšiť na 3,4 až 3,5 miliárd EUR. V roku 2020 by tak spoločnosť mala dosiahnuť EBIT minimálne 5,0 miliárd EUR.

Dividendy: Skupina navrhuje stabilnú dividendu vo výške 1,15 EUR za akciu

 Výzvy, ktoré sa riešili v minulom finančnom roku, sa odzrkadlili v čistom zisku skupiny pre tento rok. Konsolidovaný čistý zisk očistený o podiely bez práva kontroly (s menšinovým vplyvom) dosiahol 2,1 miliárd EUR (2017 2,7 miliárd EUR). Základný zisk na akciu klesol na 1,69 EUR v porovnaní s 2,24 EUR z predchádzajúceho roku. Výraznejší pokles čistého zisku v porovnaní so ziskom pred úrokmi a zdanením (EBIT) bol spôsobený nižším finančným výsledkom, ktorý bol zase ovplyvnený  prechodom na nový účtovný štandard IFRS 16. Od uplatnenia IFRS 16 sú zahrnuté vo finančnom výsledku aj úrokové náklady z nájomných záväzkov.

Predstavenstvo a dozorná rada navrhnú na výročnom  valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 15. mája, za rozpočtový rok 2018 nezmenenú dividendu vo výške 1,15 EUR na akciu. Spoločnosť by potom vyplatila celkovo  približne 1,4 miliardy EUR v dividendách, samozrejme so súhlasom akcionárov. Vzhľadom na čistý zisk upravený o jednorazové účinky by bol výplatný pomer 55%, čo je v rozpätí od 40% do 60%, ktoré spoločnosť uvádza vo svojej finančnej stratégii  zavedenej od roku 2010.

Silný rast peňažných tokov (Cash Flow) s pokračujúcimi vysokými investíciami

 Deutsche Post DHL Group v uplynulom roku opätovne investovala do budúceho rastu zisku. Celkovo bolo vynaložených 2,6 miliárd EUR (+ 16,8%) na investície vo všetkých štyroch divíziách. Spoločnosť okrem iného rozšírila a modernizovala národnú infraštruktúru pre sieť balíkovej prepravy a investovala do vozového parku, ako aj do rozširujúcej sa produkcie StreetScooter-ov. V divízii Express zas spoločnosť obnovila svoje centrá v Bruseli, Madride a Hongkongu a rozšírila a zmodernizovala lietadlový park. V roku 2019 plánuje spoločnosť zvýšiť kapitálové výdavky na približne 3,7 miliárd EUR, pričom táto suma zahŕňa 1,1 miliardy EUR určenej na financovanie obnovy flotily Express, ktorá bola oznámená minulý rok.

Zvýšenie kapitálových výdavkov viedlo k zvýšenému odlivu peňažných prostriedkov v minulom finančnom roku. Voľný cash flow sa znížil na 1,1 miliardy EUR (2017: 1,4 miliardy EUR). Pre rok 2019 Deutsche Post DHL Group prognózuje voľný peňažný tok vo výške viac ako 500 miliónov EUR vrátane 1,1 miliardy EUR na obnovu expresnej lietadlovej flotily, ktorá bude financovaná dlhom.

Čistý finančný dlh spoločnosti k 31. decembru 2018 predstavoval 12,3 miliárd EUR. Tento údaj nie je porovnateľný s predchádzajúcim rokom (1,9 miliardy EUR) v dôsledku prechodu na účtovný štandard IFRS 16 a s ním súvisiace vplyvy na účtovanie lízingu. Vzhľadom na dostupnú likviditu spoločnosti a jej štruktúru vyrovnanej splatnosti má skupina Deutsche Post DHL naďalej veľmi solídnu finančnú pozíciu.

Post – eCommerce – Parcel: 1,5 miliardy balíkov prepravovaných v rámci Nemecka

Divízia Post – eCommerce – Parcel zaznamenala v roku 2018 nárast tržieb o 1,7% na 18,5 miliárd EUR. Vzostupný trend bol primárne spôsobený vyššími výnosmi v obchodnej jednotke eCommerce – Parcel. Napríklad Parcel Germany zaznamenala nárast príjmov o 7,1%. Celkovo v roku 2018 doručila divízia PeP v Nemecku 1,5 miliardy balíkov, čo predstavuje nárast o 7,5% v porovnaní s rokom 2017.

Výnosy v DHL eCommerce vzrástli o 6,9%, očistené o negatívne menové účinky dokonca o 12,0%. Parcel Europe zaznamenala nárast o 10,6%. Tento dynamický vývoj odráža silnú pozíciu Deutsche Post DHL Group v medzinárodnom e-commerce obchode. Spoločnosť má v úmysle využiť svoju novú divíziu DHL eCommerce Solutions pod vedeníme Kena Allena, aby ešte lepšie využila potenciál, ktorý trh elektronického obchodu ponúka.

Podľa očakávania, tržby v obchodnej jednotke Post poklesli na 9,7 miliárd EUR, zostali tak pod úrovňou predchádzajúceho roka (10,0 miliárd EUR). Zníženie bolo výsledkom poklesu štrukturálneho objemu v obchodných jednotkách Mail Communication a Dialogue Marketing, ktorý však bol plánovaný v rámci dlhodobej predikcie. V roku 2017 boli príjmy a objemy pozitívne ovplyvnené voľbami v Nemecku.

EBIT divízie PeP dosiahol v minulom finančnom roku 656 miliónov EUR (2017: 1,5 miliardy EUR). Hlavným faktorom, ktorý prispel k poklesu, boli jednorazové náklady vynaložené na zabezpečenie rastu EBIT predpokladaného na nadchádzajúce roky. Opatrenia oznámené v polovici roku 2018 sú zamerané predovšetkým na zvýšenie produktivity, zníženie nepriamych nákladov a aktívne riadenie príjmov v poštovom a balíkovom obchode. Celkom 502 miliónov EUR bolo plánovane vynaložených na reštrukturalizáciu divízie v uplynulom finančnom roku.

Express: pokračuje v silnom raste tržieb a výnosov

Divízia Express pokračovala v roku 2018 v dlhodobo pozitívnom vývoji tržieb a výnosov. Výnosy vzrástli o 7,3 percenta na 16,1 miliárd EUR. Na organickom základe bol tento nárast dokonca 11,0%. Zvlášť povzbudivá bola skutočnosť, že divízia znovu zaznamenala rast vo všetkých regiónoch. Hlavnou hybnou silou tohto dynamického vývoja bolo opäť obchodovanie s časovo definovanými medzinárodnými zásielkami (TDI), ktorých denné objemy vzrástli o 7,4% oproti predchádzajúcemu roku.

Zvýšenie objemu umožnilo divízii využívať svoju jedinečnú globálnu expresnú sieť ešte efektívnejšie. V kombinácii s prísnym riadením výnosov a neustálym zlepšovaním siete vzrástol prevádzkový zisk o 12,7% na 2,0 miliárd EUR. Prevádzková marža sa vyšplhala na 12,1%, v porovnaní s 11,5% z predchádzajúceho roku.

Global Forwarding, Freight: významné zlepšenie hrubého zisku

Divízie Global Forwarding a Freight sa hrdo môže obzrieť späť na úspešný rok 2018. Divízie zvýšili výnosy o 3,4% na 15,0 miliárd EUR, a to aj napriek tomu, že sa sústreďujú len na podnikanie s vysokou maržou. Výnosy upravené o negatívne menové efekty sa zlepšili dokonca o 6,7%. Hrubý zisk, ktorý je dôležitým ukazovateľom výkonnosti pre Global Forwarding a Freight, tiež výrazne vzrástol a to o 3,9% oproti predchádzajúcemu roku na 3,6 miliárd EUR. Divízie zaznamenali zlepšenie hrubého ziskového rozpätia v odvetví leteckej a námornej nákladnej dopravy. Cestná a železničná doprava v Európe tiež zaznamenala pozitívny vývoj.

Rovnako ako v prvých deviatich mesiacoch, sa divízii podarilo premeniť pozitívny vývoj hrubého zisku na výrazné zvýšenie zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT). Prevádzkový zisk  vzrástol o 48,8% na 442 miliónov EUR v celom roku 2018. Z toho vyplýva, že opatrenia na zlepšenie efektívnosti nákladov nadobúdajú účinnosť.

Supply Chain: pokračoval v silnom trende nových obchodov

Výnosy v divízii Supply Chain dosiahli v minulom finančnom roku 13,4 miliárd EUR (2017: 14,2 miliárd EUR). Okrem negatívnych menových vplyvov, bol pokles príjmov spôsobený predovšetkým predajom dcérskej spoločnosti Williams Lea Tag. Po zohľadnení týchto faktorov sa výnosy divízie zvýšili o 4,3%. DHL Supply Chain pokračoval vo vytváraní dodatočných nových obchodov a uzatváral dodatočné zmluvy s novými aj existujúcimi zákazníkmi vo výške 1,3 miliardy EUR vo finančnom roku 2018.

Prevádzkový zisk v porovnaní s predchádzajúcim rokom (555 milión EUR) poklesol na 520 miliónov EUR. Tento pokles bol spôsobený jednorazovými negatívnymi účinkami vo výške 50 miliónov EUR zo zákazníckych zmlúv a 42 miliónov EUR z dôchodkových záväzkov. Upravený o  tieto faktory a o jednorazový efekt vyplývajúci z odpísania aktív zákazníkom v predchádzajúcom roku, sa EBIT zlepšil o 4,3%.

Štvrtý štvrťrok: silný koniec roka

Vo štvrtom štvrťroku spoločnosť Deutsche Post DHL Group zaznamenala zvýšenie celkových príjmov skupiny o 5,1% na 16,9 miliárd EUR, pričom k zlepšeniu príjmov prispeli všetky štyri divízie.

Prevádzkový zisk klesol o 4,0% na 1,1 miliardy EUR, predovšetkým vďaka nákladom na reštrukturalizáciu spoločnosti PeP. Konsolidovaný čistý zisk očistený o podiely bez práva kontroly (s menšinovým vplyvom) klesol o 2,9% na 813 miliónov EUR, najmä v dôsledku nižšieho zisku (EBIT) v spoločnosti PeP a implementácie IFRS 16. Základný zisk na akciu klesol na 0,66 EUR v súlade s poklesom čistého zisku.

Značky: