V súvislosti s pripravovanými významnými zmenami v oblasti ochrany osobných údajov v Európskej únii (EÚ) oznámila skupina Konica Minolta vydanie nových zásad Globálnej politiky ochrany osobných údajov. Ich cieľom je zabezpečenie poprednej pozície skupiny pri dodržaní globálne osvedčených postupov v tejto oblasti. Tieto progresívne zásady boli ohlásené ešte pred účinnosťou všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) od 25. mája 2018. Nariadenie GDPR predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v oblasti ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov, prináša ďalekosiahle zmeny pre spoločnosti so sídlom v EÚ i mimo EÚ v spracovávaní osobných údajov občanov EÚ v dôsledku výrazného posilnenia práv a ochrany osôb.

V procese príprav spoločností na zavedenie nariadenia GDPR Konica Minolta víta túto legislatívu a udržiava svoju priekopnícku pozíciu v tejto oblasti prostredníctvom globálneho zavedenia zásad na ochranu údajov, pričom dokonca prekračujú štandardy nariadenia a jeho bezprostredný geografický rozsah. Ikuo Nakagawa, prezident spoločnosti Konica Minolta Business Solutions Europe, uviedol: „V spoločnosti Konica Minolta si uvedomujeme, že dôvera našich zákazníkov, obchodných partnerov, vedúcich pracovníkov a zamestnancov je naším najcennejším aktívom. Usilujeme sa odmeňovať ich dôveru nielen tými  najlepšími výrobkami a službami, ale aj splnením najvyšších štandardov týkajúcich sa dodržiavania predpisov, bezpečnosti a sociálnej zodpovednosti.“

Nová rámcová politika ochrany osobných údajov skupiny Konica Minolta zavádzaná s okamžitým účinkom, je kľúčom k zabezpečeniu ochrany údajov na najvyššej úrovni. Okrem zavedenia v krajinách EÚ, ako to vyžaduje nariadenie GDPR, sa budú jej zásady aplikovať vo všetkých spoločnostiach Konica Minolta v celosvetovom meradle, čím bude zaručená najvyššia úroveň ochrany údajov zákazníkov bez ohľadu na ich sídlo. Pre zabezpečenie efektívnej realizácie týchto zásad, dodržiavania zhody a zodpovednosti na lokálnej úrovni, menovala skupina Konica Minolta v každej európskej krajine manažéra pre koordináciu ochrany údajov. Títo manažéri organizačne podliehajú priamo generálnemu riaditeľovi v konkrétnej krajine a taktiež Dr. Frederice Rehker, zodpovednej za koordináciu týchto aktivít v spoločnostiach Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH a Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH v Nemecku. Jej centralizovaná funkcia hlavného manažéra pre ochranu údajov je kľúčovým prvkom systematického a strategického prístupu spoločnosti, ktorá rozširuje svoje aktivity do ďalších krajín. Pre maximálnu transparentnosť voči svojim zákazníkom a obchodným partnerom spoločnosť Konica Minolta zverejňuje informácie o zásadách ochrany údajov na webových stránkach každej krajiny.

Špecificky navrhnutá ochrana údajov a štandardná ochrana údajov

Skupina Konica Minolta zavedie potrebné technické a organizačné opatrenia na automatické spracovávanie iba tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na konkrétny účel. Osobné údaje budú získavané a spracovávané v súlade s predpismi a zároveň férovým a transparentným spôsobom za účelom ochrany osobných práv dotknutých subjektov. Bude vynaložené maximálne úsilie pre zachovanie aktuálnosti údajov a žiadne osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie ako je nevyhnutné. Princípy špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov sa budú dodržiavať aj pri vývoji nových výrobkov.

Výzva v oblasti globálneho bezpečnosti údajov

Konica Minolta vníma svoje vedúce postavenie v oblasti ochrany údajov ako významnú zodpovednosť – nielen na ochranu svojich zákazníkov, ale aj pre zabezpečenie širšieho povedomia medzi spoločnosťami s dôrazom na dôležitosť blížiacich sa regulačných zmien. Podľa prieskumu realizovaného spoločnosťou IDC1 si takmer 80 % pracovníkov s rozhodujúcimi právomocami v oblasti IT plne neuvedomuje dopady zavedenia GDPR, alebo o tomto nariadení vôbec nepočuli. Zo zvyšných 20 %, ktorí majú povedomie o GDPR, iba 20 % spĺňa nové povinnosti, 59 % na zabezpečení súladu stále pracuje a 21 % nie je pripravených vôbec.

Potreba zavedenia primeranej ochrany údajov zároveň nebola nikdy väčšia ako teraz, pri neustále sa zvyšujúcom ohrození bezpečnosti: v dnešnej dobe sa už 73 % všetkých globálnych značiek, organizácií a spoločností stalo obeťami útokov odmietnutia služby (DDoS, často vykonávané v rámci aktivít zameraných na odcudzenie údajov), pričom každý deň dochádza k viac ako 3700 takýchto útokov DDoS2.