Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta.

Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov vysokých škôl, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

“Študenti do sveta je jedným z najobľúbenejších grantových programov Nadácie Tatra banky. Z vysokého záujmu sa tešíme najmä preto, že si uvedomujeme, že za každou žiadosťou stojí vynikajúci a aktívny študent vysokej školy. V minulom roku odborná komisia vybrala 22 talentovaných študentov, ktorí za štúdiom vycestovali do USA, Japonska, rôznych štátov Európy či Juhoafrickej republiky,” uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu.

Študenti, ktorí sa chcú zapojiť do programu, musia spĺňať tieto podmienky:

• v čase realizácie doplnkového vzdelávacieho podujatia študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovanych vysokých škôl,
• v čase predkladania projektu byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorandské)
• dosiahnuť študijný priemer podľa slovenského kreditného systému do 1,8 za predchádzajúci ukončený rok štúdia; pri študentoch, ktorí študujú v zahraničí, tomu zodpovedajúci preukázaný študijný výsledok,
• vek do 30 rokov,
• občianstvo Slovenskej republiky.

Termín na prihlásenie projektov: 18. apríl 2017
Plánovaná výška grantu: 55 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Projekty je možné predkladať len elektronicky prostredníctvom online formulára na
www.nadaciatatrabanky.sk

V minulom roku vďaka našej podpore študenti absolvovali aj tieto vzdelávacie pobyty:

Ema Némethová – Optimalizácia prevádzky inteligentných budov

Študentka absolvovala 3-mesačný výskumný/študijný pobyt na Fachhochschule Burgenland, University of Applied Sciences v Pinkafelde, v Rakúsku. Počas pobytu sa aktívne podieľala na výskume pod vedením Wernera Stuttereckera, kde spolupracovala so zamestnancami Fachhochschule Burgenland GmbH a Forschung Burgenland v rámci projektu energy4buildings. Pobyt bol prospešný nielen z pohľadu výmeny informácií týkajúcich sa práce v simulačnom programe TRNSys, ale tiež vzhľadom na možnosť realizácie meraní, ktoré by nebolo možné uskutočniť v domácej inštitúcii. Počas 3 mesiacov študentka výrazne postúpila v rámci prác na svojom výskume a dizertačnej práci. Spolupráca študentky s inštitúciou bola prospešná pre obe strany – so zámerom dopracovať sa k úplnému cieľu výskumu, bude opätovne od marca realizovaný výmenný pobyt pod záštitou programu ERASMUS + stáž.

Mgr. Dana Tomečková – Študijný pobyt v Osle

Študentka absolvovala v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 študijný pobyt na Oslo National Academy of the Arts, katedre Arts and Crafts, ateliéri Metal and Jewellery. Počas pobytu mala jedinečnú možnosť osvojiť si nové techniky práce s kovom, a to aj vďaka perfektnému materiálnemu vybaveniu školy. Študentka mala prístup k niekoľkým sústruhom a ďalším obrábacím zariadeniam, kováčskej vyhni či kompletne vybavenej dielni na tepanie, ďalej dielni na odlievanie kovu, dielni na zváracie, letovacie, leštiace práce, a veľa ďalších. V rámci pobytu sa zdokonalila v praktických technikách, ktoré sú spolu s koncepčnými riešeniami východiskom pre jej diplomovú prácu. Zdokonalila sa v technike odievania do strateného vosku, prehĺbila si zručnosti tepania do kovu a vyskúšala si tiež výrobu nožov. Najväčší zmysel pre ňu mali konzultácie a individuálne rozhovory s pedagógmi. Študentka na akadémii v Osle ostáva aj v letnom semestri, bude finalizovať diplomovú prácu.

Natália Hennelová – Finančné leto na Harvarde a LSE

Študentka absolvovala kurz Princípy finančníctva (Principles of Finance) na univerzite Harvard a Pokročilé korporátne finančníctvo (Advanced Corporate Finance) na univerzite London School of Economics. Z obidvoch
predmetov bola ohodnotená na známku A. Študentka študuje finančníctvo a pracuje v Dánskej banke, tieto letné školy ju teda obohatili po študijnej aj pracovnej stránke. Zistila aj, aké veľké rozdiely môžu byť v kvalite vzdelania. Školy tiež obohatili jej kontakty vo finančnom a bankovom priemysle, spolužiaci boli veľmi inteligentní a motivovaní ľudia, poväčšine s praxou alebo študentskou prácou popri škole v bankách po celom svete. Študentka konštatovala, že oba kurzy boli veľmi náročne a intenzívne.

Značky: