Generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) je aktuálne Peter Ďurica. Agentúra NASES stojí predovšetkým za riešením elektronických schránok, ktoré štát zriadil pre všetkých občanov Slovenska, teraz už od veku 15 rokov. Od 1. januára 2019 spadá NASES pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a to predstavuje výraznú zmenu.

My sme za Petrom Ďuricom (PD) osobne zašli a pýtali sme ho na to, ako sa reálne zlepšia digitálne služby štátu, čo môžeme reálne čakať v najbližších troch rokoch a aké sú najväčšie problémy, s ktorými sa NASES stretáva.

TI: Ako bude NASES postupovať, aby ľudia používali digitálne služby štátu radšej a častejšie?

PD: Digitálne služby štátu je potrebné postupne modernizovať, aby boli hlavne: dostupné, spoľahlivé a bezpečné; v dostatočnej funkcionalite a kvalite a konečne jednoduché na používanie. Vysvetlím to podrobnejšie.

Dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť služieb predstavuje moderná infraštruktúra s pravidelnou obnovou jednotlivých hardvérových komponentov, softvérových licencií a ich licenčnej podpory. Ďalej prevádzkovanie štátneho IT sa musí realizovať vo vyhovujúcich dátových centrách. Je tiež potrebné zaistiť optimálny a škálovateľný výkon riešení s flexibilným rozširovaním podľa aktuálnych potrieb. NASES bude používať odladené prevádzkové procesy a štandardy. Nevyhnutní sú, samozrejme, kvalifikovaní, angažovaní a motivovaní zamestnanci v rámci všetkých rolí. Do celého riešenia zapojíme aj bezpečnostné štandardy, trvalý dohľad a pravidelné testovanie zraniteľností.

Dostatočná funkcionalita a kvalita predstavuje usporiadanie služieb a funkcionalít tak, aby podporovali komplexné vybavenie životných situácií vo vzájomnej prepojenosti všetkých potrebných krokov. Pri digitálnych službách štátu je nevyhnutné informovanie používateľa ešte pred samotným spustením služby, teda čo všetko si má pripraviť, koľko má daná služba krokov a koľko času trvá jej vybavenie. To výrazne zjednoduší, sprehľadní a spríjemní používanie celého systému. Používateľa budeme počas jednotlivých krokov presne informovať, aká funkcia je práve spustená, čo sa ňou vykonáva, priebežne v akom je stave, aj s akým výsledkom bola ukončená.

Generálny riaditeľ NASES, Peter Ďurica

Jednoduché používanie znamená, že obsluha služieb musí byť jednoduchá a intuitívna, aby ich vedeli používať aj ľudia s nižšou úrovňou digitálnej gramotnosti. Ideálne je, ak sú funkcie dosiahnuteľné na jednej obrazovke a na jeden klik. Obsah a forma by mali byť navrhnuté na princípoch UX podľa prieskumov u požívateľov a testovania používateľskej jednoduchosti. Pre jednoduché používanie je rovnako dôležité, aby mali používatelia možnosť spravovať si personalizovaný obsah a svoje preferované životné situácie. Budúcnosť eGov služieb na Slovensku je v automatizovanej obsluhe životných situácií zo strany štátu bez nutnosti ich inicializácie od občanov a podnikateľov. V praxi to znamená, že ich štát obslúži na báze vzniku rôznych udalostí, úkonov a úradných rozhodnutí, poznaných skutočností a dostupných informácií, ktoré má štát už k dispozícii. To všetko zjednoduší používanie digitálnych služieb.

TI: To znie veľmi dobre, čo konkrétne pre to skvalitnenie celého systému urobí NASES?

PD: Uvedenú stratégiu zlepšení NASES realizuje vo veľkom rozsahu už v súčasnosti a veľa potrebných zmien pripravuje aj do budúcnosti. Kontinuálne zlepšujeme funkcionalitu a dizajn eSchránok (už máme za sebou tri vlny rozsiahlych zlepšení). Uplatňujeme pri tom UX princípy, zabezpečujeme pravidelný používateľský prieskum a testovanie jednoduchosti používania. Implementujeme procesnú časť modulu úradnej komunikácie, ktorý je základom riešenia API GW slúžiaceho na automatizáciu a orchestráciu životných situácií. Implementujeme optimalizáciu výkonu ÚPVS, ktorý bude navýšený až o 300 %. Táto optimalizácia predstavuje novú architektúru portálu, ktorá je daná komplexne novou logikou: synchrónneho spracovania správ; spracovania workflow; spracovania logov ako aj spracovaním príloh s využitím modernej technológie centrálneho objektového úložiska.

Pripravujeme implementáciu dostupnejších a jednoduchších služieb prostredníctvom mobilného eID, ktoré umožní vysokú úroveň zabezpečenia na autentifikáciu používateľov a všetky úrovne zabezpečenia pre podpisovanie. Od podpisu klikom, cez pokročilý elektronický podpis až po kvalifikovaný elektronický podpis. Súčasťou týchto služieb je aj mobilná aplikácia eGovernmentu, do ktorej NASES pripravuje mobilnú funkcionalitu eSchránky, aby si používatelia mohli čítať obsah schránky na mobile, potvrdzovať prevzatie úradných rozhodnutí alebo realizovať platbu platobného príkazu cez on-line bankovníctvo alebo platbou kartou zúčtovanou v reálnom čase. Rovnako sa pripravuje aj modernizáciu ÚPVS, ktorá prinesie celý rad novej modernej funkcionality ako napríklad: rozpoznávanie správania používateľa a konkrétne prispôsobovanie poskytovaných informácií jeho potrebám; jednoduché usporiadanie obsahu portálu používateľom prostredníctvom preddefinovaných webových prvkov a tiež správu eGov profilu s nastavovaním dôležitých parametrov a údajov pre agendy so štátom.

Okrem tohto NASES kontinuálne zabezpečuje implementáciu legislatívnych zmien a skvalitňovanie funkcionalít aj pre orgány verejnej moci.

TI: Čo sa teda reálne zjednoduší pre bežných ľudí povedzme v najbližších troch rokoch.

PD: Veľká časť digitálnych služieb štátu by mala byť realizovateľná v mobile prostredníctvom spomenutej mobilnej aplikácie eGovernmentu. Vďaka boju proti byrokracii, ktorý sa realizuje prostredníctvom zákona o znižovaní administratívnej záťaži už nebudú musieť občania a podnikatelia na úradoch predkladať žiadne výpisy a potvrdenia. Na ľahšie používanie digitálnych služieb bude k dispozícii takzvaný Asistent eGov služieb v mobile.

Peter Ďurica na kongrese ITAPA 2019

K dispozícii by mala byť už prvá sada plne automatizovanej orchestrácie životných situácií, kde bez inicializácie zo strany občana či podnikateľa spracuje kompletnú agendu štát a doručí prijímateľom potrebné výsledky danej agendy. Štátu bude možné prostredníctvom jednotnej platobnej brány platiť prakticky za všetko on-line cez platobné metódy v on-line bankovníctve alebo prostredníctvom platby kartou zúčtovanou v reálnom čase. Väčšiu časť služieb postačí jednoducho autorizovať takzvaným Podpisom klikom.

Používatelia digitálnych služieb štátu si budú môcť jednoduchým spôsobom spravovať svoj eGov profil na ÚPVS, v ktorom si budú môcť nastaviť všetky preferované pravidlá a údaje pre svoje životné situácie a agendy so štátom. Občania budú mať k dispozícii funkcionalitu Moje dáta, ktorá im umožní kontrolovať, kto používa ich údaje a na aké úkony. Taktiež si občania budú môcť spravovať udeľovanie súhlasov na používanie ich dát v rámci agendy štátu.

Na jednotný prístup k digitálnym službám štátu bude slúžiť Jednotná digitálna brána a pod ňou budú centrálne komponenty ÚPVS, ktoré budú slúžiť na jednotný spôsob obsluhy používateľov. To zrýchli, zjednoduší a nákladovo zefektívni používanie eGov služieb.

V diskusii so zástupcom UPVII

Zároveň už rozbiehame spoluprácu so súkromným sektorom (napr. banky, telekomunikační operátori, poštové podniky), aby občania a podnikatelia mohli používať autentifikačné a autorizačné prostriedky štátu aj v rámci komerčných služieb ako napríklad, Mobilné eID alebo alternatívny autentifikátor.

TI: S čím sú najväčšie problémy pri práci v NASESe?

PD: Najväčšie problémy pri práci NASES je možné zhrnúť do troch hlavných bodov. Za prvé buď chýbajú procesy a štandardy alebo je nízka úroveň ich vyspelosti. Za druhé chýbajú role a zamestnanci v rozsahu cca 40 ľudí na kvalitné zabezpečovanie súčasných povinností agentúry. A za tretie chýba systémová podpora, ktorá by mala slúžiť na evidenciu, riadenie, kontrolu či reporting.

V organizácii chýbali alebo boli slabo pokryté nasledovné procesy/agendy, a to z pohľadu definície procesov a štandardov, zamestnancov aj systémovej podpory:

 • riadenie ľudských zdrojov,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • odmeňovanie zamestnancov,
 • pracovný tútoring a rozvoj talentu,
 • kontroling a riadenie kvality organizácie,
 • systém riadenia výkonnosti organizácie,
 • systém riadenia aktív a plán obnovy,
 • prevádzkový model podľa štandardov ITIL (riadenie incidentov, riadenie problémov, riadenie zmien, riadenie nových verzií produktov, riadenie testovania, aplikačná podpora),
 • kontinuálna aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie,
 • plán kontinuity prevádzky (havarijný plán),
 • produktový manažment,
 • katalóg produktov a služieb,
 • zlepšovanie kvality služieb,
 • manažment zákazníckych vzťahov,
 • obchodný model agentúry,
 • programový manažment,
 • kontroling projektov,
 • riadenie spolupráce.

TI: Ako sa zmenila práca NASES potom ako sa agentúra dostala pod Úrad podpredsedu pre investície a informatizáciu Slovenska?

Prechod NASES pod ÚPVII bol nevyhnutný krok na stabilizáciu a konsolidáciu štátneho IT a pomohol k logickému vymedzeniu kompetencií, kde ÚPVII pôsobí ako gestor ITVS a NASES ako servisná organizácia. ÚPVII zodpovedá za vecný rámec a štandardy a zabezpečuje politické, legislatívne, metodické, koordinačné a dohľadové aspekty štátneho IT. NASES zodpovedá za prevádzkový rámec a poskytovanie služieb, zabezpečuje implementáciu, modernizáciu a prevádzku riešení štátneho IT.

Prechodom NASES pod ÚPVII bol zmenený Štatút agentúry, ktorý zjednodušuje spoluprácu zriaďovateľa a podriadenej organizácie. Zároveň sa posilnili rozhodovacie kompetencie agentúry, čo jej dáva výborný potenciál na zefektívnenie činností a akceleráciu projektov.

Navyše, v minulosti všetky výdavky nad 100 tisíc eur podliehali schváleniu dozornej rady. Dnes už postačuje dozornú radu o tom len informovať. A to nám dáva potrebnú dynamiku do našej práce.

Za TOUCHIT sa rozprával Ondrej Macko

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.