Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

LAVNÍ ÚDAJE ZA 4. ČTVRTLETÍ

 • Vykázané tržby poklesly o 12 %. Tržby, upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů, meziročně poklesly o 7 %, částečně z důvodu nižších tržeb v segmentu LTE v pevninské Číně, a to dle očekávání.
 • Jak již bylo oznámeno, v tomto čtvrtletí došlo ke snížení hodnoty majetku, s konečným dopadem na výsledek ve výši –14,5 miliardy švédských korun. Zajištění a změny zákaznických projektů mimoto dosáhly výše –3,2 miliardy švédských korun a výdaje na restrukturalizaci pak –2,4 (–4,6) miliardy švédských korun.
 • Hrubá marže činila 21,0 % (26,1 %). Upravená1) hrubá marže vzrostla na 29,9 % (29,4 %) díky zvýšení hrubé marže v segmentu Sítě, s částečným dopadem nižší hrubé marže v segmentu Digitální služby.
 • Hrubá marže v segmentu Sítě byla mezičtvrtletně stabilní v důsledku vyššího podílu tržeb z prodeje softwaru a zvýšení marží u prodeje hardwaru. Díky uzavření několika nových smluv pokračoval úspěch portfolia 5G–ready.
 • Příjmy z provozní činnosti činily –19,8 (–0,3) miliardy švédských korun. Upravené1) příjmy z provozní činnosti poklesly na 0,4 (4,4) miliardy švédských korun, a to z důvodu nižších tržeb a vyšších provozních nákladů. Vyšší amortizace v porovnání s kapitalizací výdajů na vývoj a vyšší míra zjištěných nákladů v porovnání s odloženými náklady na hardware měly negativní dopad ve výši –1,4 (0,8) miliardy švédských korun.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl 11,2 (19,4) miliardy švédských korun. Volný tok hotovosti2) činil 10,1 (14,3) miliardy švédských korun.

HLAVNÍ ÚDAJE ZA CELÝ ROK 2017

 • Vykázané tržby se snížily o 10 %, přičemž pokles nastal ve všech segmentech. Tržby, upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů, klesly o 10 %.
 • Příjmy z licencí v oblasti práv duševního vlastnictví činily 7,9 (10,0) miliardy švédských korun. Výchozí hodnota aktuálního portfolia licenčních smluv v oblasti práv duševního vlastnictví je přibližně 7 miliard švédských korun ročně.
 • Příjmy z provozní činnosti klesly na –38,1 (–6,3) miliardy švédských korun, a to především z důvodu snížení hodnoty majetku a dále zajištění a změn zákaznických projektů.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl 9.6 (14.0) miliardy švédských korun. Volný tok hotovosti2) činil 5.1 (0.3) miliardy švédských korun. Čistá hotovost ke konci roku činila 34.7 (31.2) miliardy švédských korun.
 • Představenstvo navrhne valné hromadě dividendu za rok 2017 ve výši 1,00 (1,00) švédské koruny na akcii.

TABULKA KLÍČOVÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ

VYKÁZANÉ VÝSLEDKY
v miliardách švédských korun
4. čtvrtletí
2017
4. čtvrtletí
2016
Meziroční změna3. čtvrtletí
2017
Mezičtvrtletní změnaCelý rok 2017Celý rok 2016
Čisté tržby57,265,2–12 %47,820 %201,3222,6
Růst tržeb upravených pro srovnatelné jednotky a zohledňujících změny směnných kurzů–7 %17 %–10 %–10 %
Hrubá marže21,0,%26,1 %25,4 %22,1 %29,8 %
Příjmy z provozní činnosti–19,8–0,3–4,8–38,16,3
Provozní marže–34,5,%–0,4 %–10,0 %–18,9 %2,8 %
Čisté příjmy–18,9–1,6–4,3–35,11,9
Zředěný zisk na akcii (EPS) ve švédských korunách–5,68–0,48–1,34–10,610,52
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách3)–1,190,62–0,55116 %–3,992,66
Tok hotovosti z provozní činnosti11,219,4–43 %0,09,614,0
Čistá hotovost ke konci období34,731,211 %24,144 %34,731,2

 

UPRAVENÉ VÝSLEDKY
v miliardách švédských korun
4. čtvrtletí 2017 – upraveno4. čtvrtletí 2016 –

bez výdajů na restrukturalizaci

Meziroční změna3. čtvrtletí 2017 – upravenoMezičtvrtletní změna
Čisté tržby upravené o některé položky ovlivňující srovnatelnost v roce 201757,365,2–12 %47,720 %
Hrubá marže bez výdajů na restrukturalizaci a upravená o některé položky ovlivňující srovnatelnost v roce 201729,9 %29,4 %30,0 %
Příjmy z provozní činnosti bez výdajů na restrukturalizaci a upravené o některé položky ovlivňující srovnatelnost v roce 20170,44,4–91 %
Provozní marže bez výdajů na restrukturalizaci a upravená o některé položky ovlivňující srovnatelnost v roce 20170,7 %6,7 %–0,1 %

 1) Upraveno: hodnoty jsou upraveny tak, aby zohledňovaly výdaje na restrukturalizaci a jiné vybrané položky, které mají vliv na porovnatelnost údajů v roce 2017.

2) Volný tok hotovosti: tok hotovosti z provozní činnosti, po odečtení čistých kapitálových výdajů a jiných investic, viz APM v závěru zprávy.

3) Zředěný zisk na akci (EPS), bez amortizace a snížení hodnoty získaného nehmotného majetku a bez výdajů na restrukturalizaci.

Finanční výsledky neodpovídající metodice Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) odpovídají nejvíce srovnatelným řádkovým položkám v účetní závěrce v závěru zprávy.

Komentář Börje Ekholma, prezidenta a generálního ředitele Ericssonu (NASDAQ: ERIC)

V průběhu náročného roku 2017 jsme vytvořili a začali realizovat cílenou strategii, posilovat výzkum a vývoj a současně zavádět rozsáhlá opatření ke snížení nákladů a obchodního rizika. Položili jsme tak základy pro dosažení našich finančních cílů. Čtvrté čtvrtletí odpovídalo našim celkovým očekáváním, a to s postupným zlepšováním výsledků v segmentu Sítě a pokračujícími výraznými ztrátami v segmentu Digitální služby. Výsledek ovšem zdaleka nedosahuje naší dlouhodobé ambice.

Tržby, upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů, v daném čtvrtletí meziročně poklesly o 7 %. V roce 2018 má dle očekávání trh se zařízeními pro radiové přístupové sítě (RAN) oproti předpokládanému poklesu o 8 % v roce 2017 zaznamenat pokles o 2 %. Čínský trh má dle očekávání pokračovat v poklesu v důsledku snížení investic do LTE, naopak v Severní Americe lze pozorovat pozitivní vývoj.

V daném čtvrtletí jsme dále snížili obchodní rizika, což vedlo k tvorbě zajištění a změn týkajících se zákaznických projektů zákazníků ve výši –3,2 miliardy švédských korun. V důsledku naší cílené obchodní strategie, jak již bylo oznámeno, jsme provedli snížení hodnoty majetku, s dopadem na výsledek v daném čtvrtletí ve výši –14,5 miliardy švédských korun, a to bez vlivu na tok hotovosti. Po dokončení této revize již nevidíme potřebu dalších změn ani snižování hodnoty majetku.

Hrubá marže, upravená o jednorázové položky a výdaje na restrukturalizaci, dosáhla 30 %, přičemž příjmy z provozní činnosti byly v daném čtvrtletí mírně pozitivní. Vyloučíme-li rovněž negativní dopad nižší čisté kapitalizace nákladů, dosáhly příjmy z provozní činnosti výše 1,8 miliardy švédských korun.

Pokračovali jsme ve zvyšování efektivity, a v daném čtvrtletí tak došlo k celkovému snížení objemu pracovní síly o 10 000 zaměstnanců a externích pracovníků. Roční „run rate“ efekt úspor nákladů činí k dnešnímu dni přibližně 6 miliard švédských korun ve srovnání s cílem ve výši 10 miliard švédských korun v polovině roku 2018. Dopad na výsledky v daném čtvrtletí je omezen, ale již v první polovině roku 2018 bude stále více viditelný.

V průběhu roku jsme se více zaměřili na volný tok hotovosti. Po pozitivním inkasu a snížení zásob dosáhl volný tok hotovosti ve 4. čtvrtletí hodnoty 10,1 miliardy švédských korun. Rovnoměrnější rozdělení volného toku hotovosti v průběhu roku a celoroční hodnoty 5,1 miliardy švédských korun znamená ve srovnání s rokem 2016 výrazné zlepšení. Vůbec poprvé za pět let převýšila celoroční hodnota volného toku hotovosti objem vyplácených dividend. Zvýšením objemu nově vypůjčených prostředků na základě příznivých podmínek a prodloužením průměrné splatnosti jsme dále zlepšili naši odolnost i finanční flexibilitu.

Segment Sítě vykázal stabilní výsledky, přičemž klíčovými faktory jsou zde růst systému Ericsson Radio System (ERS), který v daném čtvrtletí představuje 71 % dodávek rádiových jednotek, a zvýšení efektivity v poskytování služeb. Upravená hrubá marže v segmentu Sítě meziročně vzrostla na 36 % (32 %) a mimoto dále pokračuje úspěch našeho portfolia 5G. V daném čtvrtletí jsme realizovali dodávky v souvislosti s nárůstem tržního podílu v pevninské Číně a dále jsme uzavřeli několik přelomových smluv, například se společnostmi Verizon a Deutsche Telekom. I nadále zvyšujeme úsilí v oblasti výzkumu a vývoje s cílem zajistit špičkové budoucí portfolio a výrazně zvýšit hrubou marži.

Segment Digitální služby čelil dalšímu náročnému čtvrtletí s výraznými ztrátami, zejména v důsledku vyšších nákladů v probíhajících rozsáhlých transformačních projektech. Jak již bylo sděleno, náš plán zlepšení je založen na stabilitě, ziskovosti a růstu, a to v tomto pořadí důležitosti. Původně byla pozornost věnována stabilizaci produktových plánů a náročných zákaznických kontraktů. Identifikovali jsme 45 kritických či nestrategických zákaznických kontraktů a v roce 2018 plánujeme realizovat nebo ukončit zhruba polovinu těchto smluv. Ve druhé polovině roku 2018 mají mít kroky ke zvýšení ziskovosti v segmentu Digitální služby dle očekávání pozitivní dopad na hrubou marži.

Opětovně se zaměřujeme na segment Řízených služeb s cílem zvýšit ziskovosti, přičemž 23 ze 42 uzavřených smluv s nedostatečnými výsledky bylo splněno, což vedlo k anualizovanému zvýšení zisku o 0,5 miliardy švédských korun. V důsledku těchto snah došlo k mírnému mezičtvrtletnímu zlepšení podkladové hrubé marže. Jednorázové vlivy a sezónnost u provozních nákladů pak měly negativní dopad na příjmy z provozní činnosti.

V našem portfoliu Mediálních řešení, vykazovaném v segmentu Ostatní, jsme realizovali program na zvýšení zisku a zároveň i nadále investujeme do produktové nabídky. Tyto kroky v průběhu roku výrazně zlepšily naše provozní výsledky, a tím rovněž naši strategickou flexibilitu v souvislosti s dokončením strategické revize podniku. Vyhodnotili jsme různé možnosti, například partnerství, divestice a pokračování interního vývoje, s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře.

Rozhodli jsme se uzavřít partnerství se společností One Equity Partners (OEP) a dále tak rozvíjet činnost v oblasti Mediálních řešení na základě 49% vlastnického podílu. Díky tomu budeme schopni využít růst této oblasti a zároveň se aktivně podílet na očekávané konsolidaci daného odvětví.

Rozhodli jsme se ponechat si subjekt Red Bee Media (dříve Broadcast and Media Services), neboť obdržené nabídky neodpovídaly hodnotě podniku. Tento podnik budeme rozvíjet na základě provozních zlepšení jako samostatný subjekt v rámci společnosti Ericsson.

Představenstvo navrhne valné hromadě dividendu za rok 2017 ve výši 1,00 (1,00) švédské koruny na akcii. Představenstvo dále vyjadřuje důvěru v pokračující činnosti zaměřené na zvýšení ziskovosti a v průběhu času, v souvislosti se zlepšením finančních výsledků, je jeho cílem dividendu dále zvyšovat.

V roce 2017 jsme se soustředili na změnu celkové strategie a na zlepšení struktury a výsledků společnosti. Rok 2017 byl také rokem přechodu technologie 5G z fáze vize do fáze reálných obchodních příležitostí, přičemž současně jsme těžili z pozitivního vývoje v portfoliu 4G. Plně stojíme za našimi plány a cíli a očekáváme, že v roce 2018 budeme svědky hmatatelných výsledků provedených změn.

Značky: