Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hygienické kontroly kúpalísk, hotelov, reštaurácií, školských jedální a iných prevádzok, ktoré vykonávajú úrady verejného zdravotníctva, budú menej byrokratické, rýchlejšie, efektívnejšie, transparentnejšie, v zmysle jednotného štandardu. 

Kontrolóri si podľa princípu „Jedenkrát a dosť“ vyhľadajú množstvo údajov sami a podnikatelia ich nebudú musieť predkladať. Dôjde k elektronizácii procesov a verejnosť bude mať aktuálny prístup k širokému spektru informácií – napríklad o kvalite pitnej vody, vody určenej na kúpanie, stave detských ihrísk, epidemiologickej situácii, nevyhovujúcich kozmetických výrobkoch, o výskyte radónu, radiačnej situácii a o ďalších ohrozeniach verejného zdravia.

To všetko je cieľom národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“, na ktorý je z eurofondov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II-PO7) vyčlenených 17 982 240 eur. Vyzvanie na projekt zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 Projekt Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) prinesie okrem iného aj zníženie poplatkov za žiadosti o zriadenie prevádzky. V súlade so zákonom o eGovernmente sa tieto žiadosti totiž budú predkladať už len elektronicky.

V súlade s princípom „Jedenkrát a dosť“ sa hygienici pri výkone štátneho zdravotného dozoru cez svoje notebooky pripoja na informačné systémy verejnej správy, cez ktoré budú mať prístup k existujúcim údajom a v minulosti predloženým dokumentom. Podnikatelia a zamestnanci ich tak nebudú musieť znova predkladať a kontroly rýchlejšie a jednoduchšie porovnajú záznamy s reálnym stavom na pracoviskách. Následne buď vyhodnotia prevádzku ako bezproblémovú, alebo uložia pokutu. Hygienické kontroly sa týkajú všetkých typov pracovísk, ich predmetom sú napríklad vybrané predpisy bezpečnosti pri práci. Ročne sa ich vykoná vyše 260 000.

Elektronizácia a automatizácia procesov sa dotkne viac ako 180 odborných pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva SR, 1 600 pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorých je na Slovensku 36, ako aj Odboru verejného zdravotníctva skríningu a prevencie Ministerstva zdravotníctva SR a Národného centra zdravotníckych informácií. Ďalšie orgány verejnej moci, na ktoré bude mať projekt vplyv, sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, rezortný hygienik SIS či Ministerstvo vnútra SR, ako aj pracovná zdravotná služba a jej lekári.

Prínosom pre občanov bude predovšetkým lepšia a prehľadnejšia informovanosť. Údaje napríklad o stave kúpalísk, detských ihrísk alebo detských táborov budú zverejňované priebežne, bez oneskorenia, ktoré v súčasnosti môže dosahovať aj niekoľko mesiacov. Údaje budú navyše transparentne zverejňované vo forme open data. Úrady ich budú môcť lepšie využiť aj pri plánovaní kontrol či preventívnych opatrení, ako aj zaviesť nové pracovné postupy podľa najlepších skúseností zo zahraničia. Ďalším prínosom tohto projektu je aj úspora finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Medzi hlavné prínosy projektu však patrí najmä zvýšenie ochrany a podpory zdravia občanov Slovenska.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk.

Dátum uzávierky vyzvania je 18. februára 2019.

Značky: