Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zaznamenala výrazný nárast objemu úverov. K výsledku prispela najmä nová ponuka hypoték.

„V prvom polroku 2016 Skupina VÚB dokázala promptne zareagovať na meniacu sa situáciu na trhu a priniesla ponuku hypotekárnych úverov, ktorá úspešne oslovila existujúcich aj nových klientov. Jej výsledkom je viac ako 18%-ný medziročný nárast objemu hypoték,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB. Rast pritom zaznamenalo aj celé úverové portfólio. Objem úverov sa v porovnaní s minulým rokom opäť zvýšil o 12,9 % a celkovo dosiahol 9,7 mld. eur.

VÚB dosiahla prevádzkové výnosy vo výške 289,7 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,2 %, a to vďaka mimoriadnemu príjmu v súvislosti s transakciou VISA. Tento mimoriadny príjem a výnimočné obchodné výsledky vykompenzovali negatívny vývoj čistých úrokových výnosov a čistých výnosov z poplatkov v prostredí nízkych úrokových sadzieb a legislatívnych zmien. Celkové prevádzkové náklady vzrástli o 4,7 % na 137,1 mil. eur, čo spôsobili najmä odvody spojené s reguláciou.

Skupina VÚB tak vytvorila prevádzkový zisk vo výške 152,6 mil. eur (+5,7 %) a čistý zisk 88,2 mil. eur (+6,1 %).

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. V júni 2016 Skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 15,21 %, čím splnila minimálnu úroveň primeranosti stanovenú Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. eurJún 2016Jún 2015Zmena
Prevádzkové výnosy289,7275,45,2%
Prevádzkové náklady(137,1) (131,0)4,7%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek152,6144,45,7%
Zisk pred zdanením114,8108,36,0%
Čistý zisk za 6 mesiacov88,283,16,1%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách6,806,406,3%
Pomer nákladov a výnosov (bez bank. odvodu)43,68%44,02%-34 bb
    

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. eurJún 2016Jún 2015Zmena
Úvery klientom9 7018 59612,9%
Vklady a úvery od klientov9 3578 19514,2%
Celkové aktíva13 33612 02110,9%

K 30.6.2016 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%) a VÚB Asset Management (podiel 40,55%)

Značky: