Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súvislosti s šírením koronavírusu sa na Slovensku zaviedli viaceré preventívne opatrenia. Základným odporúčaním je obmedzenie osobného kontaktu na minimum a hoci bol zákon o e-Governmente na Slovensku prijatý už v roku  2013, až nedávne preventívne opatrenia vlády postavili doposiaľ opomínané možnosti elektronickej komunikácie do nového svetla. Uzatvoriť zmluvu, či realizovať iné právne úkony sa pritom dá plnohodnotne aj z pohodlia home officu, v ktorúkoľvek hodinu a prakticky zadarmo.

V zmysle občianskeho zákonníka je písomná forma právneho úkonu zachovaná aj v prípade ak je urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie jeho obsahu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.

V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (4Asan/3/2016) možno za písomnosť považovať aj zaslanie e-mailu, SMS alebo faxu, pričom základnou podmienkou je, aby došlo k zachyteniu textu právneho úkonu na hmotnom podklade, z ktorého je možné identifikovať obsah právneho úkonu a osobu, ktorá tento právny úkon urobila (v danom prípade šlo o uloženie sms správy do pamäti telefónu).

Najvyšší súd Slovenskej republiky (2Sžo/505/2009) extenzívne rozšíril výklad pojmu elektronický podpis aj „obyčajný elektronický podpis“ teda aj na také jeho formy, ktoré zákon nedefinuje, ako napr. jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver e-mailovej komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej e-mailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať odosielateľa. Predmetné druhy elektronických podpisov je nevyhnutné považovať za elektronický podpis v zmysle významu tohto pojmu.

Občiansky zákonník tak pripúšťa možnosť realizovať právny úkon elektronickými prostriedkami, čím zrovnoprávňuje písomnosti urobené na papierovom nosiči a písomnosti urobené elektronicky na  technickom nosiči. Ak sa strany čo i len konkludentne dohodnú na používaní elektronických prostriedkov pre vzájomnú komunikáciu, tak medzi posudzovaním písomností (dátových správ) a písomností na papierovom nosiči nie je rozdiel. 

Ak však nechcete, aby sa otázkou platnosti Vami realizovaného elektronického právneho úkonu musel zaoberať v súdnom konaní až najvyšší súd, máte možnosť opatriť svoj elektronický dokument tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom („KEP“ – podľa predchádzajúceho znenia zákona sa KEP označoval ako zaručený elektronický podpis). V takom prípade je písomná forma právneho úkonu  zachovaná vždy, čo explicitne vyplýva priamo z občianskeho zákonníka.

Veľkou výhodou KEP je aj skutočnosť, že na ním podpísané elektronické dokumenty sa už nevyžaduje dodatočné osvedčenie pravosti podpisu. Všetky dokumenty tak podpisujete „so silou“ notársky overeného podpisu.

KEP upravuje zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Na Slovensku pôsobí viacero komerčných poskytovateľov KEP. Jednoznačne najpoužívanejší je však KEP nachádzajúci sa v elektronickom občianskom preukaze.

KEP sa vyhotovuje za použitia dvoch typov „kľúčov“ – súkromného, ktorý sa nachádza iba v pamäti jedného konkrétneho občianskeho preukazu a nie je možné ho odtiaľ exportovať a verejný, ktorý sa pripája k podpísanému dokumentu a umožňuje príjemcovi overiť správnosť elektronického podpisu, vyhotoveného prostredníctvom súkromného kľúča. Prostredníctvom týchto kľúčov a sady programov je možné opatriť takmer každý elektronický dokument jedinečným podpisom, resp. identifikovať osobu a čas podpisu tohto dokumentu.

Nižšie sa pozrieme na to, ako v praxi jednoducho elektronický dokument podpísať KEPom.

Ak máte elektronický občiansky preukaz, ale z nejakého dôvodu ste si pri jeho prevzatí neaktivovali kvalifikované certifikáty, nie je už nevyhnutná osobná návšteva polície. Súčasná verzia programu eID klient, vie automaticky  zistiť stav certifikátov umiestnených na občianskom preukaze. Ak niektoré nie sú aktivované, tento program už umožňuje ich aktiváciu aj na diaľku.

Ak už máme certifikáty aktivované, existuje viacero spôsobov, ako elektronický dokument podpísať.

Jednou z možností je využiť služby súkromných poskytovateľov týchto služieb napr. zep.disig.sk, qsign.sk, podpisuj.sk a pod. Ich používanie však môže byť  pre komerčné využitie limitované.

Možnosťou, ako elektronický dokument jednoducho a bezplatne podpísať KEP je využiť na tento účel služby ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk.

Po prihlásení sa na portál Slovensko.sk si v prvom kroku v sekcii „Na stiahnutie“ vyberte a nainštalujte predvolený súbor programov na prácu so Slovensko.sk. Ich inštalácia sa v ničom nelíši od bežných programov a je skutočne jednoduchá.

Následne zvoľte zaslanie kliknite na možnosť „Všeobecná agenda“ a vyberte si akéhokoľvek poskytovateľa služby (ide de facto o príjemcu Vašej správy, ale my v tomto prípade službu všeobecného podania využijeme iba na podpis dokumentu a nie aj jeho zaslanie) a kliknete na možnosť „Prejsť na službu“. Po otvorení okna správy prejdite na záver stránky a Vami zvolený PDF dokument nahrajte ako prílohu. Tento sa následne objaví ako príloha a súčasne sa Vám sprístupní  možnosť tento dokument podpísať KEP.

Program D.Signer automaticky zobrazí dostupné certifikáty  – na Vašom občianskom preukaze sa nachádza – SK QC (kvalifikovaný certifikát). Po jeho výbere zadáte Vami zvolený unikátny kep pin, a to je všetko. Elektronický dokument ste práve podpísali kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak ho hneď nechcete poslať priamo zvolenému orgánu verejnej správy, kliknete na vpravo sa nachádzajúce tri bodky a vyberte možnosť „stiahnuť“ (.asice) dokument. S takto podpísaným dokumentom viete ďalej narábať, ako s bežným súborom a poslať ho obchodnému partnerovi emailom. (Otvoriť ho a overiť platnosť podpisu je možné prostredníctvom programu D.Viewer, ktorý sa nachádza v súbore programov „Na stiahnutie“).

Ak robia právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine (ak osobitný predpis pri niektorých úkonoch neustanovuje inak). Vyššie uvedeným spôsobom je možné na už podpísané dokumenty pridať ďalšie KEP a nie je tak problém opatriť elektronický dokument podpismi viacerých osôb.

V našej kancelárii sa problematike elektronickej komunikácie venujeme dlhodobo a aj v tejto oblasti sme Vám pripravení kedykoľvek pomôcť.

Značky: