Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Súčasná zložitá situácia priniesla so sebou viacero doteraz nejasných otázok, ktoré výrazne ovplyvňujú podnikanie firiem. Slovenská vláda preto navrhuje od januára zmeny zákona o dani z príjmov, ako aj zákona o správe daní. Z nich sme vybrali tie najdôležitejšie. 

Podľa dnes platného daňového poriadku má daňovník právo požiadať správcu dane o povolenie odkladu jej platenia alebo o jej zaplatenie v splátkach. Ak mu správca vyhovie, musí daňovník zaplatiť z danej sumy úrok 10 percent ročne. „Predkladaná novela navrhuje od januára budúceho roku zníženie úrokovej sadzby na tri percentá. To by malo daňovníkov motivovať k väčšiemu využitiu tohto inštitútu počas súčasnej ekonomickej situácie. Zároveň sa navrhuje, aby sa znížená úroková sadzba mohla povoliť aj spätne ku dňu splatnosti dane a aby sa použila aj na tie odklady a splátky, ktoré boli povolené pred účinnosťou zákona,“ vysvetľuje Ján Somóši, manažér oddelenia daňového poradenstva EY a certifikovaný daňový poradca.

Covid príspevky

Od jari využívajú firmy príspevky v rámci aktívnej politiky práce. Ide napríklad o príspevky na podporu udržania pracovných miest alebo na podporu udržania zamestnancov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Tieto príspevky by podľa novely mali byť oslobodené od zdanenia. „Oslobodenie sa prvýkrát použije už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020, t. j. bude sa vzťahovať aj na plnenia prijaté počas roka 2020,“ dopĺňa Ján Somóši.

Kontrolované zahraničné spoločnosti

Podľa návrhu sa pravidlá pre takéto zahraničné spoločnosti majú od januára rozšíriť aj na fyzické osoby, ktoré sú slovenskými daňovými rezidentami. Ak má fyzická osoba príjem z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ten sa zahrnie do jej osobitného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom sa končí zdaňovacie obdobie tejto spoločnosti. „Znamená to, že sa zahrnie do základu dane už v momente potenciálneho nároku daňovníka, nie až vtedy, keď sa mu tento príjem vyplatí,“ hovorí Ján Somóši.

V prípade fyzických osôb sa za kontrolovanú zahraničnú spoločnosť bude považovať právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ktorej sadzba dane v zahraničí je menej ako 10 percent alebo je daňovníkom nespolupracujúceho štátu. Druhou možnosťou je, že fyzická osoba, daňový rezident SR, sám alebo spolu so závislými osobami vykonáva skutočnú kontrolu alebo má najmenej 10-percentnú účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

Navrhované zmeny majú aj viacero výnimiek. Jednou z nich je, že pravidlá sa nemajú uplatniť, ak celkový príjem fyzickej osoby z kontrolovaných zahraničných spoločností nepresiahne sumu 100-tisíc eur.

Reverzné hybridné subjekty

Ide o spoločnosti, ktoré sú v štáte založenia považované za daňovo transparentné, teda zdanenie sa má urobiť na úrovni spoločníka. Zároveň platí, že v štáte spoločníka je táto spoločnosť považovaná za samostatného daňovníka, teda zdanenie sa vykonáva na úrovni danej spoločnosti. „Tento nesúlad môže viesť k tomu, že sa príjmy spoločnosti/spoločníkov nemusia zdaniť ani v jednom štáte,“ hovorí Ján Somóši.

Podľa návrhu sa príjmy pripadajúce na zahraničných spoločníkov – nerezidentov, ktoré spĺňajú kritérium 50 percent a viac vo vzťahu ku transparentným spoločnostiam, budú zdaňovať na úrovni transparentnej spoločnosti. Na Slovensku ide o verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť alebo o iný subjekt s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity zdaňovaný na úrovni spoločníkov alebo príjemcov príjmu. Uvedené pravidlá sa nemajú uplatniť v prípade subjektov kolektívneho investovania a majú platiť až od januára 2022.

Registrácia

Firmy majú dnes povinnosť zapísať sa do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Po zmene zákona to bude môcť urobiť aj správca dane z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. V prípade osôb, ktoré nebudú registrované z úradnej moci, naďalej platí registračná povinnosť v určených prípadoch. Po novom by teda daňové subjekty, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, nemuseli žiadať o registráciu správcu dane tak, ako to funguje teraz. Správca dane ich automaticky zaregistruje do 30 dní od zverejnenia v registri. Vzhľadom na technicky náročnejší proces by zmeny mali začať platiť od januára 2022.

Trestnoprávna zodpovednosť

Zmeny sa pripravujú aj v oblasti trestného zákona, do ktorého by mali byť zahrnuté nové skutkové podstaty trestného činu – ohýbanie práva a prijímanie a poskytovanie nenáležitej výhody, tzv. prikrmovanie. „Problém zneužitia práva úzko súvisí so spôsobom čítania a výkladu práva. Ide o čítanie zákona takým spôsobom, ktorý ignoruje jeho úmysel, zámer, hlavnú myšlienku, či hodnoty spoločnosti. Niekedy len v dôsledku nepochopenia a niekedy preto, že takéto čítanie prináša nejakú výhodu, či naopak inému nevýhodu. Čiže spôsobom, ktorý po splnení určitých podmienok možno nazvať ohýbajúcim, či zneužívajúcim,“ Tatiana Knošková, associat partner a líder právneho poradenstva EY Law na Slovensku.

Predmetnú novelu budú odborníci poradenskej spoločnosti EY naďalej sledovať a o podstatných zmenách včas informovať.

Značky: