Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Grantový program Nadácie Tatra banky už po jedenásty raz podporil zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. Šestnástim projektom sme venovali spolu 52 tisíc eur.

Možnosť získať finančný grant mali projektové tímy zo slovenských vysokých škôl, zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.

„Veľmi nás teší neustále narastajúci záujem vysokoškolských tímov o tento grantový program, o čom svedčí aj zapojenie škôl rôznorodého zamerania naprieč celým Slovenskom,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Cieľom grantu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Nadácia Tatra banky sa usiluje neustále prinášať inšpiratívne možnosti a atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelávania. Našou ambíciou je preto priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Vybrané podporené projekty v roku 2015       

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Skvalitnenie nedeštruktívneho výskumu pre študentov Katedry reštaurovania

Projekt zameraný na nedeštruktívny výskum na Katedre reštaurovania bol realizovaný v priebehu roku 2016. Projekt pre študentov, ktorý bol zameraný na modernizáciu nedeštruktívneho výskumu, sa začal realizovať na niekoľkých dielach v Ateliéri drevenej polychrómovanej sochy. Cieľom bolo zaradiť do výskumu reštaurovaných pamiatok počítačovú tomografiu. Celkovo bolo zosnímaných 12 diel a 40 vzoriek rôznych historických materiálov. Druhou časťou projektu bol nákup pomôcok potrebných k výskumu ako aj k organizovaniu UV workshopu, ktorý sa konal na Katedre reštaurovania v roku 2016. Viedla ho zahraničná lektorka Jiuan Jiuan Chen z Univerzity New York z Buffala, ktorá priniesla inovatívne a praktické informácie z oblasti fotenia historických diel v UVA, UVC a IR spektre. Nadobudnuté poznatky spolu so zakúpenými pomôckami na workshop budú každodenne využívané ako pedagógmi, tak aj študentami pri neinvazívnych metódach výskumu reštaurovaných diel. Vďaka projektu bolo možné začať realizovať finančne náročný výskum pomocou počítačovej tomografie. Výsledky prvotného výskumu boli prezentované na výstave Katedry reštaurovania v Galérii Médium v októbri 2016.

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

DidacticBot – Inovácia výučbového procesu robotiky a mechatroniky

Prvý cieľ projektu – zostrojenie modulárneho robotického zariadenia určeného pre didaktické účely bol splnený. Projektový tím zostrojil mobilného robota na kolesovom podvozku, ktorý je vybavený manipulačnou nadstavbou. Vyvinuté robotické zariadenie bude slúžiť na výučbu aj na prezentačné a výskumné účely na Ústave automatizácie, mechatroniky a robotiky na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Ďalším cieľom projektu bolo vytvorenie študijného materiálu určeného predovšetkým pre študentov inžinierskeho štúdia vo viacerých praktických predmetoch, vyučovaných na ústave. Posledným dôležitým cieľom projektu bolo zorganizovanie exkurzie a workshopu pre študentov. Táto aktivita mala dvojaký význam.  Oboznámenie študentov s požiadavkami praxe na absolventov štúdia a s najmodernejšími prvkami automatizačnej techniky a priemyselnej robotiky a prehĺbenie spolupráce medzi pracovníkmi ústavu a praxou. Všetky uvedené ciele projektu boli úspešne realizované a projektový tím hodnotí projekt ako veľmi úspešný. Vďaka finančnej podpore sa reálne posunie úroveň výučby na Ústave automatizácie, mechatroniky a robotiky na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fyzikálna terapia a bolesť v oblasti chrbtice

Prínosom projektu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bolo zlepšenie kvality výučby a jej inovácia, ktorá vo zvýšenej miere umožnila prepojenie teoretických východísk s praktickou realizáciou. Po dodaní elektroterapeutického prístroja sa zacvičili participujúci pedagógovia, ktorí odborne vedú študentov pri aplikácii elektroliečby prístrojom REBOX Physio a pri následnom zbere a vyhodnotení získaných údajov pomocou funkčnej diagnostiky lokomočného systému. Študenti študijného programu fyzioterapia prostredníctvom priamej aplikácie elektroterapie v laboratórnych podmienkach získali praktické zručnosti s ovplyvnením bolesti v oblasti krčnej chrbtice. Využitím prístrojovej techniky bolo možné prakticky poukázať na význam elektroliečby pri ovplyvnení vnímania bolesti a vyhodnotením jej účinnosti pomocou funkčnej diagnostiky lokomočného systému. Študentom bolo umožnené sa priamo zapojiť do medzinárodnej spolupráce v rámci komparácie postupov a výsledkov liečby bolesti v oblasti krčnej chrbtice so študentmi z vysokoškolskej inštitúcie z Litvy Klaipeda State University of Applied Sciences. Priama prezentácia medzinárodného projektu „Bolesť v oblasti chrbtice a fyzikálna terapia“ sa uskutočnila v Litve Klaipeda State University of Applied Sciences v júni 2016. Študenti tak mali získali možnosť komunikovať vo svetovom jazyku s odbornou terminológiou.

Značky: