Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Exekútorské úrady sa modernizujú a digitalizujú procesy. Zavádzanie nových postupov nie je závislé len od legislatívneho rámca, ale tiež od technickej vybavenosti inštitúcií a od zručností a vedomostí pracovníkov konkrétneho úradu.

Exekútorský úrad vo Vrábloch zaviedol do svojich procesov elektronické podania na katastrálne úrady. Požiadal o zaevidovanie ako orgánu verejnej moci na Ústrednom portály verejnej správy www.slovensko.sk a zriadenie elektronickej schránky.  Schránka sa aktivuje vydaním eID. Prihlásenie do schránky je možné pomocou eID (občiansky preukaz s čipom, na ktorom je aktivovaný BOK – Bezpečnostný osobný kód. Na elektronický podaj je možné v elektronickej schránke orgánu verejnej moci splnomocniť aj zamestnancov pre prístupy k tomuto portálu a aj definovať ich oprávnenia. Výsledkom zavedenia elektronického podania sú dokumenty ako Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva, Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, Exekučné príkazy o predaji nehnuteľnosti, Žiadosti o poskytnutie súčinnosti a iných listín.

„Pre oprávnených je dôležitá vymožiteľnosť práva. Prostriedkami na jeho dosiahnutie sú aj nové postupy a dostupné technológie. Zrýchľujeme exekučné konanie, zabezpečenie pohľadávky oprávneného a aj jej vymoženie. Dosahujeme aj znižovanie nákladov pri vymáhaní pohľadávky, čo je prospešné pre oboch účastníkov konania,“ vysvetľuje súdna exekútorka Anetta Demešová z Exekútorského úradu vo Vrábloch, ktorý ako prvý na Slovensku zaviedol elektronický podaj na katastrálne úrady a dodáva: „Prechádzali sme fázou, kedy sme museli právne doladiť účinky podania dokumentu zamestnancom exekútorského úradu. Najmä kedy a aké dokumenty môže podať zamestnanec a kedy musí podaj uskutočniť súdny exekútor. Ako majú konkrétne dokumenty vyzerať a či majú obsahovať pečiatku súdneho exekútora a podpis,“ hovorí Demešová.

Náročné dolaďovanie

Proces si vyžadoval náročné dolaďovanie. Prostredníctvom portálu boli odoslané na okresné katastrálne úrady prvé exekučné príkazy zriadením exekučného záložného práva. V úvode obe strany pracovali s dokumentami, ktoré neobsahovali ani podpis súdnej exekútorky ani pečiatku, ale boli opatrené zaručeným elektronickým podpisom. „Domnievali sme sa, že na listine nie je potrebný podpis exekútorky, pretože ho nahradí elektronický podpis. Katastrálne odbory nepovažovali tieto podania spôsobilé na zápis do katastra. Tie totiž postupovali dovtedy tak, že elektronický dokument vytlačili a v papierovej forme ho založili do papierového spisu. A tak sa stalo, že podanie ktoré by teoreticky akceptoval kataster v Zlatých Moravciach by už neakceptoval kataster Levice a naopak. Keďže vykonávanie  exekúcie nie je možné prerušiť ani zastaviť, boli sme nútení opäť sa vrátiť k manuálnemu podpisovaniu a odosielaniu exekučných príkazov,“ sumarizuje Anetta Demešová.

Riešením Zaručená elektronická pečať

Hľadali riešenie, ktoré by malo odstrániť všetky predošlé problémy s elektronickým podpisovaním dokumentov a jeho implementácia s exekútorským softvérom. Ideálnym riešením bola Zaručená elektronická pečať (ZEP), ktorá je ekvivalentom elektronického podpisu. Vytvára ho právnická osoba alebo orgán verejnej moci s cieľom zaručiť pôvod a chrániť obsah údajov. Obsahuje informáciu o právnickej osobe alebo orgáne verejnej moci. Navonok tak dokument pôsobí ako písomnosť podpísaná súdnou exekútorkou. V registroch exekučných spisov zároveň musel figurovať záznam o každej operácii súvisiacej so ZEP. „Sme radi, že sme boli prví, kto vydláždil cestu pre iných, že sme prispeli k zavedeniu elektronického podania aj na iných exekútorských úradoch. Naše niekoľkomesačné snaženie skráti čas ostatným exekútorom zaviesť ZEP na svojich úradoch,,“ dodáva na záver Anetta Demešová.

Elektronický podpis sú elektronické identifikačné údaje autora (odosielateľa) elektronického dokumentu, pripojené k nemu.

Zaručený elektronický podpis  (ZEP) zrovnoprávňuje vlastnoručný podpis a musí spĺňať podmienky podľa § 3 a § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o  elektronickom podpise v znení neskorších predpisov. V súlade so znením § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka je ZEP s  časovou pečiatkou rovnocenný vlastnoručnému „úradne overenému“ podpisu. ZEP sa viaže na konkrétnu fyzickú osobu, ktorá v elektronickom styku môže prostredníctvom ZEP zastúpiť seba alebo iný subjekt, ak je na to oprávnená.

Značky: