Hlavné novinky:

  • Zjednodušená globálna1 štruktúra programu po novom stavia na dvoch základných líniách, čo uľahčuje orientáciu
  • Program odmeňuje partnerov za služby, spoluprácu a rozvoj schopností s pridanou hodnotou
  • Program prispieva k urýchleniu digitálnej transformácie pomocou poznatkov založených na analýze dát a nástrojov pre vzájomnú spoluprácu 

Spoločnosť HP Inc. predstavila svoj program HP Amplify. Ide o prvý globálny1 partnerský program svojho druhu optimalizovaný tak, aby partnerom umožnil dynamicky rásť a poskytoval koncovým zákazníkom konzistentnú skúsenosť. Program HP Amplify je postavený na jednotnej integrovanej štruktúre a partneri vďaka nemu získavajú informácie, zručnosti aj nástroje potrebné na spoluprácu. Tá napomáha rastu v prostredí prebiehajúcej digitálnej transformácie, v ktorom prechádza zmenami aj nákupné správanie zákazníkov. Pre komerčných partnerov nadobudne tento nový program účinnosť 1. novembra 2020, pričom retailoví partneri doň budú presunutí v druhej polovici roka 2021.

Konsolidáciou najlepších produktov, nástrojov a školiacich kurzov HP určených pre partnerov do jediného intuitívneho programu HP Amplify sme eliminovali zbytočnú zložitosť, naši partneri teda môžu ľahšie využiť mnohé výhody, ktoré program ponúka, a získať si väčšiu priazeň zákazníkov. Program HP Amplify teraz pozostáva iba z dvoch hlavných línií – Synergy a Power, ktoré jednoznačne stanovujú úroveň jednotlivých odmien, a poskytuje partnerom flexibilitu umožňujúcu investovať do služieb a zručností s pridanou hodnotou. Čím viac partner do týchto schopností investuje, tým vyššie sú jeho odmeny.

„Dnešní zákazníci očakávajú efektívne, automatizované a personalizované služby. Ak chceme uspieť v tomto meniacom sa prostredí, v ktorom sa novou menou stávajú dáta, musíme byť schopní zmeniť svoj vzťah k zákazníkom a pristupovať k nim individuálne, nielen ako k trhovému segmentu,“ uviedla Erika Lindauerová, riaditeľka HP Inc. pre Českú a Slovenskú republiku. „Program HP Amplify našim partnerom nielen uľahčuje podnikať v spolupráci s HP, ale ponúka im aj jasnú cestu, ako svoj podnik pripraviť na úspech v dnešnom aj v budúcom prostredí. K tomu im pomôže schopnosť podchytiť nastupujúce trendy a zohrávať ústrednú úlohu v rozvíjaní celej cesty, ktorou zákazník pri nákupe prechádza.“

Skúsenosti digitálnou rýchlosťou

Zákazníci zásadne zmenili spôsob, akým vyhľadávajú a nakupujú technologické produkty, a zmenou prešiel aj ich prístup k značkám. Vo väčšej miere nakupujú produkty aj služby prostredníctvom digitálnych kanálov, ako sú partnerské portály, portály pre e-commerce či virtuálne trhoviská. Ohromujúcim tempom sa tiež rozvíjajú technológie a pokračuje digitálna transformácia, pričom obchodné modely sa premieňajú z tých jednoduchých, zameraných na transakcie a predaj výrobkov, na modely zameriavajúce sa skôr na zmluvné vzťahy.

Pre celé IT odvetvie a predovšetkým pre predaj prostredníctvom obchodných partnerov to teda znamená, že pokračovanie v zaužívaných predajných postupoch už nie je možné. Zavedením programu HP Amplify prijala spoločnosť HP rozhodné opatrenia, ktorých cieľom je zúročiť prebiehajúce zmeny, pripraviť svojich partnerov na budúci rast a dosiahnuť tak väčšiu spokojnosť zákazníkov.

„Spoločnosť HP a jej partneri majú obrovskú a jedinečnú príležitosť nanovo definovať spôsob nášho podnikania a našu cestu na trh,“ uviedla Luciana Broggi, riaditeľka globálnej divízie Route-to-Market spoločnosti HP. „Podmienkou pre uchopenie týchto príležitostí je však prekonanie nedostatkov systémov, prežitých zvykov a prijatie nových obchodných modelov. Tento významný krok robíme spoločne, pristupujeme k dôležitým zmenám v našom ekosystéme a v našich spoločných schopnostiach a investujeme do nich.“

Výkon, schopnosti a spolupráca2

Koncepcia programu HP Amplify umožňuje realizovať progresívne stratégie uvádzania produktov a služieb na trh, využívajúce kombináciu transakčných, zmluvných a hybridných modelov predaja. Program sa zameriava na tri základné piliere: výkon, schopnosti a spoluprácu.

 Výkon

Spolu s razantnou zmenou tradičného predajného modelu nastala zmena aj pri tradičnom modeli odmeňovania distribučných kanálov. Nový program HP Amplify bude síce naďalej odmeňovať partnerov na základe cieľov a objemu, jeho súčasťou je ale tiež inovatívny systém merania a odmeňovania, ktorý zohľadňuje rôzne typy strategických činností vyvíjaných partnermi v holistickom predajnom procese, od objemu registrácií až po priemernú hodnotu tržieb a mieru udržania existujúcich zákazníkov.

Schopnosti

Okrem výnosov z predaja vychádza program HP Amplify pri stanovovaní výšky odmien tiež z nových schopností vrátane investícií do rozvoja a skvalitňovania digitálnych zručností, schopností poskytovať služby, skúseností s elektronickým obchodom/viackanálovou distribúciou a zabezpečenou dátovou spoluprácou.

Schopnosti budú úzko špecializované a prispôsobené odvetviam, v ktorých zákazníci pôsobia, čo prispeje k individualizovanejším zákazníckym skúsenostiam a prinesie neoceniteľné výsledky. Program HP Amplify odmeňuje partnerov, ktorí vo svete elektronického obchodovania, nákupných ciest a skúseností zákazníka postavených na digitálnych technológiách, investujú do konkurencieschopnosti – a schopnosti víťaziť. Čím viac schopností v oblasti bezpečného zberu dát, uvádzania produktov na trh, služieb a špecializácií partneri majú, tým väčší prístup a viac výhod získajú.

Spolupráca

Spolupráca medzi spoločnosťou HP a jej partnermi znamená pre náš spoločný úspech zásadnú podmienku. Program HP Amplify je navrhnutý tak, aby pretavil analytiku dát do hlbších poznatkov, ktoré sa stanú inšpiráciou pre nové stratégie a budú udávať smer inovačnému úsiliu. Spoločnosť HP bude úzko spolupracovať s partnermi na prehlbovaní ich digitálnych zručností, ako sú automatické cenové ponuky a objednávky, aby zákazníkom zabezpečila konzistentnejšiu skúsenosť naprieč distribučnými kanálmi a vybavila partnerov cennými výstupy z výskumu oblastí, ktoré sú z pohľadu zákazníka najproblematickejšie. Partneri, ktorí budú vyzbrojení týmito doplnkovými a voliteľnými informáciami o zákazníkoch,3 získajú konkurenčnú výhodu a budú schopní sami predvídať správanie zákazníkov, čím u nich dosiahnu pozitívnejšie výsledky. To partnerom umožní poskytovať zákazníkom plynulé služby na základe automaticky aktualizovaných informácií o stave zásob, vratkách produktov a na základe holistického spracovania dát. Tieto skúsenosti sa budú aj naďalej opierať o dlhodobé väzby medzi zákazníkmi, partnermi a spoločnosťou HP.

HP Amplify Impact

Úsilie spoločnosti HP zamerané na dosiahnutie trvalo udržateľného dopadu prostredníctvom technológií, ktoré zlepšujú životy všetkých ľudí po celom svete, tvorí už dlho neoddeliteľnú súčasť obchodnej stratégie a obchodných činností HP. Spoločnosť HP tak môže v spolupráci so svojimi partnermi dosiahnuť zmenu, ak budú obe strany postupovať jednotne a v zmieňovaných oblastiach sa ďalej zamerajú na inovácie a rast.

Z tohto dôvodu zavádza spoločnosť HP ako rozšírenie svojho nového globálneho programu iniciatívu HP Amplify Impact a vyzýva všetkých partnerov, aby sa pripojili k záväzku HP sústrediť sa na nasledujúce oblasti:

  • Planéta: Postupný prechod na obehové, nízkouhlíkové hospodárstvo
  • Ľudia: Pri rešpektovaní ľudských práv umožniť prosperitu ľudí v celom hodnotovom reťazci a rozvíjať rozmanitú a inkluzívnu kultúru
  • Komunita: Otvorenie možností vzdelávania a ekonomickej prosperity pri súčasnom posilňovaní životaschopnosti a odolnosti miestnych komunít

Partnerom, ktorí sa rozhodnú pripojiť k tomuto dorovoľnému záväzku, poskytne spoločnosť HP školenie a podporu, pomôže im identifikovať prípadné prekážky na ceste k naplneniu cieľov, ktoré si partneri chcú stanoviť, a poskytne im poradenstvo pri dosahovaní vytýčených cieľov. Spoločnosť HP poskytne ďalšie podrobnosti neskôr pred spustením programu HP Amplify, ku ktorému dôjde 1. novembra 2020.

Značky: