Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tento certifikát dokazuje, že spoločnosť skĺbila svoje podnikanie s podporou širokej škály cieľov udržateľného rozvoja. Spoločnosť Epson Europe spolupracovala na certifikácii svojho postupu na naplnenie cieľov udržateľného rozvoja s organizáciou Bureau Veritas.

Spoločnosť Epson Europe oznamuje, že sa stala prvou spoločnosťou v odbore, ktorá získala medzinárodný certifikát za koordináciu systémov riadenia CSR s cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Certifikáciu overila popredná svetová certifikačná organizácia Bureau Veritas. Tento certifikát dokazuje, že spoločnosť spojila svoju činnosť s podporou širokej škály cieľov udržateľného rozvoja. Tiež, že skutočne reaguje na výzvu OSN na vyriešenie najpálčivejších problémov planéty do roku 2030.

Dnešné oznámenie podčiarkuje presvedčenie spoločnosti Epson Europe o spravodlivom, zodpovednom a udržateľnom podnikaní. Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN boli stanovené v roku 2015 ako výsledok spolupráce medzi 190 krajinami a 1 500 spoločnosťami na pomenovanie a riešenie globálnych príležitostí a výziev. Spoločným prvkom týchto cieľov je zlepšenie zdravia a vzdelávania, zníženie nerovnosti, povzbudenie ekonomického rastu a riešenie klimatickej zmeny v 17 jasne definovaných oblastiach.

Podnikaním za lepší svet

Pri zostavovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja vyplynulo, že kľúčovým činiteľom je podnikanie, k čomu vtedajší generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon povedal: „Podnikanie je zásadným partnerom […], nuž preto žiadame spoločnosti na celom svete, aby posúdili svoj vplyv, stanovili si ambiciózne ciele a transparentne prezentovali výsledky.“

Marcel Divín, Branch Office Manager spoločnosti Epson Europe CZ&SK, dodáva: „Spoločnosť Epson odpovedala na výzvu OSN ohľadom kvalitnejšieho podnikania.  Použila svoje efektívne, kompaktné a precízne technológie, aby prispela k vytvoreniu mierumilovného a prosperujúceho sveta. Vďaka spolupráci s organizáciou Bureau Veritas sú naše krátko-, stredno- a dlhodobé plány úplne v súlade s touto víziou. Ciele udržateľného rozvoja OSN teraz slúžia spoločnosti Epson Europe ako kompas, ktorý ukazuje cestu k spravodlivej, zodpovednej a udržateľnej budúcnosti.“

Náročné globálne štandardy

Spoločnosť Epson Europe spolupracovala na certifikácii svojho postupu na naplnenie cieľov udržateľného rozvoja s organizáciou Bureau Veritas.

Bureau Veritas ako popredná organizácia zaoberajúca sa externým auditom a certifikáciami testuje ako spoločnosti a ďalšie organizácie spĺňajú náročné globálne štandardy. Dohliadala tiež na snahy spoločnosti Epson o zavedenie prísnych systémov a procesov. Tie starostlivo a komplexne hodnotia, či je činnosť spoločnosti v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN.

Pedro González, technický riaditeľ pre vydávanie certifikácií organizácie Bureau Veritas, hovorí: „Spoločnosť Epson Europe chápe, že dodržiavanie cieľov udržateľného rozvoja OSN je príliš dôležité, aby bolo ponechané na náhodu. Zaväzuje sa k začleneniu cieľov do samotného srdca obchodných stratégií. Používame a auditujeme prísny štandard, pričom spoločnosť Epson zaviedla potrebné zmeny, aby sa stala prvou technologickou spoločnosťou, ktorá získala medzinárodnú certifikáciu potvrdzujúcu zlúčenie systému riadenia CSR s cieľmi udržateľného rozvoja. Certifikácia sa týka všetkých operácií súvisiacich s predajom, marketingom, distribúciou a dodatočným predajom produktov a služieb Epson. Práca spoločnosti Epson v tejto oblasti je potvrdením nášho spoločného záväzku meniť svet k lepšiemu.“

Transparentnosť, zodpovednosť a príslušné kroky

Na dosiahnutie úrovne spĺňajúcej certifikáciu Bureau Veritas musela spoločnosť Epson zaviesť nové systémy a procesy. Tie zahŕňajú vytvorenie novej zásady zohľadňujúcej udržateľné ciele rozvoja OSN. Tento princíp zlučuje overené podnikateľské postupy s akciami jednotlivých zamestnancov, aby bola zabezpečená:

  • podpora neustáleho zlepšovania smerom k udržateľnosti,
  • riadenie rizík súvisiacich s udržateľnosťou,
  • demonštrovanie týchto záväzkov a akcií externým zainteresovaným osobám s cieľom zväčšiť podporu zásad cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Táto zásada je súčasťou systému riadenia cieľov udržateľnosti rozvoja (SMS) OSN spoločnosti Epson, čo je širšia vládna platforma, ktorá zabezpečuje ich zavedenie na úrovni spoločnosti. Tá:

  • združuje účel, misiu a strategický smer,
  • stanovuje celkové ciele spoločnosti,
  • udáva smer miestnym cieľom a akciám,
  • dokumentuje prebiehajúcu snahu o plnenie požiadaviek systému riadenia CSR, ktoré sú v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN.

Spoločnosť Epson Europe je teraz viazaná aktuálnou certifikáciou Bureau Veritas s pravidelnými každoročnými auditmi.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť v spoločnosti Epson Europe, hovorí: „Certifikácia systému riadenia v súlade s cieľmi udržateľnosti vývoja prináša nové úrovne transparentnosti a zodpovednosti. Pomáha nám lepšie pochopiť náš vplyv v rozsahu jasne definovaných ukazovateľov, ako je vzdelanie, ekonomický rast, slušná práca, zodpovedná spotreba a výroba alebo boj proti klimatickej zmene. Okrem toho sme si vedomí, že spoločnosť Epson Europe neexistuje vo vákuu – a dúfame, že naša práca sa stane majákom pre ostatné technologické spoločnosti, s ktorými kráčame v ústrety spravodlivejšiemu, zodpovednejšiemu a udržateľnejšiemu svetu.“ Bertrand Martin, výkonný riaditeľ spoločnosti Bureau Veritas v Španielsku a Portugalsku, dodal: „Úloha firiem je pre dosiahnutie udržateľného rozvoja zásadná. Ako nezávislá tretia strana im ho pomáhame integrovať do stratégií a overujeme jeho dodržiavanie. Epson Europe je príkladom takého správania a záväzku, ktorý požaduje spoločnosť.“

Značky: