TOUCHIT: Osobne používam v súvislosti s oblasťou IT vždy slovo používateľ. Teda používateľ zariadenia, používateľ softvéru, bankovej aplikácie a pod. Všimol som si hlavne pri tlačových správach od PR agentúr, že používajú namiesto toho slovo užívateľ. Na mňa to pôsobí ako užívateľ nejakého lieku. Ako to má byť správne?

Sibyla Mislovičová: Váš postup aj pocit je správny. Aj ja odporúčam používať v týchto prípadoch podstatné meno používateľ.

Podstatné mená používateľužívateľ sú odvodené od slovies používaťužívať a súvisia s ich významami, ktoré sú odlišné. Sloveso používať má významy „upotrebiť na istý cieľ“, napr. používať internet, používať vedomosti a pod., a „využiť na svoj prospech“, napr. používať svoje známosti. Sloveso užívať má významy „prijímať do žalúdka (liek)“, napr. užívať antibiotiká, „prežiť vo veľkej miere“, napr. užívať života, sveta, „príjemne zužitkovať, zažiť radosť z niečoho“, napr. cez prázdniny si užívali voľno, a „používať vec, ktorá nie je vlastníctvom, na svoj úžitok“, napr. užívať dom, záhradu, právo na užívanie bytu, odovzdať niečo do užívania a pod. Teda osoba, ktorá nejakú vec používa ako nástroj alebo prostriedok, je používateľ. Výraz užívateľ sa používa najmä ako právnický termín, ktorým sa označuje osoba, ktorá má v užívaní nehnuteľnosť (užívateľ bytu, užívateľ pozemku).

Podobne odporúčam používať aj odvodené prídavné meno používateľský, napríklad príručka určená používateľom, v ktorej sú informácie o používaní niečoho, je používateľská príručka.