Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ) klesli mobilným operátorom a menším telekomunikačným operátorom náklady za to, že ich účastníci volajú „zákazníkom“ iných fixných sietí. Konkrétne klesli tzv. prepojovacie poplatky do fixných sietí o cca 20%. Operátorom sa tak otvárajú ďalšie možnosti na skvalitňovanie služieb a príp. znižovanie cien.

RÚ právoplatnými rozhodnutiami určil spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., BENESTRA, s.r.o., DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A., IPfon, s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., Slovanet, a.s., SWAN, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., VM Telecom, s.r.o., VNET a.s., Železnice Slovenskej republiky (ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z.) za významný podnik na relevantnom trhu č. 1 a uložil im povinnosti, ktoré majú podporiť súťaž a rozvoj trhu. Sú to tieto povinnosti: povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia, povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia a povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia. RÚ okrem týchto povinností uložil aj povinnosť od 1.9.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového volania vo svojej verejnej telefónnej sieti (tzv. prepojovací poplatok) v pevnom umiestnení cenu vo výške maximálne 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

RÚ stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoreticky efektívneho operátora, využitím vzostupného nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov – Bottom up Long Run Incremental Cost pure (ďalej len „BU LRIC pure“). Uplatnenie modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku. RÚ pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie prihliadal na Odporúčanie Európskej komisie o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ (2009/396/ES) a na Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu.

Relevantný trh č. 1 je definovaný ako veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení.