Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa dnes stretli na druhom tohtoročnom zasadnutí Výkonného výboru, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, deklarácia ich záväzkov a tiež slávnostný podpis Memoranda o vstupe zo strany nových členov.

Zasadnutia sa zúčastnili predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, zástupcovia súkromného sektora, predstavitelia akademickej obce a ďalší významní predstavitelia členskej základne Digitálnej koalície. Hostiteľom zasadnutia bol rektor STU Robert Redhammer.

Na zasadnutí vystúpila s krátkym príhovorom aj Martina Slabejová, nová digitálna líderka SR a deklarovala svoj záujem o úzku spoluprácu s Digitálnou koalíciou.

Prezentácia splnených záväzkov bola spojená s tematickou časťou venovanou nevyhnutným potrebám zmien vo vzdelávaní v oblasti IT. Zástupcovia špičkových odborných škôl počas zasadnutia predostreli potrebu zmien vo vzdelávaní na stredných odborných školách v skupine odborov IKT 25 so zameraním na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a taktiež zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov v odbore informačno-komunikačných technológií a ďalších príbuzných odboroch.

Ich zámer sa rozhodli podporiť predstavitelia významných IT firiem, ako T-Systems Slovakia, AT&T Slovakia, Cisco Systems Slovakia a IBM Slovensko, ktoré evidujú narastajúci nedostatok IT profesionálov na pracovnom trhu. IT spoločnosti v spolupráci so strednými odbornými školami sa rozhodli zadefinovať zmeny vo vzdelávaní v skupine odborov IKT, vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek globálneho trhu a regionálneho dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a pripraviť inovované a nové študijné programy pre Industry 4.0. Zámer tiež aktívne podporí Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci plnenia svojho záväzku.

Zástupcovia Centra vedecko-technických informácií a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika predstavili spoločne stav a plnenia cieľov Národného projektu IT-Akadémia, do ktorého je zapojených už 7760 žiakov ZŠ, 7150 žiakov SŠ a 900 študentov VŠ.

Plnenie spoločného záväzku IT Asociácie Slovenska, Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí prebehlo predstavením  pedagógov a študentov Charkovskej národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca, ktorí sa už zapojili do spoločného študijného programu s VŠEMVS. Študenti nastupujú do praxe v spoločnostiach Atos a Soitron a na jeseň budú pokračovať v štúdiu na VŠEMVS kde dokončia magisterské štúdium.   

Ďalšou dôležitou témou prezentovanou zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny boli konkrétne legislatívne úpravy smerujúce k uľahčeniu získania kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín pre nedostatkové pracovné pozície pre  spoločnosti, ale aj verejnú správu v sektore informačno-komunikačných technológií.

Dnešným dňom sa členská základňa Digitálnej koalície rozširuje o 15 nových členov. Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Svoje členské záväzky deklarovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Slovak Telekom, Aliter Technologies, Atos  Slovakia, SPŠ Dopravná v Trnave, SOŠ Technická v Rožňave, SPŠE v Košiciach, SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici, SOŠ v Handlovej, nezisková organizácia EDULAB, občianske združenie Learn2Code, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých, SOVA Digital, a.s., Asociácia Stredných odborných škôl a PC Revue.

Vďaka 15 novým subjektom má Digitálna koalícia v súčasnosti už 52 členov, sú v nej zastúpení partneri zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora. Členovia Digitálnej koalície doposiaľ spolu deklarovali 145 záväzkov a dnes pribudlo XY nových záväzkov, a to aj od stávajúcich členov. Každý člen vstupuje do Digitálnej koalície s konkrétnymi a merateľnými záväzkami.

Predseda vlády Peter Pellegrini ocenil aktivity Digitálnej koalície: „Myslím, že môžeme byť právom na našu slovenskú Digitálnu koalíciu hrdí, je to veľmi úspešná iniciatíva nielen na domácej pôde, má veľmi konkrétne ciele, neustále rastú rady jej podporovateľov a osobne som veľmi rád, že som bol pri jej vzniku. S potešením som prijal funkciu čestného predsedu predstavenstva Digitálnej koalície a budem jej ciele podporovať aj z pozície predsedu vlády. Digitálna doba je tu, prináša množstvo výhod, ako aj niektoré riziká, ale vyžaduje pripravenosť a digitálne zručnosti od všetkých a hlavne nepočká ani minútu. Je len na nás či budeme zo zmien, ktoré digitálna transformácia podnikov a celej spoločnosti prináša profitovať, alebo naopak nevyužijeme túto príležitosť, prenecháme ju iným, a táto zodpovednosť je na každom z nás.“

 „Ako jeden z iniciátorov a zakladajúcich členov digitálnej koalície sa náš úrad snaží ísť príkladom, napĺňať svoje záväzky, a to čo najrýchlejšie. Uvedomujeme si totiž, že pri zvyšovaní digitálnych zručností Slovákov čas hrá proti nám – ak nezačneme riešiť teraz výzvy, ktoré mám pred sebou, ťažko potom dobehneme rozbehnutý vlak,“ vyhlásil vicepremiér Richard Raši. Dodal, že úrad už získal grant pre vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť Slovenska. Bude zameraná najmä na malých a stredných podnikateľov, ktorí zamestnávajú najviac ľudí a  digitálna transformácia sa ich najviac dotkne. Nový predseda predstavenstva Digitálnej koalície doplnil, že jeho úrad v súčasnosti intenzívne pracuje na stratégii Jednotného digitálneho trhu, pre ktorý sú digitálne zručnosti populácie jedným z hlavných pilierov.

 „Činnosť Digitálnej koalície je pre Slovensko a jeho digitálnu budúcnosť veľmi dôležitá a neustále sa rozširujúce rady našich členov tento fakt potvrdzujú. Som nesmierne rád, že naše aktivity neostali nepovšimnuté ani za hranicami Slovenska, o čom svedčí fakt, že IT Asociácia Slovenska získala v júni 2018 na valnom zhromaždení DigitalEurope prestížne ocenenie Best Member (Najlepší člen) DigitalEurope 2018 práve za „mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku prostredníctvom aktivít Digitálnej koalície SR. Slovensko je vzorom aj pre ostatné krajiny celej Európy“. Táto pocta patrí aj všetkým členom Digitálnej koalície, ktorí sa aktívne pričinili o  prehlbovanie digitálnych zručností a je pre nás všetkých signálom, že činnosť Digitálnej koalície je vnímaná pozitívne nielen doma, ale aj v zahraničí.uviedol prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda Výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš predstavil nový záväzok jeho rezortu: „Vytvorenie centrálneho hodnotenia a certifikácie zručností v oblasti IKT bude viacnásobným prínosom. Každý bude môcť zistiť, ako na tom s digitálnymi zručnosťami je a čo sa musí doučiť, ak sa chce uplatniť v práci. Ten, kto potrebné zručnosti má, dostane o tom všeobecne uznávaný certifikát. A pre zamestnávateľov bude certifikát dôveryhodný, lebo jeho vydanie bude naviazané na rovnaké podmienky na celom Slovensku a celý systém vybudujú ich vlastní špecialisti v oblasti IKT.“

Rastislav Chovanec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva upozornil na štvrtú priemyselnú revolúciu: „Táto znamená komplexnú zmenu vnímania priemyselného rozvoja a segmentu malých a stredných podnikov. Ministerstvo hospodárstva prostredníctvom Akčného plánu Inteligentného priemyslu vytvára základný  predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky, ktorá reaguje na digitalizáciu priemyslu s využitím inovácií a nových technológií.“

Generálny tajomník služobného úradu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mario Schrenkel ocenil najmä prínos projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie:Ministerstvo školstva mimoriadne teší, že sa v ére digitálnych zručností v rámci projektu IT Akadémia investuje do ľudských zdrojov. Investuje sa do žiakov, učiteľov, do kvalitného vzdelávania ľudí, aby mohli bádať a prichádzať s inováciami.“

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa pri príprave mladých informatikov sústreďujeme na nové oblasti a zaznamenáváme veľký záujem o štúdium. Mladí ľudia si uvedomujú, aká profesia im môže zaručiť dobrú budúcnosť. Zvýšenie kapacít vzdelávania informatikov musí byť naším spoločným záujmom. Nemali by sme dopustiť, aby nám mladí ľudia utekali z krajiny‎. Kľúče k lepšej budúcnosti Slovenska má najmä ministerstvo školstva, cez lepšie financovanie vysokoškolského vzdelávania, zohľadňovania potrieb praxe a podpory spolupráce škôl s firmami.“ uviedol Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave.

Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia uviedol: „Na východe Slovenska je dnes ponúkaných viac než 600 nových pozícii v IKT, z toho asi tretina v T-Systems Slovakia. Asi 40% ponúk je možné obsadiť absolventmi stredných odborných škôl – ak prídu dostatočne odborne pripravení,” popisuje situáciu na slovenskom trhu práce v IT Daniel Giebel a zdôrazňuje: “Je dôležité, aby sme my, firmy spolupracovali s ministerstvom, regiónmi, školami aj univerzitami nielen na obsahu vzdelávania ale aj na zvyšovaní kvality odborných programov s ich modernizovaní vzhľadom na trendy digitalizácie. Dnes T-Systems a niekoľko ďalších firiem pracuje so školami individuálne, ale nastal čas spoluprácu zintenzívniť a vzájomne koordinovať na dosiahnutie rýchlejších výsledkov.”

Doplňujúce informácie

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov, ktorí deklarovali 90 záväzkov. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení.  Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

DigitalEurope je združenie najvýznamnejších IT spoločností z celej Európy ako aj IT asociácií vo všetkých európskych krajinách. www.digitaleurope.org  

Viac informácií nájdete na webe www.digitalnakoalicia.sk.