Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia (EK) zverejnila výročnú správu Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI za rok 2019, v ktorej hodnotí stav digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov únie. Slovensko sa opäť prepadlo o jednu priečku na 22. miesto, čo nasvedčuje tomu, že aj napriek nášmu postupnému zlepšovaniu úrovne digitalizácie sme oproti ostatným členským štátom pomalší a náš odstup od priemeru EÚ sa zväčšuje.

„V programovom vyhlásení vlády sme predstavili náš ambiciózny plán reformy informatizácie. Vnímam túto oblasť ako prioritnú domácu úlohu, ktorej splnenie si občania už roky zaslúžia. Nechceme, aby sa Slovensko v hodnotení Európskej komisie o digitálnej konkurencieschopnosti ešte viac prepadávalo. Aj preto chceme vytvoriť stratégiu a akčný plán na najbližšie štyri roky, aby sa postavenie našej krajiny v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európskej komisie výrazne zlepšilo. Aj súčasná krízová situácia poukázala na potrebu bezpečného a kvalitného zastrešenia digitálnej konektivity,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová.

Index digitálnej ekonomiky vyhodnocuje celkovo 39 kľúčových indikátorov v piatich dimenziách, ako sú prístup k internetovému pripojeniu, ľudský kapitál, využívanie internetových služieb, digitalizácia podnikov a digitálne verejné služby.

Pozitívny vývoj pre Slovensko nastal iba v internetovej pripojiteľnosti, kde sme sa zlepšili o tri priečky, spolu so zmenšením rozdielu v porovnaní s priemerom EÚ. Dôvodom je postupné budovanie infraštruktúry rýchleho a vysoko-kapacitného pokrytia, ako aj sústredenie sa na pokrytie tzv. bielych miest v spolupráci s telekomunikačnými operátormi.

Najzásadnejší pokles Slovenska nastal v dimenzii využívania internetových služieb, kde sme sa prepadli o tri miesta v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ. Zatiaľ čo stabilne klesá počet ľudí, ktorí nikdy nepracovali s internetom, je zrejmé, že nedostatok digitálnej gramotnosti v kombinácií s prekážkami v prístupe k internetovému pripojeniu a technológiám bránia našim občanom plne realizovať potenciál, ktorý internet prináša pre zlepšenie kvality ich života.

Najhoršie umiestnenie zaznamenala naša krajina v dimenzii digitálnych verejných služieb. Spoločnosť DESI identifikovala naše nedostatky najmä v oblasti neochoty občanov využívať elektronické služby štátu, v nedostatočnej práci úradov s údajmi občanov, ktorými už disponuje štát, na pozadí poskytovaných elektronických služieb, ako aj v miere otvorenosti vládnych datasetov.

Ako prizvukuje vicepremiérka, vládna koalícia si aj vo svojom programovom vyhlásení vlády dala záväzok zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodnom hodnotení DESI. „Do konca roka predstavíme opatrenia viazané na zlepšenie konkrétnych indikátorov DESI vo forme ucelenej stratégie a akčného plánu. Toto úsilie si však nevyhnutne vyžaduje úzku spoluprácu s mnohými rezortami a inými orgánmi štátnej správy, ako aj aktérmi mimo verejný sektor. Preto by som aj touto cestou rada vyzvala na konštruktívny dialóg a aktívnu účasť v tomto procese. Zlepšenie hodnotenia Slovenska v medzinárodných indikátoroch nie je iba o číslach. Jadrom nášho úsilia je predovšetkým vylepšiť životné podmienky našich občanov a slovenských podnikov, aby mohli plne využiť celý potenciál, ktorý nám digitálna transformácia, aj v kontexte obnovy po pandémii COVID-19, ponúka,“ uzavrela V. Remišová.

Značky: