Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 • Ďalšou ambíciou je dosiahnuť nulovú uhlíkovú bilanciu v roku 2025.
 • Absolútne emisie sa plánujú znížiť o 40 %.
 • Spoločnosť zavedie nové dlhodobo udržateľné riešenia, ktoré klientom EY pomôžu vďaka udržateľnosti vytvárať hodnoty.

 Spoločnosť EY predstavila svoju ambíciu stať sa v roku 2021 uhlíkovo negatívnou. Túto ambíciu chce dosiahnuť výrazným znížením svojich absolútnych emisií a odstránením a kompenzáciou väčšieho množstva uhlíka, než sama emituje. V uverejnenom vyhlásení o udržateľnosti EY uviedla sedem kľúčových princípov svojich plánov, ktorých cieľom je nielen stať sa uhlíkovo negatívnou, ale aj znížiť svoje celkové emisie o 40 % – čo je v súlade s vedecky stanoveným cieľom tzv. science-based target (SBT)  – a v roku 2025 dosiahnuť nulovú uhlíkovú bilanciu.

Záväzok spoločnosti EY k udržateľnosti je neoddeliteľnou súčasťou jej stratégie NextWave, ktorej ambíciou je vytvárať dlhodobé hodnoty pre všetky zainteresované strany. Stratégia NextWave bola oficiálne spustená vo finančnom roku 2020 a podporuje cieľ EY budovať lepšie fungujúci svet. Nová ambícia sa opiera o úspešné dosiahnutie uhlíkovej neutrality našou spoločnosťou v decembri 2020 a zároveň ešte viac zdôrazňuje záväzok EY voči životnému prostrediu a podpore dlhodobého, udržateľného rastu. Kľúčové princípy tejto ambície sú:

 • do konca finančného roka 2025 znížiť emisie zo služobných ciest o 35 % v porovnaní s východiskovým stavom vo finančnom roku 2019,
 • do konca finančného roka 2025 znížiť celkovú spotrebu elektriny v kanceláriách a obstarávať zvyšné potreby EY prostredníctvom 100 % obnoviteľnej energie, čo následne povedie k získaniu členstva v globálnej iniciatíve RE100, t. j. skupine vplyvných organizácií, ktoré sa zaviazali využívať obnoviteľné zdroje energie,
 • štrukturovať zmluvy o dodávkach elektriny pomocou virtuálnych zmlúv o nákupe elektriny (PPA) s cieľom zaviesť do národných sietí viac elektriny, ako EY spotrebuje,
 • poskytovať tímom EY nástroje, ktoré im umožnia vypočítať a následne aj znižovať množstvo emitovaného uhlíka pri výkone práce pre klientov EY,
 • implementovať prírodné riešenia a technológie znižujúce emisie, vďaka ktorým sa spoločnosti EY podarí každý rok odstrániť či kompenzovať väčšie množstvo uhlíka, než sú jej emisie,
 • investovať do služieb a riešení, ktoré klientom EY pomôžu ziskovo dekarbonizovať ich podnikanie a prichádzať s riešeniami reagujúcimi na ďalšie výzvy a príležitosti v oblasti udržateľnosti,
 • požadovať, aby 75 % najvýznamnejších dodávateľov EY z hľadiska ich výdavkov malo najneskôr vo finančnom roku 2025 stanovené ciele SBT.

V EY sme presvedčení, že boj proti klimatickým zmenám je kľúčový pri budovaní lepšie fungujúceho sveta. Hoci je táto výzva pre každú spoločnosť jedinečná a iná, nás inšpirujú tí, ktorí si napriek ťažkostiam kladú ambiciózne ciele. Vďaka našim zamestnancom, ktorí so zanietením riešia veľké výzvy a ktorých je na celom svete až neuveriteľných 300 000, EY nielen pretransformujeme na budúceho lídra v oblasti udržateľnosti, ale dopomôžeme k tomu aj svojim klientom,“ hovorí Carmine Di Sibio, predseda správnej rady a generálny riaditeľ EY.

Slovenská pobočka aktívne znižuje emisie, či podporuje komunity

Zmena podnebia je jedným zo zásadných problémov našej doby. Veda hovorí jasne: čelíme významným a nezvratným zmenám klímy spôsobenej ľudskou činnosťou. Ak máme v súlade s Parížskou dohodou zamedziť zvýšeniu globálnej teploty o 1,5°C nad úrovňou pred industrializáciou, musia krajiny, ale aj súkromné spoločnosti urobiť nevyhnutné kroky. „Je to jediný spôsob, ako môžeme zabrániť katastrofe a chrániť planétu pre ďalšie generácie. Preto sa aj slovenská pobočka EY aktívne zapája do aktivít, ktoré prispievajú k zníženiu našej uhlíkovej stopy. Zavádzame rôzne opatrenia na ochranu životného prostredia, či podporu komunít v našom okolí,“ hovorí Marián Bíž, vedúci partner EY na Slovensku a líder oddelenia daňového a právneho poradenstva.

Slovenská pobočka EY je zapojená už do 35 rôznych aktivít, ktoré pomáhajú zabezpečiť udržateľnosť spoločnosti:

 • Vďaka podpore zamestnancov EY, ktorí namiesto auta využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu alebo bicykel, sa znižuje množstvo vyprodukovaného CO2 o 40 ton za rok.
 • Efektívnejšie interné pracovné stretnutia a eventy pomohli znížiť počet služobných letov o 70 %, čo znamená zníženie CO2 o 29 ton a navyše zníženie cestovných nákladov o 43 %. Na služobné cesty spoločnosť preferuje využívanie železničnej dopravy.
 • EY podporila výsadbu 80 stromov v Roháčoch a Košiciach, podporuje tiež aktivitu „10 000 stromov”, ktorá prebieha v hlavnom meste.
 • EY nepoužíva jednorazové alebo plastové príbory a poháre, čím znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu o 72 %.
 • Nahradením klasických vypínačov senzormi ušetrí EY vo svojich priestoroch takmer 100-tisíc kilowattov elektrickej energie ročne.
 • Znížením používania papierových dokumentov klesla spotreba kancelárskeho papiera o viac ako 3 tony za rok.

Slovenskí experti EY poskytujú bezplatné právne a ekonomické poradenstvo mimovládnym organizáciám. Súťažou EY Podnikateľ roka dlhodobo podporuje podnikateľské prostredie a zviditeľňuje podnikateľské príbehy. Pri súťaži EY Cyber Security Trophy podporuje spoločnosť špičkové spoločnosti a talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku. Zamestnanci vo svojich aktivitách nezabúdajú ani na ľudí bez domova, alebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nové udržateľné riešenia, ktoré umožnia klientom EY dosiahnuť svoje ciele

Popri práci, ktorej cieľom je z EY vybudovať udržateľnejšiu spoločnosť, vyvíjajú tímy EY aj nový súbor globálnych riešení v oblasti udržateľnosti pre klientov. Okrem toho, že im tieto riešenia majú pomôcť na ich vlastnej ceste k udržateľnosti, zameriavajú sa aj na udržateľnosť poháňanú hodnotami, čo znamená, že umožnia klientom chopiť sa podnikateľských príležitostí, ktoré prináša udržateľnosť a dekarbonizácia, a popritom aj chrániť a tvoriť hodnoty. Tento prístup uplatňujú tímy spoločnosti EY pri napĺňaní jej cieľov v oblasti udržateľnosti a ambície dosiahnuť negatívnu uhlíkovú bilanciu.

EY si stanovila túto ambíciu, pretože je čoraz jasnejšie, že potrebujeme spoločnými silami urobiť oveľa viac, aby sme pomohli odvrátiť katastrofu v dôsledku klimatických zmien. Zamestnanci EY sú hrdí na to, že sa nám našu ambíciu stať sa uhlíkovou neutrálnou spoločnosťou v roku 2020 podarilo splniť. Inšpirovaní zvnútra a ďalšími, ktorí podnikajú veľké kroky, sme však nepoľavili a stanovili si ďalšie výzvy – ísť ešte ďalej a napredovať rýchlejšie. Hlboko sa zaujímame o vedu a jej vplyv na našu planétu. Sme presvedčení, že naša ambícia stať sa v roku 2021 uhlíkovo negatívnou spoločnosťou a v roku 2025 dosiahnuť nulovú uhlíkovú bilanciu popri znižovaní našich emisií v súlade s cieľom SBT je správna. Uvedomujeme si, že tieto výzvy sa v niektorých odvetviach líšia a môžu byť pre ne náročnejšie. Preto investujeme do nových riešení a služieb, ktoré pomôžu aj klientom EY stať sa udržateľnejšími a umožnia im chrániť a zároveň tvoriť z toho plynúce hodnoty,“ hovorí Steve Varley, globálny podpredseda EY pre udržateľnosť.

EY naďalej investuje do technológií a transformuje svoje podnikanie, ktorého tempo pandémia COVID-19 urýchlila. Očakáva sa, že EY svoje ambície v oblasti udržateľnosti dosiahne práve vďaka mnohým zmenám zavádzaným v dôsledku pandémie, ktoré majú za cieľ pomôcť tímom EY naučiť sa a implementovať nové spôsoby práce. EY plánuje tieto nové spôsoby práce ďalej inovovať a tie najlepšie využiť a zaviesť do praxe. Počas pandémie tímy EY napríklad spolupracovali s klientmi aj organizáciami EY, aby pomohli implementovať zmeny na pracovisku. Tie zahŕňali flexibilný pracovný čas a zvýšenie využívania technológií umožňujúcich vykonávať prácu na diaľku, čo prispeje k redukcii služobných ciest. Aby EY dosiahla tento cieľ a našla inovatívne riešenia, úzko spolupracuje aj s klientmi z leteckého odvetvia a zo sektora ubytovacích a stravovacích služieb.

Dnešné vyhlásenie EY prichádza po mnohých ďalších aktivitách, ktoré spoločnosť podnikla, aby znížila svoj vplyv na životné prostredie a stimulovala udržateľný rast. Medzi tieto aktivity patria nedávne iniciatívy realizované v spolupráci so subjektmi, ako sú HRH The Prince of Wales’s Sustainable Markets Initiative či skupina The S30 združujúca 30 popredných svetových C-suite lídrov v oblasti udržateľnosti, ktorí sa zameriavajú na urýchlenie opatrení podnikov v oblasti udržateľnosti. Významný bol aj vstup do charty s názvom Terra Carta, ktorej cieľom je, aby sa udržateľnosť stala prioritou pre súkromný sektor. Organizácia EY zohráva vedúcu úlohu aj v Medzinárodnej obchodnej rade Svetového ekonomického fóra, ktorá pre investorov a ďalšie zainteresované strany vyvinula základný súbor spoločných nástrojov umožňujúcich meranie a vykazovanie nefinančných faktorov.

Značky: