Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzinárodná sieť Paylab, ktorá zastrešuje 19 lokalizovaných platových portálov, priniesla na trh inováciu v spracovaní platových údajov. Novinkou je zavedenie regresných modelov, ktoré skvalitňujú platové analýzy a poskytujú v nich komplexnejšie a detailnejšie údaje o odmeňovaní zamestnancov. Metodika dokáže zo zozbieraných dát vyťažiť oveľa viac informácií a podľa vzťahov medzi jednotlivými datasetmi aj lepšie odhadovať platy pri pozíciách, kde je platových údajov nedostatok. Zároveň môže plnohodnotne uspokojiť širšie spektrum klientov, ktorí majú záujem o platové reporty.

O platové analýzy sa zaujímajú zamestnávatelia ale aj jednotlivci. Firmy si chcú najčastejšie overiť, či ponúkajú konkurencieschopné odmeňovanie pre jednotlivé druhy povolaní.

Jednotlivci chcú zistiť, či zarábajú primerane vzhľadom na svoje pracovné zaradenie, prípadne cez mobilnú aplikáciu Paylab Salary Checker sledovať vývoj platov aj na podobných pracovných pozíciách vo svojom regióne.

Nová metodika dokáže komplexnejšie a spoľahlivejšie pracovať s jednotlivými premennými a klientom služby poskytnúť odpovede na otázky, aký je aktuálny platový „status quo“ (priemerný plat + rozptyl platu) na jednotlivých pracovných pozíciách vzhľadom na región, prax, vek, veľkosť firmy a vzdelanie.

Medzinárodný portál Paylab.com ročne zozbiera v priemere od ľudí na trhu práce vyše 550 000 platových údajov pre vyše 450 pracovných pozícií, ktoré si ukladá do svojej databázy. Vzorky nazbieraných údajov pre jednotlivé pozície sa rôznia. Paylab doteraz neposkytoval platové reporty pre pozície, kde mal v určitých regiónoch menší počet respondentov. S novým regresným modelom, ktorý tím analytikov vyvíjal takmer rok, dokáže hľadať súvislosti v jednotlivých dátových parametroch a logicky z nich vyvodiť odhady platov aj pre regióny, kde nie je k dispozícii veľa vstupných dát, na základe celkových zozbieraných dát.

Ako regresný model v praxi funguje?

Môžeme si to predstaviť aj ako akúsi mapu s údajmi, kde sa sledujú vzťahy medzi jednotlivými štatistickými parametrami a tieto vzťahy sa dajú zapisovať do vzorcov a kombinovať. Napríklad vieme, aká je celkovo na Slovensku progresia/rast v plate účtovníka podľa praxe, avšak v niektorých regiónoch nemáme dostatok údajov napríklad od senior účtovníkov, ale vieme ich odhadnúť na základe poznatkov získaných od senior účtovníkov v iných regiónoch.

Niečo podobné platí aj pri pracovných pozíciách. Napríklad klient potrebuje zistiť plat na pozícii servisný technik v Košickom kraji. V databáze Platy.sk je však pri tejto pozícii zozbieraných iba 5 platových údajov, avšak v iných regiónoch je v systéme ďalších 313 platových dotazníkov od servisných technikov. Paylab regresný model vie využiť existujúce súvislosti a parametre všetkých reálnych platov servisných technikov v databáze z iných regiónoch a nasimulovať ich na Košický kraj vzhľadom na priemerný plat v danom regióne.

Ako vyzerá súčasná platová analýza?

Regresný model zohľadňuje vstupy na výpočet mzdy vychádzajúce z nasledovných parametrov:

  • pozícia
  • region
  • vek
  • veľkosť firmy
  • vzdelanie
  • pohlavie
  • prax

Platová analýza obsahuje rozpätie platu na pracovnej pozícii, a to konkrétne základného platu, ako aj celkového platu vrátane finančných odmien získaných v priebehu roka.

Klienti služby získajú detailný obraz o rozložení zamestnancov na danej pracovnej pozícii do mzdových pásiem – teda podiely ľudí v jednotlivých príjmových skupinách.

Platový report ďalej detailne ukazuje, aký je prehľad celkových platov ľudí na danej pracovnej pozícii podľa praxe, veľkosti firmy, vzdelania, regiónu a vekových kategórií.

Všetky tieto údaje sú ešte detailne rozpracované okrem priemerného platu v rozptyle platu podľa decilov, kvartilov a mediánu, teda klient vie, aká je v danom regióne stredná hodnota platu a tiež koľko zarába desatina najhoršie a najlepšie zarábajúcich zamestnancov cez optiku všetkých vyššie stanovených parametrov.

Klient okrem platu získa prehľad aj o tom, aký podiel zamestnancov na danej pracovnej pozícii dostáva finančné benefity a aká je ich priemerná hodnota (13. plat a odmeny). Pre ucelený obraz o systéme odmeňovania zamestnancov obsahuje platový report aj prehľad o rozšírenosti nefinančných benefitov, ktoré zamestnávatelia zvyknú pre danú pozíciu poskytovať.

Čo je regresná analýza?

Regresná analýza hľadá vzťahy medzi rôznymi hodnotami. Ak taký vzťah existuje, vypočíta sa matematický vzorec, ktorý vzťah opisuje. Paylab využíva regresný model, ktorý kombinuje prvky lineárnej, polynomickej a kvantilovej regresie.

Lineárna regresia je najjednoduchšia forma regresného modelovania. Skúma napríklad vzťah medzi platom a rokmi praxe, kde platí čím viac praxe, tým vyšší plat. Pri lineárnej regresii sa vypočíta jedna „čiara“ cez údaje, aby čo najpresnejšie opísala súvislosť medzi platom a rokmi praxe. Matematický vzorec je: „Pri 0 rokoch praxe je plat X eur. Za každý ďalší rok praxe, je plat vyšší o Y eur“.

Do celkových výpočtov vstupuje aj polynomicka regresia, ktorá do výpočtových vzorcov vie zakomponovať aj zložitejšie súvislosti ako napríklad, že prax sa dynamickejšie vyvíja hneď po nástupe na pracovný trh, po dosiahnutí určitej praxe zvykne rásť miernejšie a pri niektorých druhoch pozícií rastie podľa seniority aj vo vyššom veku.

Kvantilová regresia vo svojich výpočtoch nepracuje s priemernými hodnotami, ale s percentilmi. 

Background a vízia značky Paylab

Stránka Paylab.com vznikla v septembri 2015 a zastrešuje 19 lokálnych platových portálov s rovnakou metodikou zberu dát, prevažne v regióne strednej a východnej Európy. Zároveň dáva možnosť ľuďom z celého sveta porovnať si svoj plat na portáli Paylab.com. Ambíciou a víziou značky je dlhodobo poskytovať aktuálne informácie o platoch vo svete, so špeciálnym fokusom na Európu a rozvíjajúce sa trhy v Afrike, Ázii a v Tichomorí. Značka už dlhodobo sleduje zvýšený dopyt po tejto platovej službe v tomto regióne.

Prvý platový portál Platy.sk bol spustený spoločnosťou Profesia na Slovensku v roku 2007 a vytvoril systém a metodológiu pre zbieranie, očistu a vyhodnocovanie dát o platoch. Neskôr sa vytvorila sieť lokálnych platových portálov v miestnych jazykoch v strednej Európe (Maďarsko, Česká republika, Poľsko), na Balkáne (Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Čierna Hora, Bulharsko, Rumunsko), v Pobaltí (Estónsko, Lotyšsko, Litva), vo Fínsku, Francúzsku, Nigérii a Pobrežie slonoviny. Značka Paylab je spolu so spoločnosťou Profesia, ktorá portál vlastní, súčasťou fínskej mediálnej skupiny Alma Media.

Značky: