Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zaznamenala výrazný nárast objemu úverov a vkladov.

K tomuto výsledku prispeli viaceré iniciatívy, ktoré VÚB rozbehla od začiatku roka v retailovej i korporátnej oblasti.

„Teší ma, že aj napriek stále náročnejším podmienkam v bankovom sektore, sa nám podarilo uspieť vo viacerých iniciatívach, ktoré sme predstavili v oblasti retailového i korporátneho bankovníctva. Tento pro-aktívny prístup nám priniesol 19 %-ný rast úverov aj vkladov a zároveň udržal stabilnú profitabilitu,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB. Objem úverov sa v porovnaní s minulým rokom opäť zvýšil o 18,9 % na 10,5 mld. eur a objem vkladov vďaka rastu 19% dosiahol úroveň 9,6 mld. eur.

VÚB dosiahla prevádzkové výnosy vo výške 424,8 mil. eur, čo bolo o 2,4 % viac ako v rovnakom období minulého roku. Tento nárast bol ale ťahaný výlučne mimoriadnym príjmom v súvislosti s transakciou VISA. Celkové prevádzkové náklady vzrástli o 3,2 % na 202,7 mil. eur, čo spôsobili personálne náklady a aj odvody spojené s reguláciou.

Skupina VÚB tak vytvorila prevádzkový zisk vo výške 222,1 mil. eur (+1,7 %) a čistý zisk 125,5 mil. eur (+1,0 %).

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. V septembri 2016 Skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 14.44 %, čím splnila minimálnu úroveň primeranosti stanovenú Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. eurSeptember 2016September 2015Zmena
Prevádzkové výnosy424,8414,82,4%
Prevádzkové náklady(202,7) (196,5)3,2%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek222,1218,31,7%
Zisk pred zdanením166,8162,22,8%
Čistý zisk za 6 mesiacov125,5124,31,0%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách9,679,580,9%
Pomer nákladov a výnosov (bez bank. odvodu)43,90%43,76%14 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. eurSeptember 2016September 2015Zmena
Úvery klientom10 4908 81918,9%
Vklady a úvery od klientov9 5788 04719,0%
Celkové aktíva13 83111 94415,8%

K 30.9.2016 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%) a VÚB Asset Management (podiel 40,55%).

Značky: